FOCUS

Subsydia na tworzenie zespołów naukowych

Program FOCUS był realizowany w latach 2006 – 2010.

Cele

Wspieranie młodych badaczy posiadających liczący się dorobek naukowy w wybranej, corocznie określanej przez Fundację sferze badań naukowych, która w jej opinii ma szczególne znaczenie dla rozwoju cywilizacyjnego Polski. Wsparcie Fundacji miało umożliwić młodym uczonym podjęcie nowych, obiecujących i istotnych kierunków badań, a także zapewnić pomoc na pierwszym etapie budowania własnego zespołu naukowego.

Adresaci

Uczeni posiadający co najmniej stopień naukowy doktora, prowadzący aktywną działalność naukową i osiągający znaczące wyniki naukowe, którzy są lub będą zatrudnieni w chwili podpisania umowy subsydialnej z Fundacją w krajowych instytucjach, do których celów statutowych należy prowadzenie badań naukowych.

Oferta

Subsydium, na które składają się:

  • część stypendialna przeznaczona na imienne stypendium naukowe laureata oraz na stypendia dla współpracujących z nim doktorantów oraz młodych doktorów;
  • część subwencyjna przeznaczona na finansowanie zakupów (aparatury, materiałów niezbędnych do prowadzenia badań, książek, czasopism itp.), podróży służbowych, wymiany osobowej z zagranicą, kosztów konferencji, wynagrodzeń za prace pomocnicze i techniczne wykonywane na podstawie umów zlecenia i o dzieło;
  • środki przeznaczone na koszty administracyjne i techniczne, w tym na pozyskiwania dodatkowych źródeł finansowania (grantów, subwencji, stypendiów).

Corocznie Fundacja przyznawała do pięciu subsydiów, wypłacanych przez trzy kolejne lata.

Wysokość subsydium to 300 tys. zł.

Procedura

Dokumenty związane z zakończonymi konkursami w programie dostępne są w dziale: Pliki archiwalne do pobrania.

NAJBLIŻSZY TERMIN SKŁADANIA APLIKACJI

FNP nie przewiduje nowych naborów w programie.

Laureaci

Pliki archiwalne do pobrania