FUNDUSZE DLA BIBLIOTEK

Pomoc bibliotekom i archiwom w aplikowaniu i uzyskiwaniu dotacji pochodzących z funduszy pomocowych

Fundacja zakończyła realizację programu w 2011 r.

Cele

Pomoc bibliotekom i archiwom w aplikowaniu i uzyskiwaniu dotacji pochodzących z funduszy pomocowych, w szczególności z funduszy strukturalnych dostępnych w Polsce w latach 2007 – 2013.

Adresaci

Biblioteki naukowe i archiwa oraz inne biblioteki posiadające zbiory o istotnym znaczeniu dla badań naukowych lub dziedzictwa historycznego Polski, w szczególności biblioteki i archiwa prowadzone przez organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, towarzystwa, fundacje itp.) oraz organizacje religijne i kościelne (zakony, kościoły itp.).

Oferta

Formuła programu różni się zasadniczo od programów dotychczas realizowanych przez Fundację. Fundacja nie udzielała bezpośredniego wsparcia finansowego projektom realizowanym w bibliotekach, finansując jednak przygotowanie – przez wyspecjalizowaną w tym zakresie firmę – wniosków o środki dostępne w ramach funduszy pomocowych.

Procedura

Zakres tematyki projektów zgłaszanych do Fundacji dotyczył np.:

  • budowy, rozbudowy, remontu budynków bibliotek;
  • zabezpieczania zbiorów;
  • digitalizacji zbiorów historycznych;
  • udostępniania zbiorów w formie elektronicznej.

Przy ocenie wniosków Fundacja były brane pod uwagę przede wszystkim:

  • znaczenie zbiorów dla badań naukowych i dziedzictwa historycznego Polski;
  • plany dotyczące udostępniania zbiorów do prac naukowych;
  • formalną i merytoryczną zgodność przedstawionego projektu z kryteriami związanymi z możliwością ubiegania się o dofinansowanie z funduszy strukturalnych;
  • możliwość zapewnienia wkładu własnego przez wnioskodawcę;
  • potencjał wnioskodawcy w zakresie przeprowadzenia prac przewidzianych we wniosku i zapewnienia wysokiej jakości opieki nad posiadanymi zbiorami po zakończeniu realizacji projektu.

Konkurs odbywał się w trybie ciągłym