HOMING PLUS

Subsydia dla młodych uczonych – Polaków i obcokrajowców pracujących za granicą – zachęcające do podjęcia pracy badawczej w Polsce.

Cele

Zachęcenie młodych uczonych po doktoracie pracujących za granicą (Polaków i obcokrajowców) do kontynuowania kariery naukowej w Polsce.

Adresaci

Uczeni ze stopniem naukowym doktora:

  • do 4 lat po doktoracie (termin ten ulega przedłużeniu o 2 lata w przypadku kobiet posiadających dziecko oraz mężczyzn, którzy korzystali z urlopów ojcowskich lub wychowawczych nieprzerwanie przez min. 3 miesiące)
  • którzy przebywali za granicą nieprzerwanie co najmniej 9 miesięcy** (prowadząc badania naukowe, odbywając staż podoktorski lub przygotowując pracę doktorską). Wymagany okres pobytu za granicą może ulec skróceniu w przypadku zawarcia przez Fundację szczegółowego porozumienia dotyczącego przyjazdów do Polski naukowców z danej zagranicznej
  • zamierzający przyjechać do Polski w terminie do 6 miesięcy od końcowej daty przyjmowania wniosków lub przyjechały do Polski nie wcześniej niż 12 miesięcy przed tą datą;
  • pracują w Polsce w jednostce prowadzącej badania naukowe lub uzyskały z niej promesę zatrudnienia co najmniej na czas projektu.

 

Konkurs 8/2013 skierowany jest wyłącznie do uczonych reprezentujących dziedziny Bio, Info, Techno,

Oferta

  • subsydium badawcze w wysokości do 80 tys. zł rocznie (przeznaczone wyłącznie na realizację projektu badawczego, m.in.: wynagrodzenia personelu, zakupy aparatury, materiałów niezbędnych do prowadzenia badań, publikacji naukowych, sprzętu i oprogramowania komputerowego, finansowanie współpracy z partnerami zagranicznymi);
  • stypendium naukowe w wysokości 5 tys. zł miesięcznie.

Na wniosek laureata programu (kierownika projektu):

  • stypendia naukowe w wys. 1 tys. zł miesięcznie dla dwóch studentów realizujących jednocześnie prace magisterskie pod jego kierunkiem, wyłonionych w trybie konkursowym.

UWAGA! Okres stypendium nie może być dłuższy niż do czerwca ostatniego roku studiów magisterskich (max. 21 miesięcy, z wyjątkiem studentów wydziałów lekarskich, dla których maksymalna długość to 33 miesiące), planowana data obrony magisterium nie później niż wrzesień ostatniego roku studiów magisterskich.

Projekt realizowany w ramach programu może trwać od 1 roku do 2 lat.

 

UWAGA! Do 10 września 2014 r. laureaci programu HOMING PLUS mogą ubiegać się o:

  • przedłużenie okresu realizacji projektu,
  • zwiększenie budżetu lub
  • wydłużenie okresu kwalifikowalności wydatków.

Oferta skierowana jest do wszystkich laureatów, których umowy za ostateczną datę zakończenia projektu przyjmują termin inny niż 31 grudnia 2015 r. Nieprzekraczalnym terminem zakończenia realizacji projektów jest obecnie data 31 grudnia 2015 r.

Wniosek oraz plik z informacjami o zmianach w dokumentacji konkursowej w zakresie możliwości przedłużenia projektu oraz ubiegania się o zwiększenie budżetu znajdują się w dziale: Pliki do pobrania (poniżej).

Termin złożenia wniosku dotyczącego planowanych zmian upływa w dniu 10 września 2014 r. o godzinie 16:00 (obowiązuje data wpływu wersji elektronicznej i papierowej ww. dokumentów wraz z wymaganymi załącznikami do siedziby Fundacji).

Procedura

Podstawę oceny kandydata stanowią dorobek naukowy z ostatnich 4 lat, projekt badawczy, który kandydat zamierza realizować w trakcie subsydium oraz informacje o zespole, w którym projekt będzie realizowany.

Po wypełnieniu formularza online należy go wydrukować i złożyć pod nim wszystkie wymagane podpisy (podpis kandydata oraz osoby reprezentującej jednostkę). Następnie wypełniony i podpisany formularz wraz z wymaganymi załącznikami należy przesłać lub dostarczyć do biura Fundacji na adres: ul. Grażyny 11, 02-548 Warszawa.

 

NAJBLIŻSZY TERMIN SKŁADANIA APLIKACJI

Fundacja nie przewiduje dalszych naborów do programu.

Dodatkowe Informacje

Statystyki dotyczące współczynnika sukcesu w programie HOMING PLUS

Program HOMING PLUS w zakresie nauk należących do kategorii Bio, Info, Techno jest współfinansowany ze środków strukturalnych w ramach Działania 1.2 ?Wzmocnienie potencjału kadrowego nauki? POIG 2007-2013.

INNO-EU

Laureaci

Pliki do pobrania

Pliki archiwalne do pobrania