INNOWATOR

Wsparcie finansowe i szkoleniowe projektów wdrożeniowych

Program INNOWATOR – 2006-2008

Cele

Korzystając z wcześniejszych doświadczeń w zakresie wspierania transferu osiągnięć naukowych do praktyki gospodarczej, Fundacja rozpoczęła w 2006 r. realizację nowego programu wspierającego wdrożenia innowacyjne, którego celem było, z jednej strony, zaznajomienie naukowców z funkcjonowaniem mechanizmów rynkowych i zasadami działalności biznesowej, a z drugiej – pomoc doradcza i finansowa w przygotowaniu innowacyjnych projektów na wczesnym etapie komercjalizacji.

Adresaci

Program Innowator skierowany był do młodych uczonych (doktorantów lub młodych doktorów zajmujących się dowolną dyscypliną naukową) i zespołów badawczych dysponujących patentami, zgłoszeniami patentowymi lub pomysłami na przedsięwzięcia innowacyjne mające potencjał komercyjny.

Procedura

O zakwalifikowaniu kandydata do programu decydował pomysł przedsięwzięcia innowacyjnego bądź wynalazku przedstawiony przez niego we wniosku konkursowym. Pod uwagę brane były przede wszystkim projekty dotyczące nowoczesnych technologii, o nowatorskim charakterze.
Program realizowany był w trzech etapach:

  • I etap – Kwalifikacja (wybór) 20-25 projektów innowacyjnych (technologii lub usługi) spośród zgłoszonych do programu, najlepiej spełniających kryteria konkursu określone w założeniach, a następnie – zaproszenie ich autorów do udziału w intensywnym 2 – 4 miesięcznym praktycznym szkoleniu, obejmującym zasady i sposób prowadzenia działalności gospodarczej. Szkolenie zakończone było przygotowaniem przez jego uczestników biznesplanów realizacji (wdrożenia) zgłoszonych przez nich pomysłów.
  • II etap – Dofinansowanie przez FNP realizacji kilku najlepszych projektów autorstwa uczestników kursu, zgodnie z przedstawionymi przez nich biznesplanami oraz pomoc finansowa i organizacyjna przy uruchomieniu przedsięwzięcia biznesowego.
  • III etap – Skierowanie laureatów do zewnętrznych instytucji finansowych i pomoc w rozmowach i negocjacjach związanych z pozyskiwaniem dalszego finansowania wdrożeń.

UWAGA: W II i III etapie programu mogły wziąć udział także osoby nie uczestniczące w szkoleniu, lecz spełniające kryteria regulaminowe i posiadające wartościowe projekty wdrożeń oraz rekomendowane przez instytucje wsparcia biznesowego działające w środowisku naukowym (takie, jak inkubatory przedsiębiorczości, parki technologiczne, centra transferu technologii itd.), z którymi Fundacja podpisała porozumienie o współpracy.

Laureaci

Pliki archiwalne do pobrania