KOLUMB

Stypendia na zagraniczne staże podoktorskie

 

Nabory do programu przeprowadzane były w latach 1995-2012.

Cele

Umożliwienie wybitnym młodym uczonym odbycie stażu podoktorskiego w najlepszych ośrodkach naukowych świata.

Adresaci

Uczeni ze stopniem naukowym doktora, do 4 lat po uzyskaniu doktoratu. Okres ten ulega przedłużeniu o 2 lata w przypadku kandydatów, którzy przez co najmniej 3 miesiące korzystali z udokumentowanych urlopów ojcowskich lub wychowawczych i kandydatek, które urodziły lub przysposobiły dziecko.

Warunkiem ubiegania się o stypendium jest posiadanie polskiego obywatelstwa lub zezwolenia na osiedlenie się bądź pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich.

Oferta

Stypendium na pobyt w jednym lub – w uzasadnionych przypadkach – w więcej niż w jednym ośrodku naukowym.

Średnia wysokość stypendiów odpowiada wysokości stypendiów typu postdoc, przyznawanych osobom o podobnych kwalifikacjach w wybranym przez kandydata ośrodku i wynosi 3 500 euro miesięcznie (lub równowartość tej kwoty w innej walucie), w zależności od miejsca odbywania stażu. Fundacja ponadto pokrywa koszty podróży stypendysty i jego współmałżonka, jeśli zamierza on przebywać ze stypendystą co najmniej przez połowę okresu trwania stypendium, a także koszty ubezpieczenia stypendysty w czasie pobytu za granicą.

Stypendyści, którzy chcą przedłużyć swój pobyt za granicą, mogą jednorazowo ubiegać się o dodatkowe środki na ten cel. Laureaci mogą przedłużyć stypendium o maksymalnie 3 miesiące, ich pobyt stypendialny nie może jednak przekroczyć 15 miesięcy.

Procedura

Dokumenty związane z zakończonymi konkursami w programie dostępne są w dziale: Pliki archiwalne do pobrania.

NAJBLIŻSZY TERMIN SKŁADANIA APLIKACJI

FNP nie przewiduje kolejnych konkursów w programie.

Dodatkowe Informacje

Laureaci edycji 2001-2009 włącznie po powrocie do kraju mogą ubiegać się o grant wspomagający dla stypendystów zagranicznych FNP.

Laureaci

Pliki archiwalne do pobrania