KWERENDA

Stypendia na prowadzenie za granicą specjalistycznych kwerend archiwistycznych

 

Nabory do programu przeprowadzane były w latach 2002-2012.

Cele

Umożliwienie polskim uczonym prowadzenia za granicą lub ? w przypadku osób pracujących poza Polską ? prowadzenia specjalistycznych kwerend archiwistycznych z zakresu nauk humanistycznych i społecznych. Kwerenda dotyczyć ma wyłącznie poszukiwań archiwistycznych, tzn. materiałów znajdujących się w konkretnej bibliotece lub archiwum zagranicznym (rękopisy, starodruki, cimelia, etc.).

Adresaci

Uczeni zatrudnieni w krajowej szkole wyższej lub innej instytucji, do której celów statutowych należy prowadzenie badań naukowych lub zatrudnieni w zagranicznej szkole wyższej lub innej instytucji prowadzącej badania naukowe i posiadają dorobek naukowy w zakresie tematyki polskiej;

  • mają stopień naukowydoktora
  • składają wniosek o stypendium nie później niż 6 lat od chwili uzyskania stopnia doktora, termin ten ulega wydłużeniu o 2 lata w przypadku:

– kobiet, które urodziły bądź przysposobiły dziecko  (na podstawie aktu urodzenia lub postanowienia orzekającego przysposobienie)

– mężczyzn, którzy przez co najmniej 3 miesiące korzystali z udokumentowanych urlopów ojcowskich lub wychowawczych.

Oferta

Stypendium może być przyznane raz na 2 lata, na okres do 2 miesięcy, na pobyt w jednej lub – w uzasadnionych przypadkach – w większej liczbie bibliotek lub archiwów za granicą. Wysokość stypendium ustalana jest każdorazowo przez Zarząd Fundacji w zależności od miejsca realizacji stypendium i wynosi średnio 2500 euro miesięcznie.

Procedura

Dokumenty związane z zakończonymi konkursami w programie znajdują się w dziale: Pliki archiwalne do pobrania.

NAJBLIŻSZY TERMIN SKŁADANIA APLIKACJI

FNP nie przewiduje kolejnych konkursów w programie.

Dodatkowe Informacje

Program nie obejmuje wyjazdów, których celem jest zapoznanie się z najnowszą literaturą przedmiotu, ogólnodostępnymi książkami, czasopismami lub materiałami, które znajdują się w zbiorach różnych bibliotek naukowych na świecie. Nie obejmuje też wyjazdów związanych z projektami badawczymi, które można zrealizować w ramach grantów badawczych finansowanych przez inne instytucje (MNiSzW, fundacje polskie i zagraniczne, etc.).

Laureaci

Pliki archiwalne do pobrania