MARIA

Badania nad wykorzystaniem promieniowania jonizującego w medycynie

Program MARIA – 1998 rok

Cele

Program, ogłoszony w grudniu 1998 r., miał za zadanie wspierać badania nad wykorzystaniem promieniowania jonizującego w medycynie. Swą nazwą nawiązuje do setnej rocznicy odkrycia polonu i radu przez Marię Skłodowską-Curie i Piotra Curie, odkrycia, które dało początek późniejszym zastosowaniom promieniowania jonizującego w różnych dziedzinach nauki.

Celem programu było sfinansowanie zakupów specjalistycznej aparatury badawczej dla najlepszych zespołów prowadzących badania naukowe w zakresie różnych form leczenia oraz tych, które zajmują się opracowywaniem nowych metod wykorzystywania w brachyterapii źródeł promieniowania.

Adresaci

Adresowany był do zespołów uczonych-lekarzy: onkologów, kardiologów i naczyniowców, zajmujących się brachyterapią. Jest to jedna z bardzo skutecznych metod radioterapii. Polega na leczeniu naświetlaniem wiązką promieniowania ze źródła radioaktywnego, która dociera do chorego miejsca wprowadzana do organizmu przez jego naturalne otwory lub przez nacięcia w skórze. Brachyterapia stosowana jest zarówno w leczeniu nowotworów, jak i w kardiologii.

Oferta

Na konkurs napłynęło 19 wniosków na łączną kwotę ok. 24 mln zł, co znacznie przewyższało desygnowane na ten cel przez Fundację środki. Jego rozstrzygnięcie nastąpiło w maju 1999 r. W oparciu o opinie powołanych ekspertów Zarząd Fundacji przeprowadził kwalifikację wniosków i przyjął do realizacji 5 spośród nich przyznając subwencje o łącznej wartości ponad 2 mln zł.

-->

Procedura

Konkurs został rozstrzygnięty w oparciu o opinie powołanych ekspertów.

Laureaci