Międzynarodowe Agendy Badawcze (MAB FENG)

NAJBLIŻSZY TERMIN SKŁADANIA APLIKACJI: 30.06.2023

W ramach działania Międzynarodowe Agendy Badawcze (MAB FENG) wspierane jest powstanie lub rozwój wyspecjalizowanych, wiodących w skali światowej zespołów i organizacji badawczych, w których możliwe będzie osiągnięcie doskonałości naukowej i międzynarodowej konkurencyjności badań.

ZŁÓŻ WNIOSEK

Cele

Wsparcie projektów MAB ma umożliwić powstanie i rozwój w Polsce wyspecjalizowanych, wiodących w skali światowej zespołów i organizacji badawczych, w których możliwe będzie osiągniecie doskonałości naukowej i międzynarodowej konkurencyjności badań. Wsparcie służyć ma wdrożeniu w Polsce najlepszych światowych praktyk w zakresie:

 • prowadzenia badań naukowych na najwyższym światowym poziomie, identyfikowania programów i tematów badawczych,
 • polityki personalnej,
 • zarządzania pracami B+R i komercjalizacji wyników prac B+R.

Adresaci

Wnioskodawcami w działaniu MAB FENG są organizacje badawcze. Wnioskodawca wskazuje Głównego wykonawcę projektu – osobę posiadającą stopień naukowy, głównego autora i wykonawcę projektu działającego w instytucji wnioskodawcy, odpowiadającego za wszystkie prace merytoryczne projektu. Główny wykonawca projektu jest liderem jednego z zespołów badawczych. Agenda badawcza, wpisująca się w zakres KIS, do rozwiązania określonego w niej problemu wymagać może pracy naukowców z różnych dziedzin i interdyscyplinarnego wkładu różnych grup badawczych. Z racji całościowego podejścia do zagadnienia, projekt MAB może więc uwzględnić np. komponent z udziałem naukowców specjalizujących się w badaniach społecznych czy humanistycznych.

UWAGA:

 • Nabór nr 1/2023 skierowany jest do jednostek, będących koordynatorami konsorcjum, które uzyskało dofinansowanie lub Seal of Excellence w programie Teaming w ramach Horyzontu Europa (Program Pracy na lata 2021-2022), i które miały zostać centrum doskonałości w ramach programu Teaming lub w strukturze których miało powstać centrum doskonałości.
 • Nabór nr 2/2023 jest ogólnodostępny

Oferta

W ramach działania MAB można otrzymać finansowanie na prace B+R, obejmujące badania przemysłowe lub eksperymentalne prace rozwojowe, realizowane we współpracy z co najmniej jedną, zagraniczną jednostką naukową i obejmujące zakres tematyczny mieszczący się w wykazie Krajowych Inteligentnych Specjalizacji (KIS).

Finansowanie nie obejmuje badań podstawowych.

 • Całkowita wnioskowana kwota wsparcia przeznaczona na realizację projektu MAB nie może przekroczyć kwoty 30 mln PLN, w tym na projekty, których wnioskodawcy otrzymali certyfikat Seal of Excellence.
 • Całkowita wnioskowana kwota wsparcia przeznaczona na realizację projektu MAB w jednostce, która uzyska wsparcie w ramach konkursu Teaming of Excellence prowadzonego przez Komisję Europejską w ramach Horyzontu Europa nie może przekroczyć kwoty równowartej 8 mln EUR (ok. 37 mln PLN).

Okres kwalifikowalności wydatków nie może być dłuższy niż do 31 grudnia 2029 r.

 

Procedura

 1. Składanie wniosków

Wniosek o dofinansowanie musi być wypełniony zgodnie z Instrukcją składania wniosku. Wniosek można złożyć wyłącznie w formie elektronicznej, korzystając z systemu elektronicznego FNP.

Obowiązujące dokumenty są udostępniane na stronie działania MAB oraz w Bazie Wnioski (zarówno w ramach sekcji „Dokumenty do pobrania” jak i bezpośrednio w sekcji „Załączniki i oświadczenia”).

 1. Ocena wniosków

Procedura oceny wniosków obejmuje trzy etapy: ocenę formalną oraz dwuetapową ocenę merytoryczną. Ocena dokonywana jest przez Komisję Oceny Projektów (KOP) na podstawie informacji zawartych we wniosku o dofinansowanie.

Ocena przeprowadzana jest w oparciu o kryteria oceny formalnej i merytorycznej  zatwierdzone przez Komitet Monitorujący FENG – zgodnie z katalogiem kryteriów.

Pierwszym etapem oceny wniosków jest ocena formalna. Aplikacje, które spełniają wszystkie kryteria formalne, kwalifikowane są do oceny merytorycznej (II etap). W wyniku przeprowadzonej analizy, KOP rekomenduje wybrane wnioski do III etapu oceny. Elementem oceny przeprowadzanej przez KOP podczas III etapu oceny projektów jest spotkanie i rozmowa z przedstawicielem Wnioskodawcy i Głównym wykonawcą projektu w siedzibie FNP, podczas którego Wnioskodawca i Główny wykonawca projektu mają możliwość odniesienia się do uwag KOP.

Projekt może otrzymać dofinansowanie (ocena pozytywna), gdy:

 1. spełnił wszystkie kryteria dostępu oraz osiągnął co najmniej minimalne progi punktowe określone w każdym z kryteriów punktowych oraz gdy osiągnął minimalny sumaryczny próg punktowy, warunkujący pozytywną ocenę;
 2. został wybrany do dofinansowania przez KOP i znalazł się na liście projektów rekomendowanych do dofinansowania zatwierdzonej przez Zarząd FNP;
 3. pozycja na liście rankingowej gwarantuje dostępność odpowiedniej kwoty w alokacji przewidzianej na dany nabór

Po zakończeniu każdego etapu oceny projektów FNP upublicznia informacje na temat jej wyników i publikuje listę wniosków wybranych do dofinansowania (po trzecim etapie oceny).

Proces oceny projektu, liczony od dnia następującego po dniu zakończenia naboru wniosków o dofinansowanie do dnia ogłoszenia listy projektów wybranych do dofinansowania, trwa do 100 dni kalendarzowych.

W przypadku negatywnej oceny projektu, Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia protestu, w celu ponownego sprawdzenia złożonego przez niego wniosku w zakresie spełniania kryteriów wyboru projektów.

NAJBLIŻSZY TERMIN SKŁADANIA APLIKACJI

31.05.2023 - 30.06.2023 do godziny 16.00 (GTM+1)

Terminy kolejnych naborów

Harmonogram naborów znajduje się na stronie FENG: https://www.nowoczesnagospodarka.gov.pl/

Kontakt

Dodatkowe Informacje

UWAGA:

Nabór nr 1/2023 skierowany jest do jednostek, będących koordynatorami konsorcjum, które uzyskało dofinansowanie lub Seal of Excellence w programie Teaming w ramach Horyzontu Europa (Program Pracy na lata 2021-2022), i które miały zostać centrum doskonałości w ramach programu Teaming lub w strukturze których miało powstać centrum doskonałości.

Nabór nr 2/2023 jest ogólnodstępny.

 

MATERIAŁY POMOCNICZE:

FNP-Analiza wysokości wynagrodzeń personelu badawczego

 

FORMULARZE:

FORMULARZE_Nabór nr 1/2023

FORMULARZE_Nabór nr 2/2023

 

PRZYDATNE DOKUMENTY:

 

Pliki do pobrania