Międzynarodowe Agendy Badawcze (MAB FENG)

W ramach działania Międzynarodowe Agendy Badawcze (MAB FENG) wspierane jest powstanie lub rozwój wyspecjalizowanych, wiodących w skali światowej zespołów i organizacji badawczych, w których możliwe będzie osiągnięcie doskonałości naukowej i międzynarodowej konkurencyjności badań.

AKTUALNOŚCI

Pierwsze nabory w działaniu MAB FENG rozstrzygnięte

Wyniki II etapu oceny projektów w naborze 2/2023 MAB FENG

Wyniki II etapu oceny projektów w naborze 1/2023 MAB FENG

Informacja dla Wnioskodawców w działaniu Międzynarodowe Agendy Badawcze (MAB FENG, nabór 2/2023) w sprawie terminu ogłoszenia wyników oceny projektów

Informacja dla Wnioskodawców w działaniu Międzynarodowe Agendy Badawcze (MAB FENG, nabór 1/2023) w sprawie terminu ogłoszenia wyników oceny projektów

Informacja dla Wnioskodawców w działaniach Międzynarodowe Agendy Badawcze (MAB FENG) i Proof of Concept (PoC FENG)

Informacja o udostępnieniu zaktualizowanych dokumentów w działaniu MAB FENG

Informacja o wydłużeniu terminu wyboru projektów w działaniu MAB FENG

Aktualizacja dokumentacji do naboru 1/2023 w działaniu Międzynarodowe Agendy Badawcze (MAB FENG)

Aktualizacja dokumentacji do naboru 2/2023 w działaniu Międzynarodowe Agendy Badawcze (MAB FENG)

 

Please note: selected documents in English below

Cele

Wsparcie projektów MAB ma umożliwić powstanie i rozwój w Polsce wyspecjalizowanych, wiodących w skali światowej zespołów i organizacji badawczych, w których możliwe będzie osiągniecie doskonałości naukowej i międzynarodowej konkurencyjności badań. Wsparcie służyć ma wdrożeniu w Polsce najlepszych światowych praktyk w zakresie:

 • prowadzenia badań naukowych na najwyższym światowym poziomie, identyfikowania programów i tematów badawczych,
 • polityki personalnej,
 • zarządzania pracami B+R i komercjalizacji wyników prac B+R.

Adresaci

Wnioskodawcami w działaniu MAB FENG są organizacje badawcze. Wnioskodawca wskazuje Głównego wykonawcę projektu – osobę posiadającą stopień naukowy, głównego autora i wykonawcę projektu działającego w instytucji wnioskodawcy, odpowiadającego za wszystkie prace merytoryczne projektu. Główny wykonawca projektu jest liderem jednego z zespołów badawczych. Agenda badawcza, wpisująca się w zakres KIS, do rozwiązania określonego w niej problemu wymagać może pracy naukowców z różnych dziedzin i interdyscyplinarnego wkładu różnych grup badawczych. Z racji całościowego podejścia do zagadnienia, projekt MAB może więc uwzględnić np. komponent z udziałem naukowców specjalizujących się w badaniach społecznych czy humanistycznych.

UWAGA:

 • Nabór nr 1/2023 skierowany jest do jednostek, będących koordynatorami konsorcjum, które uzyskało dofinansowanie lub Seal of Excellence w programie Teaming w ramach Horyzontu Europa (Program Pracy na lata 2021-2022), i które miały zostać centrum doskonałości w ramach programu Teaming lub w strukturze których miało powstać centrum doskonałości.
 • Nabór nr 2/2023 jest ogólnodostępny

Oferta

W ramach działania MAB można otrzymać finansowanie na prace B+R, obejmujące badania przemysłowe lub eksperymentalne prace rozwojowe, realizowane we współpracy z co najmniej jedną, zagraniczną jednostką naukową i obejmujące zakres tematyczny mieszczący się w wykazie Krajowych Inteligentnych Specjalizacji (KIS).

Finansowanie nie obejmuje badań podstawowych.

 • Całkowita wnioskowana kwota wsparcia przeznaczona na realizację projektu MAB nie może przekroczyć kwoty 30 mln PLN, w tym na projekty, których wnioskodawcy otrzymali certyfikat Seal of Excellence.
 • Całkowita wnioskowana kwota wsparcia przeznaczona na realizację projektu MAB w jednostce, która uzyska wsparcie w ramach konkursu Teaming of Excellence prowadzonego przez Komisję Europejską w ramach Horyzontu Europa nie może przekroczyć kwoty równowartej 8 mln EUR (ok. 37 mln PLN).

Okres kwalifikowalności wydatków nie może być dłuższy niż do 31 grudnia 2029 r.

 

Procedura

 1. Składanie wniosków

Wniosek o dofinansowanie musi być wypełniony zgodnie z Instrukcją składania wniosku. Wniosek można złożyć wyłącznie w formie elektronicznej, korzystając z systemu elektronicznego FNP.

Obowiązujące dokumenty są udostępniane na stronie działania MAB oraz w Bazie Wnioski (zarówno w ramach sekcji „Dokumenty do pobrania” jak i bezpośrednio w sekcji „Załączniki i oświadczenia”).

 1. Ocena wniosków

Procedura oceny wniosków obejmuje trzy etapy: ocenę formalną oraz dwuetapową ocenę merytoryczną. Ocena dokonywana jest przez Komisję Oceny Projektów (KOP) na podstawie informacji zawartych we wniosku o dofinansowanie.

Ocena przeprowadzana jest w oparciu o kryteria oceny formalnej i merytorycznej  zatwierdzone przez Komitet Monitorujący FENG – zgodnie z katalogiem kryteriów.

Pierwszym etapem oceny wniosków jest ocena formalna. Aplikacje, które spełniają wszystkie kryteria formalne, kwalifikowane są do oceny merytorycznej (II etap). W wyniku przeprowadzonej analizy, KOP rekomenduje wybrane wnioski do III etapu oceny. Elementem oceny przeprowadzanej przez KOP podczas III etapu oceny projektów jest spotkanie i rozmowa z przedstawicielem Wnioskodawcy i Głównym wykonawcą projektu w siedzibie FNP, podczas którego Wnioskodawca i Główny wykonawca projektu mają możliwość odniesienia się do uwag KOP.

Projekt może otrzymać dofinansowanie (ocena pozytywna), gdy:

 1. spełnił wszystkie kryteria dostępu oraz osiągnął co najmniej minimalne progi punktowe określone w każdym z kryteriów punktowych oraz gdy osiągnął minimalny sumaryczny próg punktowy, warunkujący pozytywną ocenę;
 2. został wybrany do dofinansowania przez KOP i znalazł się na liście projektów rekomendowanych do dofinansowania zatwierdzonej przez Zarząd FNP;
 3. pozycja na liście rankingowej gwarantuje dostępność odpowiedniej kwoty w alokacji przewidzianej na dany nabór

Po zakończeniu każdego etapu oceny projektów FNP upublicznia informacje na temat jej wyników i publikuje listę wniosków wybranych do dofinansowania (po trzecim etapie oceny).

Proces oceny projektu, liczony od dnia następującego po dniu zakończenia naboru wniosków o dofinansowanie do dnia ogłoszenia listy projektów wybranych do dofinansowania, trwa do 100 dni kalendarzowych.

W przypadku negatywnej oceny projektu, Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia protestu, w celu ponownego sprawdzenia złożonego przez niego wniosku w zakresie spełniania kryteriów wyboru projektów.

 

WYNIKI NABORU

Nabór 1/2023:

 

Nabór 2/2023:

 

 

Terminy kolejnych naborów

Harmonogram naborów znajduje się na stronie FENG: https://www.nowoczesnagospodarka.gov.pl/

Kontakt

Dodatkowe Informacje

UWAGA:

 • Nabór nr 1/2023 skierowany jest do jednostek, będących koordynatorami konsorcjum, które uzyskało dofinansowanie lub Seal of Excellence w programie Teaming w ramach Horyzontu Europa (Program Pracy na lata 2021-2022), i które miały zostać centrum doskonałości w ramach programu Teaming lub w strukturze których miało powstać centrum doskonałości.
 • Nabór nr 2/2023 jest ogólnodostępny.

 

ODPOWIEDZI NA NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

W związku z pojawiającymi się pytaniami, uprzejmie informujemy, że:

 1. Załączniki do wniosków MAB FENG, dla których określono limit stron, powinny zostać wypełnione w taki sposób aby tekst przedstawiony w załączniku nie wykraczał poza ograniczenie stron. Oznacza to, że do limitu stron nie wlicza się strona tytułowa, o ile nie umieści się na niej żadnego tekstu poza imieniem i nazwiskiem głównego wykonawcy projektu i tytułem projektu – jeśli takie pola przewidziano w formularzu do danego załącznika.
 2. W przypadku formularza do załącznika „Sposób zarządzania konfliktem interesu” ograniczenie stron należy rozumieć tak, jak jest ono wskazane w Instrukcji wypełniania wniosku – to znaczy ograniczenie 1 strona dotyczy części drugiej formularza – nie obejmuje tabel.
 3. Wnioski należy wypełnić w języku polskim, dodatkowo załączniki Międzynarodowa Agenda Badawcza i dokumenty dotyczące głównego wykonawcy projektu i dokumenty dotyczące liderów grup badawczych powinny być wypełnione również w języku angielskim. Ponadto, list intencyjny z jednostki partnerskiej z zagranicy może być wgrany wyłącznie w języku angielskim. Podobnie, w konkursie nr 1 zaświadczenie dotyczące wyników konkursu Teaming może być wgrane wyłącznie w języku angielskim.
 4. Zgodnie z Kryteriami wybory projektów jednostką partnerską z zagranicy może być cały podmiot posiadający osobowość prawną lub samodzielność w zakresie zawierania umów. Jak wskazano w Instrukcji wypełniania wniosku, załącznik „List intencyjny z jednostki partnerskiej z zagranicy” powinien zatem zostać podpisany przez:
  a. Osobę uprawnioną do reprezentowania jednostki, tj. przez rektora – w przypadku Uniwersytetów, dyrektora w przypadku samodzielnych instytutów; lub
  b. Osobę upoważnioną przez Kierownika jednostki partnerskiej – w takiej sytuacji należy załączyć upoważnienie wystawione przez Kierownika jednostki partnerskiej (rektora / dyrektora); lub
  c. Osobę uprawnioną do reprezentowania jednostki partnerskiej, która jest samodzielną częścią innej instytucji (np. centrum w strukturze uniwersytetu, które może samodzielnie zawierać umowy partnerskie). W takiej sytuacji należy załączyć dokument, który potwierdza, że jednostka może samodzielnie zawierać umowy z partnerami z zagranicy.

 

MATERIAŁY POMOCNICZE:

FNP-Analiza wysokości wynagrodzeń personelu badawczego

 

FORMULARZE w plikach edytowalnych:

FORMULARZE_Nabór nr 1/2023

FORMULARZE_Nabór nr 2/2023

 

SELECTED DOCUMENTS IN ENGLISH:

CALL 1/2023

CALL 2/2023

 

PRZYDATNE DOKUMENTY:

ZOBACZ TAKŻE:

 

Pliki do pobrania

Pliki archiwalne do pobrania