Międzynarodowe Agendy Badawcze (MAB)

TERMIN SKŁADANIA APLIKACJI: 20.12.2017

Środki na stworzenie w Polsce nowych instytucji badawczych (innowacyjnych centrów doskonałości), w których wybitni naukowcy z całego świata będą prowadzić wysokiej jakości badania naukowe i prace rozwojowe dotyczące aktualnych, dobrze sprecyzowanych wyzwań naukowych.

ZŁÓŻ WNIOSEK

AKTUALNOŚCI

UWAGA: Zgodnie z Dokumentacją Konkursową MAB PWM 6/2017, list intencyjny od strategicznej jednostki partnerskiej z zagranicy może zostać przygotowany na udostępnionym w zakładce Pliki do pobrania formularzu lub bez tego formularza. Pozostałe formularze są obowiązkowe.

UWAGA: Prosimy wnioskodawców o przygotowanie załączników do wniosku elektronicznego w formularzach dla właściwego konkursu. Niektóre formularze do modułu MAB PLUS różnią się do standardowych. Prosimy o pobranie właściwych formularzy z systemu elektronicznego lub strony internetowej w części odpowiedniej dla danego konkursu.

Przeczytaj także:

Ruszył kolejny konkurs w programie MAB

Dofinansowanie zakupu aparatury specjalistycznej: dodatkowy konkurs dla laureatów programów FIRST TEAM i MAB

Harmonogram konkursów w ramach PO IR

Cele

Celem programu Międzynarodowe Agendy Badawcze jest umożliwienie utworzenia w Polsce nowych jednostek badawczych (struktur organizacyjno-prawnych) kierowanych przez wybitnych naukowców z całego świata, w których zespoły złożone z wybitnych naukowców zagranicznych i polskich reprezentujących różne specjalizacje naukowe będą realizować badania naukowe i prace rozwojowe na najwyższym światowym poziomie.

Wsparcie powinno przyczynić się do stworzenia w Polsce wyspecjalizowanych, wiodących w skali światowej jednostek naukowych stosujących najlepsze światowe praktyki w zakresie:

  • identyfikowania programów i tematów badawczych;
  • polityki personalnej oraz zarządzania pracami B+R;
  • komercjalizacji wyników prac B+R.

Jednostki te będą prowadzić badania naukowe i prace rozwojowe zgodnie z przyjętą agendą badawczą, która zgodnie z definicją musi wskazywać problem naukowy – wyzwanie i sposób podejścia do rozwiązania tego problemu. Zarówno wyzwanie naukowe stawiane przed jednostką realizującą MAB, jak i proponowane metody rozwiązania go muszą być na tyle ciekawe dla środowiska naukowego na całym świecie i przedsiębiorców, aby wyniki uzyskane w związku z prowadzonymi badaniami były publikowane w najlepszych czasopismach i prezentowane na najbardziej prestiżowych konferencjach a wypracowana własność intelektualna mogła być właściwie wdrażana. Zaproponowany problem badawczy musi być zgodny z listą Krajowych Inteligentnych Specjalizacji (KIS) – wykaz KIS jest udostępniony w części Dokumenty do pobrania.

Poziom naukowy prowadzonych badań jest kluczowy dla sukcesu całej jednostki i dla jej rozpoznawalności w świecie naukowym.

Program Międzynarodowe Agendy Badawcze może również służyć wsparciu projektów realizowanych w ramach konkursu Teaming stanowiącego jedno z działań w programie ramowym UE Horyzont 2020. Wnioski składane do Fundacji przez uczestników programu Teaming muszą spełnić te same warunki konkursowe co wnioski składane przez innych kandydatów.

Adresaci

Program MAB jest dedykowany wybitnym naukowcom z Polski lub zagranicy o uznanym dorobku naukowym, którzy w związku ze zdobytym doświadczeniem zapewnią sprawne funkcjonowanie jednostki realizującej MAB.

Naukowcy składający wnioski w konkursie powinni reprezentować poziom ERC Advanced Grant i mieć profil podobny do osób starających się o kierownicze stanowiska w czołowych instytucjach naukowych na świecie.

Oferta

Program „Międzynarodowe Agendy Badawcze” jest wzorowany na programie „Teaming for Excellence” ogłoszonym przez Komisję Europejską w ramach Horyzontu 2020. Przewiduje wsparcie wyspecjalizowanych i autonomicznych jednostek naukowych w Polsce, które będą realizować międzynarodowe agendy badawcze we współpracy strategicznej z renomowanymi ośrodkami naukowymi z innych krajów.

Całkowita suma przeznaczona na dofinansowanie projektu Międzynarodowe Agendy Badawcze w PO IR (Działanie 4.3) wynosi ok. 126 mln EUR. Wsparcie otrzyma około 10 jednostek realizujących Międzynarodowe Agendy Badawcze. W konkursie nr 2/2015 wyłoniony został jeden projekt, natomiast w wyniku konkursu nr 3/2016 przyznano dofinansowanie dwóm projektom.

Termin zgłaszania pierwszej części wniosku w konkursach 4/2017 oraz 5/2017 upłynął 30 czerwca br.

21 sierpnia uruchomiony został konkurs 6/2017 dotyczący projektów realizowanych poza województwem mazowieckim (z terminem składania pierwszej części wniosku do 23 października 2017 r.), natomiast 15 września ogłoszony został konkurs 7/2017 adresowany  do beneficjentów programu Teaming – z terminem składania pierwszej i drugiej części wniosku do 23 października 2017 r.

Kolejny konkurs zostanie ogłoszony jesienią.

Dofinansowanie projektów będzie obejmować koszty badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych przez jednostkę realizującą MAB, koszty związane z efektywnym funkcjonowaniem jednostki, koszty wykorzystania istniejącej infrastruktury, współpracy między partnerami oraz transferu wiedzy. Wsparcie na rzecz infrastruktury będzie jednak ograniczone wyłącznie do zakupu niezbędnego sprzętu i wyposażenia laboratoryjnego.

Dodatkowo w ramach dofinansowania pokrywane będą koszty rozwoju kadry naukowej w zakresie związanym z realizowanymi przedsięwzięciami, np. szkolenia, stypendia i staże.

Pobierz ulotkę informacyjną

Procedura

Wnioski do konkursu mogą być składane przez jednego lub, w uzasadnionych przypadkach, dwóch wnioskodawców z Polski lub zagranicy.

W przypadku, gdy wniosek obejmuje np. badania interdyscyplinarne i jest on składany przez dwóch wnioskodawców, w systemie elektronicznym należy wskazać głównego wnioskodawcę, do którego odnosić się będą wszystkie wymagania i obowiązki kierownika jednostki realizującej MAB.

Pierwszy wnioskodawca będzie pełnił funkcję kierownika jednostki realizującej MAB (w zależności od wybranej formy prawnej dla nowej jednostki np. funkcję prezesa fundacji lub dyrektora). Drugi wnioskodawca może ubiegać się o stanowisko lidera grupy badawczej lub dyrektora do spraw koordynacji działalności naukowej w nowej jednostce. Każdy z wnioskodawców będzie w pełni zaangażowany w realizację projektu MAB w wymiarze przynajmniej 50% etatu.

System wyboru projektów MAB

Wnioski złożone w konkursie będą oceniane pod względem formalnym i merytorycznym.

Po uzyskaniu pozytywnej oceny formalnej wniosek zostanie skierowany do oceny merytorycznej złożonej z trzech etapów:

W pierwszym etapie wniosek zostanie oceniony merytorycznie przez grono ekspertów (panel naukowo-gospodarczy) posiadające adekwatny dorobek naukowy i/lub doświadczenie we wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań w sektorze B+R.

W drugim etapie wniosek będzie oceniany przez co najmniej dwóch recenzentów zewnętrznych – ekspertów w dziedzinie, w której miałaby się specjalizować jednostka MAB.

W trzecim etapie konkursu odbędzie się rozmowa ekspertów zasiadających w panelu interdyscyplinarnym z wnioskodawcą i przedstawicielem zagranicznej jednostki partnerskiej zgłoszonej we wniosku. W składzie panelu znajdą się eksperci reprezentujący różne dziedziny nauki oraz, fakultatywnie, ekspert pełniący funkcję obserwatora.

Panel ekspertów następnie porówna rozpatrywane wnioski i ustali ich ranking oraz dokona oceny w oparciu o przyjęte kryteria.

Warunki udziału są jednakowe dla wszystkich uczestników i zostały szczegółowo opisane w dwóch odrębnych dokumentacjach konkursowych do programu, w tym dokumentacji dedykowanej wnioskodawcom ubiegającym się również o dofinansowanie w programie Teaming.

UWAGA:

Ze względu na rozbudowaną, wielostopniową procedurę konkursową w programie Międzynarodowe Agendy Badawcze wyniki konkursu nie będą publikowane jednorazowo, lecz sukcesywnie po zakończeniu procedury konkursowej w odniesieniu do poszczególnych wnioskodawców.

W konkursie MAB obowiązują zasady podane w dokumentacji konkursowej. Ekspertyzy prawne mają jedynie funkcję pomocniczą i należy z nich korzystać wyłącznie w takim zakresie, w jakim są zgodne z zasadami zawartymi w dokumentacji konkursowej.

Dokumentacja w wersji angielskiej jest tłumaczeniem. W przypadku wątpliwości wiążąca jest wersja polska dokumentacji.

  • Obejrzyj webinarium z dn. 31.03.2017 r. dotyczące procesu składania wniosków w programie: cz. 1 i cz. 2

TERMIN SKŁADANIA APLIKACJI

Termin składania pierwszej części wniosku w konkursie nr 8/2017 (konkurs standardowy) upływa 20.12. br.
Termin składania pierwszej i drugiej części wniosku w konkursie nr 9/2017 (projekty realizowane przez beneficjentów programu Teaming) upływa 20.12. br.

Kontakt

Dodatkowe Informacje

Każda z jednostek wyłonionych w konkursie będzie realizować zaproponowany program badawczy w ramach prac kilku grup badawczych, których ogólne zadania zostaną przedstawione we wniosku.

Zatrudnienie w charakterze lidera grupy badawczej w jednostce realizującej MAB będzie dokonywane na podstawie konkursu ogłaszanego przez Międzynarodowy Komitet Naukowy (MKN). Komitet będzie złożony z wybitnych przedstawicieli nauki będących autorytetami w dziedzinie reprezentowanej przez daną jednostkę oraz, w uzasadnionych przypadkach, z przedsiębiorców posiadających doświadczenie we współpracy z naukowcami w zakresie B+R lub we wdrażaniu nowych technologii. Sposób przeprowadzania konkursów na stanowiska w projekcie musi być zgodny z zasadami dotyczącymi zatrudniania pracowników naukowych zawartymi w Europejskiej Karcie Naukowca.

Rozstrzygnięcie konkursu nr 3/2016 w programie Międzynarodowe Agendy Badawcze (MAB) nastąpiło w maju 2017 roku. Termin zgłaszania pierwszej części wniosków do konkursów nr 4/2017 oraz 5/2017 upłynął 30 czerwca br.

Z kolei do 23 października 2017 można zgłaszać wnioski do dwóch konkursów w programie MAB: 6/2017 (projekty realizowane poza województwem mazowieckim) oraz 7/2017 (projekty realizowane przez beneficjentów programu Teaming).

Program jest współfinansowany w ramach IV osi Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR), Działanie 4.3.

www.dreamsart.pl

Konkurs aparaturowy

UWAGA: W Uzupełnieniu dokumentacji konkursowej programu Międzynarodowe Agendy Badawcze w zakresie konkursu o dofinansowanie zakupu aparatury specjalistycznej wprowadzono poprawki w tłumaczeniu na wersję angielską. Nowa wersja tłumaczenia obowiązuje od dnia 08 grudnia 2017 roku.

Konkurs przewiduje dofinansowanie zakupu aparatury specjalistycznej – zestawu urządzeń badawczych, pomiarowych lub laboratoryjnych o małym stopniu uniwersalności i wysokich parametrach technicznych. W ramach konkursu możliwy jest zakup aparatury niezbędnej do znaczącego rozwoju projektu w programie MAB i/lub rozwoju kadr B+R zaangażowanych w projekt.

Wnioskodawcą może być kierownik projektu MAB wraz z jednostką MAB, w której realizowany jest projekt.

Wnioskowana kwota nie powinna być większa niż 3 500 000 zł, przy czym w uzasadnionych przypadkach Fundacja może przyjąć do finansowania wniosek przekraczający sugerowaną powyżej kwotę. Kierownik projektu MAB może złożyć kilka wniosków do konkursu.

Konkurs jest prowadzony w trybie ciągłym.

Aby zgłosić się do konkursu, należy złożyć wniosek online.

Pobierz dokumentację konkursową:

Dodatkowe materiały:

Webinarium „ How to submit an application for funding the purchase of specialized equipment”: link.

Laureaci

Pliki do pobrania

Pliki archiwalne do pobrania