Międzynarodowe Agendy Badawcze (MAB)

Środki na stworzenie w Polsce nowych instytucji badawczych (innowacyjnych centrów doskonałości), w których wybitni naukowcy z całego świata będą prowadzić wysokiej jakości badania naukowe i prace rozwojowe dotyczące aktualnych, dobrze sprecyzowanych wyzwań naukowych.

AKTUALNOŚCI

Kryteria wyboru projektów w MAB w FENG

MAB w Polityce

Częściowe zawieszenie Wytycznych Ministra Inwestycji i Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS, FS na lata 2014-2020

Rekomendacje Zarządu FNP dla dyrekcji jednostek realizujących MAB 

W poszukiwaniu nowych źródeł promieniowania terahercowego

Program Międzynarodowe Agendy Badawcze – nowelizacja Przewodnika kwalifikowalności kosztów

Dokumentacja ostatniego ogólnopolskiego konkursu Międzynarodowe Agendy Badawcze

Nauki humanistyczno-społeczne w KIS

W celu usprawnienia realizacji programu MAB wprowadzone zostały zmiany do dokumentacji konkursów MAB 2/2015, MAB 3/2016, MAB 4/2017, MAB 6/2017 i MAB 8/2017. Nowe Dokumentacje zostały załączone w odpowiednich miejscach na stronie programu MAB. W celu ułatwienia zapoznania się ze zmianami, wszystkie zmienione zapisy zostały wyszczególnione tutaj.

Cele

Celem programu Międzynarodowe Agendy Badawcze jest umożliwienie utworzenia w Polsce nowych jednostek badawczych (struktur organizacyjno-prawnych) kierowanych przez wybitnych naukowców z całego świata, w których zespoły złożone z wybitnych naukowców zagranicznych i polskich reprezentujących różne specjalizacje naukowe będą realizować badania naukowe i prace rozwojowe na najwyższym światowym poziomie.

Wsparcie powinno przyczynić się do stworzenia w Polsce wyspecjalizowanych, wiodących w skali światowej jednostek naukowych stosujących najlepsze światowe praktyki w zakresie:

  • identyfikowania programów i tematów badawczych;
  • polityki personalnej oraz zarządzania pracami B+R;
  • komercjalizacji wyników prac B+R.

Jednostki te będą prowadzić badania naukowe i prace rozwojowe zgodnie z przyjętą agendą badawczą, która zgodnie z definicją musi wskazywać problem naukowy – wyzwanie i sposób podejścia do rozwiązania tego problemu. Zarówno wyzwanie naukowe stawiane przed jednostką realizującą MAB, jak i proponowane metody rozwiązania go muszą być na tyle ciekawe dla środowiska naukowego na całym świecie i przedsiębiorców, aby wyniki uzyskane w związku z prowadzonymi badaniami były publikowane w najlepszych czasopismach i prezentowane na najbardziej prestiżowych konferencjach a wypracowana własność intelektualna mogła być właściwie wdrażana. Zaproponowany problem badawczy musi być zgodny z listą Krajowych Inteligentnych Specjalizacji (KIS) – wykaz KIS jest udostępniony w części Dokumenty do pobrania.

Poziom naukowy prowadzonych badań jest kluczowy dla sukcesu całej jednostki i dla jej rozpoznawalności w świecie naukowym.

Program Międzynarodowe Agendy Badawcze może również służyć wsparciu projektów realizowanych w ramach konkursu Teaming stanowiącego jedno z działań w programie ramowym UE Horyzont 2020.

Uczestnicy programu Teaming mogą również składać wnioski w module PLUS (Międzynarodowe Agendy Badawcze PLUS, MAB PLUS). Zainteresowanych zachęcamy do zapoznania się z opisem i dokumentacją konkursową modułu PLUS programu Międzynarodowe Agendy Badawcze skierowanego wyłącznie do uczestników programu Teaming: link.

Adresaci

Program MAB jest dedykowany wybitnym naukowcom z Polski lub zagranicy o uznanym dorobku naukowym, którzy w związku ze zdobytym doświadczeniem zapewnią sprawne funkcjonowanie jednostki realizującej MAB.

Naukowcy składający wnioski w konkursie powinni reprezentować poziom ERC Advanced Grant i mieć profil podobny do osób starających się o kierownicze stanowiska w czołowych instytucjach naukowych na świecie.

Oferta

Program „Międzynarodowe Agendy Badawcze” jest wzorowany na programie „Teaming for Excellence” ogłoszonym przez Komisję Europejską w ramach Horyzontu 2020. Przewiduje wsparcie wyspecjalizowanych i autonomicznych jednostek naukowych w Polsce, które będą realizować międzynarodowe agendy badawcze we współpracy strategicznej z renomowanymi ośrodkami naukowymi z innych krajów.

Całkowita suma przeznaczona na dofinansowanie projektu Międzynarodowe Agendy Badawcze w PO IR (Działanie 4.3) wynosi ok. 126 mln EUR. Do tej pory wsparcie zostało przyznane 11 jednostkom realizującym Międzynarodowe Agendy Badawcze. W konkursie nr 2/2015 został wyłoniony jeden projekt, w wyniku konkursu nr 3/2016 przyznano dofinansowanie trzem projektom, kolejne trzy projekty uzyskały wsparcie w konkursie nr 4/2017, następne trzy w konkursie 8/2017 i ostatni w konkursie 10/2018.

Dofinansowanie projektów będzie obejmować koszty badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych przez jednostkę realizującą MAB, koszty związane z efektywnym funkcjonowaniem jednostki, koszty wykorzystania istniejącej infrastruktury, współpracy między partnerami oraz transferu wiedzy. Wsparcie na rzecz infrastruktury będzie jednak ograniczone wyłącznie do zakupu niezbędnego sprzętu i wyposażenia laboratoryjnego.

Dodatkowo w ramach dofinansowania pokrywane będą koszty rozwoju kadry naukowej w zakresie związanym z realizowanymi przedsięwzięciami, np. szkolenia, stypendia i staże.

Prezentacja ze spotkania 06.02.2020

Prezentacja Info Day 17.05.2018

Prezentacja z warsztatów MAB 06.06.2018

Pobierz ulotkę informacyjną

Procedura

Wnioski do konkursu mogą być składane przez jednego lub, w uzasadnionych przypadkach, dwóch wnioskodawców z Polski lub zagranicy.

W przypadku, gdy wniosek obejmuje np. badania interdyscyplinarne i jest on składany przez dwóch wnioskodawców, w systemie elektronicznym należy wskazać głównego wnioskodawcę, do którego odnosić się będą wszystkie wymagania i obowiązki kierownika jednostki realizującej MAB.

Pierwszy wnioskodawca będzie pełnił funkcję kierownika jednostki realizującej MAB (w zależności od wybranej formy prawnej dla nowej jednostki np. funkcję prezesa fundacji lub dyrektora). Drugi wnioskodawca może ubiegać się o stanowisko lidera grupy badawczej lub dyrektora do spraw koordynacji działalności naukowej w nowej jednostce. Każdy z wnioskodawców będzie w pełni zaangażowany w realizację projektu MAB w wymiarze przynajmniej 50% etatu.

System wyboru projektów MAB

Wnioski złożone w konkursie będą oceniane pod względem formalnym i merytorycznym.

Po uzyskaniu pozytywnej oceny formalnej wniosek zostanie skierowany do oceny merytorycznej złożonej z trzech etapów:

W pierwszym etapie wniosek zostanie oceniony merytorycznie przez grono ekspertów (panel naukowo-gospodarczy) posiadające adekwatny dorobek naukowy i/lub doświadczenie we wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań w sektorze B+R.

W drugim etapie wniosek będzie oceniany przez co najmniej dwóch recenzentów zewnętrznych – ekspertów w dziedzinie, w której miałaby się specjalizować jednostka MAB.

W trzecim etapie konkursu odbędzie się rozmowa ekspertów zasiadających w panelu interdyscyplinarnym z wnioskodawcą i przedstawicielem zagranicznej jednostki partnerskiej zgłoszonej we wniosku. W składzie panelu znajdą się eksperci reprezentujący różne dziedziny nauki oraz, fakultatywnie, ekspert pełniący funkcję obserwatora.

Panel ekspertów następnie porówna rozpatrywane wnioski i ustali ich ranking oraz dokona oceny w oparciu o przyjęte kryteria.

Warunki udziału są jednakowe dla wszystkich uczestników i zostały szczegółowo opisane w dwóch odrębnych dokumentacjach konkursowych do programu, w tym dokumentacji modułu PLUS (Międzynarodowe Agendy Badawcze PLUS, MAB PLUS) dedykowanej wnioskodawcom ubiegającym się również o dofinansowanie w programie Teaming: link do strony MAB PLUS.

UWAGA:

Ze względu na rozbudowaną, wielostopniową procedurę konkursową w programie Międzynarodowe Agendy Badawcze wyniki konkursu nie będą publikowane jednorazowo, lecz sukcesywnie po zakończeniu procedury konkursowej w odniesieniu do poszczególnych wnioskodawców.

W konkursie MAB obowiązują zasady podane w dokumentacji konkursowej. Ekspertyzy prawne mają jedynie funkcję pomocniczą i należy z nich korzystać wyłącznie w takim zakresie, w jakim są zgodne z zasadami zawartymi w dokumentacji konkursowej.

Dokumentacja w wersji angielskiej jest tłumaczeniem. W przypadku wątpliwości wiążąca jest wersja polska dokumentacji.

  • Obejrzyj webinarium z dn. 31.03.2017 r. dotyczące procesu składania wniosków w programie: cz. 1 i cz. 2

NAJBLIŻSZY TERMIN SKŁADANIA APLIKACJI

Nie przewiduje się kolejnych konkursów w tym programie.
Zainteresowanych prowadzeniem badań w Polsce zachęcamy do zapoznania się z ofertami pracy i stypendiów w projektach naszych laureatów: oferty pracy

Kontakt

Dodatkowe Informacje

Każda z jednostek wyłonionych w konkursie będzie realizować zaproponowany program badawczy w ramach prac kilku grup badawczych, których ogólne zadania zostaną przedstawione we wniosku.

Zatrudnienie w charakterze lidera grupy badawczej w jednostce realizującej MAB będzie dokonywane na podstawie konkursu ogłaszanego przez Międzynarodowy Komitet Naukowy (MKN). Komitet będzie złożony z wybitnych przedstawicieli nauki będących autorytetami w dziedzinie reprezentowanej przez daną jednostkę oraz, w uzasadnionych przypadkach, z przedsiębiorców posiadających doświadczenie we współpracy z naukowcami w zakresie B+R lub we wdrażaniu nowych technologii. Sposób przeprowadzania konkursów na stanowiska w projekcie musi być zgodny z zasadami dotyczącymi zatrudniania pracowników naukowych zawartymi w Europejskiej Karcie Naukowca.

Program jest współfinansowany w ramach IV osi Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR), Działanie 4.3.

Logotypy_pasek_PL

 

Konkurs aparaturowy

UWAGA: uprzejmie informujemy, że nabór został ponownie uruchomiony 27 czerwca 2018 r. 

Zakres możliwych zmian jest szczegółowo opisany w zaktualizowanym dokumencie pt. Uzupełnienie Dokumentacji konkursowej_MAB_aparatura specjalistyczna (wersja z dnia 25 czerwca 2018 r.).

Konkurs przewiduje dofinansowanie zakupu aparatury specjalistycznej – zestawu urządzeń badawczych, pomiarowych lub laboratoryjnych o małym stopniu uniwersalności i wysokich parametrach technicznych. W ramach konkursu możliwy jest zakup aparatury niezbędnej do znaczącego rozwoju projektu w programie MAB i/lub rozwoju kadr B+R zaangażowanych w projekt.

Wnioskodawcą może być kierownik projektu MAB wraz z jednostką MAB, w której realizowany jest projekt.

Wnioskowana kwota nie powinna być większa niż 3 500 000 zł, przy czym w uzasadnionych przypadkach Fundacja może przyjąć do finansowania wniosek przekraczający sugerowaną powyżej kwotę. Kierownik projektu MAB może złożyć kilka wniosków do konkursu.

 

Dodatkowe materiały:

Webinarium „How to submit an application for funding the purchase of specialized equipment”: link.

 

Laureaci

Pliki do pobrania

Pliki archiwalne do pobrania