Międzynarodowe Agendy Badawcze PLUS (MAB PLUS)

Środki na stworzenie w Polsce nowych instytucji badawczych (innowacyjnych centrów doskonałości), w których wybitni naukowcy z całego świata będą prowadzić wysokiej jakości badania naukowe i prace rozwojowe dotyczące aktualnych, dobrze sprecyzowanych wyzwań naukowych. Program MAB PLUS jest adresowany do beneficjentów programu Teaming prowadzonego przez Komisję Europejską.

AKTUALNOŚCI

MAB w Polityce

Częściowe zawieszenie Wytycznych Ministra Inwestycji i Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS, FS na lata 2014-2020

Rekomendacje Zarządu FNP dla dyrekcji jednostek realizujących MAB 

Informacja o zmianie Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020

Program Międzynarodowe Agendy Badawcze ? nowelizacja Przewodnika kwalifikowalności kosztów

Uprzejmie informujemy, że w dniu 29 marca br. Zarząd Fundacji na rzecz Nauki Polskiej przyjął zmieniony tekst Dokumentacji Konkursowych do konkursów MAB PLUS 7/2017 i 9/2017.

Zmieniona Dokumentacja do konkursu 7/2017 znajduje się w zakładce dla wnioskodawców tego konkursu (sekcja „Dokumenty do pobrania”).

Cele

Celem Modułu PLUS w programie Międzynarodowe Agendy Badawcze (MAB PLUS) jest realizacja wysokiej jakości badań naukowych i prac rozwojowych dotyczących aktualnych, dobrze sprecyzowanych wyzwań badawczych prowadzonych przez zespoły wybitnych naukowców z Polski i z zagranicy, reprezentujących różne specjalizacje naukowe. Moduł PLUS programu Międzynarodowe Agendy Badawcze służy wsparciu projektów realizowanych w ramach konkursu Teaming, stanowiącego jedno z działań w programie ramowym UE Horyzont 2020. W module PLUS o dofinansowanie mogą ubiegać się wyłącznie wnioskodawcy planujący realizować projekt MAB w jednostce, która uzyska wsparcie w ramach drugiej fazy konkursu Teaming prowadzonego przez Komisję Europejską.

Dofinansowanie w programie MAB PLUS powinno przyczynić się do stworzenia w Polsce wyspecjalizowanych, wiodących w skali światowej jednostek naukowych, stosujących najlepsze światowe praktyki w zakresie:

  • identyfikowania programów i tematów badawczych,
  • polityki personalnej oraz zarządzania pracami B+R,
  • komercjalizacji wyników prac B+R.

Jednostki te będą prowadzić badania naukowe i prace rozwojowe zgodnie z przyjętą agendą badawczą, która zgodnie z definicją musi wskazywać wyzwanie naukowe (problem badawczy) lub społeczno-gospodarcze oraz metodę pracy i sposób podejścia do rozwiązania tego wyzwania. Zarówno wyzwanie naukowe stawiane przed jednostką realizującą MAB, jak i proponowane metody rozwiązania go muszą być na tyle nowatorskie, konkurencyjne i ciekawe dla środowiska naukowego na całym świecie oraz dla przedsiębiorców, aby wyniki uzyskane w związku z prowadzonymi badaniami były publikowane w najlepszych czasopismach i prezentowane na najbardziej prestiżowych konferencjach a wypracowana własność intelektualna mogła być właściwie wdrażana. Zaproponowany problem badawczy musi być zgodny z listą Krajowych Inteligentnych Specjalizacji (KIS) ? wykaz KIS jest udostępniony w części Dokumenty do pobrania.

Poziom naukowy prowadzonych badań jest kluczowy dla sukcesu całej jednostki i dla jej rozpoznawalności w świecie naukowym.

W module MAB PLUS okres realizacji projektu dzieli się na dwie części:

  • Część 1 ? maksymalnie 18-miesięczny okres prac B+R, które będą stanowić przygotowanie do realizacji zadań w grupach badawczych w ramach części 2 projektu MAB lub będą zmierzać do wypracowania metod pomiarowych albo badawczych, które znajdą zastosowanie w realizacji części 2 projektu
  • Część 2 ? maksymalnie 5-letni okres realizacji badań zakładanych w ramach Międzynarodowej Agendy Badawczej pod kierunkiem wybranego w konkursie Kierownika Jednostki MAB.

Adresaci

Wnioskodawcami w programie MAB PLUS jest dwóch naukowców posiadających taki dorobek i pozycję w światowej nauce oraz doświadczenie w zarządzaniu jednostkami naukowymi, które pozwoli im na zapewnienie jednostce MAB wysokiej pozycji wśród podobnych jednostek na świecie, a w szczególności zachęci do pracy w jednostce bardzo dobrych badaczy z Polski i z zagranicy.

Oferta

Program ?Międzynarodowe Agendy Badawcze?, współfinansowany z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR, Działanie 4.3), powstał w oparciu o program ?Teaming for Excellence? ogłoszony przez Komisję Europejską w ramach Horyzontu 2020. Podobnie jak konkurs Teaming, program MAB przewiduje wsparcie wyspecjalizowanych i autonomicznych jednostek naukowych w Polsce, które będą realizować międzynarodowe agendy badawcze we współpracy strategicznej z renomowanymi ośrodkami naukowymi z innych krajów.

Kwota przeznaczona na realizację projektów w module MAB PLUS wynosi 180 mln PLN.

Dofinansowanie projektów w module MAB PLUS będzie obejmować koszty badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych przez jednostkę realizującą MAB, koszty związane z efektywnym funkcjonowaniem jednostki, koszty wykorzystania istniejącej infrastruktury, współpracy między partnerami oraz transferu wiedzy. Wsparcie na rzecz infrastruktury będzie jednak ograniczone wyłącznie do zakupu niezbędnego sprzętu i wyposażenia laboratoryjnego.

Dodatkowo w ramach dofinansowania pokrywane będą koszty rozwoju kadry naukowej w zakresie związanym z realizowanymi przedsięwzięciami, np. szkolenia, stypendia i staże.

Prezentacja ze spotkania 06.02.2020

Procedura

W ramach modułu MAB PLUS wniosek składa dwóch wnioskodawców. Wnioskodawcami mogą być naukowcy posiadający stopień co najmniej doktora, obywatele Polski lub innego kraju, również spoza Unii Europejskiej.

Pierwszy wnioskodawca będzie pełnił funkcję przewodniczącego Międzynarodowego Komitetu Naukowego jednostki realizującej MAB, odpowiedzialnego między innymi za wybór ostatecznego kierownika projektu i Kierownika Jednostki MAB, sprawującego te funkcje w części 2 projektu.

Drugi wnioskodawca będzie zatrudniony w charakterze dyrektora ds. organizacji działalności naukowej i nie będzie pełnił funkcji lidera grupy badawczej. Do czasu objęcia obowiązków Kierownika jednostki MAB przez naukowca wybranego na to stanowisko przez Międzynarodowy Komitet Naukowy, drugi wnioskodawca będzie pełnił obowiązki Kierownika jednostki MAB oraz Kierownika części 1 projektu.

System wyboru projektów w module MAB PLUS

Wnioski w konkursie składane są w formie elektronicznej i oceniane pod względem formalnym i merytorycznym. Składanie wniosków odbywa się w dwóch fazach ? część 1 i 2 wniosku w jednym terminie, a część 3 wniosku w odrębnym terminie.

Po uzyskaniu pozytywnej oceny formalnej wniosek zostanie skierowany do oceny merytorycznej. Proces oceny merytorycznej wniosków w programie MAB PLUS składa się z trzech etapów: etapu oceny panelu naukowo-gospodarczego, etapu recenzji pisemnych oraz etapu rozmów kwalifikacyjnych z interdyscyplinarnym panelem ekspertów.

Pierwsza część wniosku oceniana jest przez międzynarodowy panel naukowo-gospodarczy, grono ekspertów posiadających adekwatny dorobek naukowy i/lub doświadczenie we wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań w sektorze B+R., natomiast drugą część wniosku ocenia co najmniej dwóch recenzentów zewnętrznych ? ekspertów w dziedzinie, w której miałaby się specjalizować jednostka MAB.

Trzecia część wniosku składana jest przed posiedzeniem międzynarodowego interdyscyplinarnego panelu ekspertów, które stanowi trzeci etap konkursu. Na tym etapie odbędzie się rozmowa ekspertów zasiadających w panelu interdyscyplinarnym z wnioskodawcą i przedstawicielem zagranicznej jednostki partnerskiej zgłoszonej we wniosku. W składzie panelu znajdą się eksperci reprezentujący różne dziedziny nauki oraz, fakultatywnie, ekspert pełniący funkcję obserwatora.

Panel ekspertów następnie porówna rozpatrywane wnioski i ustali ich ranking oraz dokona oceny w oparciu o przyjęte kryteria.

UWAGA:

Ze względu na rozbudowaną, wielostopniową procedurę konkursową w programie Międzynarodowe Agendy Badawcze wyniki konkursu nie będą publikowane jednorazowo, lecz sukcesywnie po zakończeniu procedury konkursowej w odniesieniu do poszczególnych wnioskodawców.

W konkursie MAB PLUS obowiązują zasady podane w dokumentacji konkursowej. Ekspertyzy prawne mają jedynie funkcję pomocniczą i należy z nich korzystać wyłącznie w takim zakresie, w jakim są zgodne z zasadami zawartymi w dokumentacji konkursowej.

Dokumentacja w wersji angielskiej jest tłumaczeniem. W przypadku wątpliwości wiążąca jest wersja polska dokumentacji.

  • Obejrzyj webinarium z dn. 31.03.2017 r. dotyczące procesu składania wniosków w programie: cz. 1 i cz. 2

NAJBLIŻSZY TERMIN SKŁADANIA APLIKACJI

Nie przewiduje się kolejnych konkursów w tym programie.
Zainteresowanych prowadzeniem badań w Polsce zachęcamy do zapoznania się z ofertami pracy i stypendiów w projektach naszych laureatów: oferty pracy

Kontakt

Dodatkowe Informacje

Zatrudnienie w charakterze lidera grupy badawczej w jednostce realizującej MAB będzie dokonywane na podstawie konkursu ogłaszanego przez Międzynarodowy Komitet Naukowy (MKN). Komitet będzie złożony z wybitnych przedstawicieli nauki będących autorytetami w dziedzinie reprezentowanej przez daną jednostkę oraz, w uzasadnionych przypadkach, z przedsiębiorców posiadających doświadczenie we współpracy z naukowcami w zakresie B+R lub we wdrażaniu nowych technologii. Sposób przeprowadzania konkursów na stanowiska w projekcie musi być zgodny z zasadami dotyczącymi zatrudniania pracowników naukowych zawartymi w Europejskiej Karcie Naukowca.

Program jest współfinansowany w ramach IV osi Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR), Działanie 4.3.

Logotypy_pasek_PL

 

Konkurs aparaturowy

Konkurs przewiduje dofinansowanie zakupu aparatury specjalistycznej ? zestawu urządzeń badawczych, pomiarowych lub laboratoryjnych o małym stopniu uniwersalności i wysokich parametrach technicznych. W ramach konkursu możliwy jest zakup aparatury niezbędnej do znaczącego rozwoju projektu w programie MAB i/lub rozwoju kadr B+R zaangażowanych w projekt.

 

W przypadku modułu MAB PLUS jednostka może wystąpić z wnioskiem o środki na zakup aparatury specjalistycznej do FNP dopiero podczas realizacji drugiej części projektu. Ponadto, zgodnie z Uzupełnieniem dokumentacji konkursowej w zakresie konkursu o dofinansowanie zakupu aparatury specjalistycznej, złożenie takiego wniosku może nastąpić po przeprowadzonej procedurze konkursowej na kierownika jednostki MAB, a także po wyborze lidera grupy badawczej w jednostce realizującej MAB. Konkurs będzie przeprowadzany przy założeniach opisanych szczegółowo w uzupełnieniu dokumentacji konkursowej dostępnym poniżej.*

Uzupełnienie Dokumentacji konkursowej_MAB_aparatura specjalistyczna (wersja z dnia 25 czerwca 2018 r.).

Wnioskodawcą może być kierownik projektu MAB wraz z jednostką MAB, w której realizowany jest projekt.

Wnioskowana kwota nie powinna być większa niż 3 500 000 zł, przy czym w uzasadnionych przypadkach Fundacja może przyjąć do finansowania wniosek przekraczający sugerowaną powyżej kwotę. Kierownik projektu MAB może złożyć kilka wniosków do konkursu.

Dodatkowe materiały:

Webinarium ?How to submit an application for funding the purchase of specialized equipment?: link.

Laureaci

Pliki do pobrania

Pliki archiwalne do pobrania