MILAB

Modernizacja infrastruktury laboratoriów i pracowni

W latach 2001-2005 Fundacja realizowała program MILAB.

Cele

Pragnąc pomóc naukowcom w tworzeniu lepszych warunków do pracy poprzez poprawę infrastruktury laboratoriów i pracowni, Fundacja realizowała w latach 2001-2005 kilkuletni program-konkurs, w ramach którego przyznawała subwencje na:

  • końcowe etapy inwestycji budowlanych,
  • modernizację i remonty budynków i pomieszczeń przeznaczonych do pracy naukowej,
  • przeprowadzki oraz wyposażenie techniczne i meblowe nowych lub zmodernizowanych pomieszczeń.

Adresaci

Instytucje naukowe mogły ubiegać się o subwencje na dofinansowanie lub sfinansowanie ściśle określonego celu inwestycyjnego.

Procedura

Przy rozstrzyganiu konkursu Fundacja brała pod uwagę takie kryteria, jak znaczenie i jakość prac naukowych i rozwojowych prowadzonych w modernizowanych laboratoriach oraz potrzeby jednostki i walory techniczne realizowanego projektu.

Laureaci