MISTRZ

Subsydia profesorskie mające na celu wspieranie wybitnych uczonych: umożliwienie im intensyfikacji prowadzonych dotychczas prac badawczych lub podjęcie nowych kierunków badań. rolex air king replica

Cele

Wspieranie wybitnych uczonych poprzez subsydia, które pozwolą im zintensyfikować prowadzone dotychczas prace badawcze lub umożliwią podjęcie nowych kierunków badań.

Zobacz animację o programie MISTRZ

Adresaci

Uczeni o znaczącym dorobku badawczym i sukcesach w pracy z młodą kadrą naukową (za wyjątkiem badaczy piastujących stanowiska rektorów lub prorektorów, a także dyrektorów instytutów naukowych).

W 2015 roku konkurs skierowany jest do uczonych z obszaru nauk humanistycznych i społecznych.

Oferta

Subsydium może trwać od 12 do 36 miesięcy i może wynosić do 300 tys. zł. Subsydium obejmuje:

  • imienne stypendium laureata,
  • część stypendialną przeznaczoną na finansowanie stypendiów dla młodych naukowców,
  • część subwencyjną, którą laureat może rozporządzać zgodnie ze swoim uznaniem, przeznaczając środki finansowe na zakup książek i czasopism naukowych, aparatury, specjalistycznych programów komputerowych i materiałów niezbędnych do prowadzenia badań, na udział w konferencjach, finansowanie krótkich wyjazdów naukowych, organizowanie seminariów oraz środki na publikacje prac naukowych w najlepszych czasopismach typu Open Access,
  • narzut jednostki zatrudniającej laureata w wysokości do 5% (naliczany od części subwencyjnej).

Procedura

Subsydia przyznawane są na drodze zamkniętego konkursu, obejmującego co roku jeden z czterech poniższych obszarów:

  • obszar I: nauki o życiu i o Ziemi
  • obszar II: nauki chemiczne i o materiałach
  • obszar III: nauki matematyczno-fizyczne i inżynierskie
  • obszar IV: nauki społeczne i humanistyczne.

Kandydatów zgłasza powołana przez Fundację grupa kilkudziesięciu wybitnych uczonych, uznawanych za autorytety w danej dziedzinie. Na tej podstawie Fundacja tworzy listę zaproszonych do udziału w konkursie. Ci z zaproszonych uczonych, którzy zechcą w nim uczestniczyć, przedstawić powinni informację o swoich zamierzeniach naukowych wraz z projektem wykorzystania subsydiów. Zarząd Fundacji wyłania laureatów posiłkując się opiniami recenzentów.

NAJBLIŻSZY TERMIN SKŁADANIA APLIKACJI

Tryb nominacji - konkurs zamknięty.

Laureaci

Pliki do pobrania