MOLTEK

Pomoc w zakupie niezbędnej aparatury do badań kryształów molekularnych i ich zastosowań technicznych

Program MOLTEK – 1996 rok 

Cele

Chemią i fizyką układów molekularnych zajmuje się w Polsce wiele znakomitych zespołów naukowych, mających na tym polu wieloletnie tradycje i liczące się osiągnięcia. Pragnąc wyjść naprzeciw ich potrzebom i pomóc im w zakupie niezbędnej aparatury, FNP ustanowiła w 1996 r. program MOLTEK, poświęcony wspieraniu badań kryształów molekularnych dla zastosowań technicznych.

Adresaci

Program adresowany był do zespołów uprawiających chemię i fizykochemię układów molekularnych. Materiały molekularne od wielu już lat znajdują zastosowanie w różnych dziedzinach nauki, lecz nadal są przedmiotem intensywnych prac badawczych.

Oferta

W konkursie uczestniczyło 75 zespołów, spośród których wybrano 17 najlepszych, które otrzymały 3,4 mln zł na sfinansowanie zakup urządzeń badawczych.
Aparatura zakupiona dzięki wsparciu Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej umożliwiła przeprowadzenie wielu prac badawczych, których rezultatem są liczne publikacje, w większości w czasopismach międzynarodowych. Aparatura służy także kształceniu studentów i rozwojowi kadry naukowej: dzięki niej powstało (lub znajduje się na różnych etapach zaawansowania) blisko 20 prac doktorskich i ponad 30 prac magisterskich.

Procedura

W drodze konkursu, spośród 75 zespołów, zostało wyłonionych 17 najlepszych, które otrzymały łączną kwotę 3,4 mln zł.

Dodatkowe Informacje

7 maja 1999 r. na Politechnice Wrocławskiej odbyło się spotkanie beneficjentów programu MOLTEK, poświęcone prezentacji wyników badań wykonanych z wykorzystaniem nowoczesnej aparatury, zakupionej ze środków Fundacji.
Do najciekawszych należały prace nad syntezą nowych materiałów ciekłokrystalicznych i nad ich zastosowaniem w przetwarzaniu informacji metodami optycznymi (prowadzone w Wojskowej Akademii Technicznej, Uniwersytecie Jagiellońskim, Uniwersytecie Śląskim, oraz w uczelniach wrocławskich). Zaliczyć można do nich także badania molekularnych materiałów kompozytowych, szczególnie materiałów o wysokim przewodnictwie elektrycznym, prowadzone w Politechnice Łódzkiej.

Laureaci