MONOGRAFIE

NAJBLIŻSZY TERMIN SKŁADANIA APLIKACJI: 20.05.2024

Aby wziąć udział w konkursie, należy wgrać do bazy on line wersję elektroniczną pracy oraz wysłać podpisany skan wygenerowanego z bazy formularza wniosku na adres mailowy koordynatorki konkursu dr Karoliny Marcinkowskiej: marcinkowska@fnp.org.pl (proszę nie wysyłać wydruku formularza pocztą zwykłą).

ZŁÓŻ WNIOSEK

AKTUALNOŚCI

Relacja z dwudziestego piątego spotkania z cyklu WIELOGŁOS O MONOGRAFIACH FNP pod hasłem „Jak wytwarzany jest slums?”

WIELOGŁOS O MONOGRAFIACH: Jak wytwarzany jest slums?

Laureatki i laureaci konkursu Monografie FNP

 

Cele

Finansowanie wydania wyłanianych w konkursie, oryginalnych i wcześniej niepublikowanych prac z zakresu nauk humanistycznych i społecznych. Aby sprawdzić, czy Twoja praca wpisuje się w charakter serii, zobacz stronę serii MONOGRAFIE FNP.

Adresaci

Pracę do konkursu może zgłaszać Autor_ka pracy z zakresu nauk humanistycznych i społecznych napisanej w języku polskim. Do konkursu nie są przyjmowane prace zbiorowe (książka musi mieć jednego Autora_kę), prace magisterskie ani prace licencjackie.

Oferta

Laureatom_kom konkursu Fundacja zapewnia pokrycie kosztów wydania pracy w serii Monografie FNP oraz stałe honorarium (15 000 zł).

Autorzy i Autorki, których prace zostały wydane w serii MONOGRAFIE, mogą także ubiegać się o dofinansowanie tłumaczenia materiałów promocyjnych do wysokości jednego arkusza (4 tys. złotych).

W ramach programu można uzyskać także dofinansowanie tłumaczenia na jeden z języków kongresowych dzieła opublikowanego wcześniej w serii Monografie FNP (konkurs TRANSLACJE). Warunkiem ubiegania się o subwencję jest udokumentowanie zainteresowania publikacją i dystrybucją dzieła ze strony uznanego wydawnictwa zagranicznego. Z dofinansowania w ramach konkursu TRANSLACJE korzystać mogą tylko osoby, których książki zostały przyjęte do publikacji w serii Monografie FNP po 1 stycznia 2012 r.

Wniosek o dofinansowanie tłumaczenia

Procedura

Aby wziąć udział w konkursie Monografie FNP należy:

 •  wysłać skan podpisanego, wygenerowanego z bazy formularza wniosku na adres mailowy koordynatorki konkursu dr Karoliny Marcinkowskiej: marcinkowska@fnp.org.pl

W przypadku składania dysertacji doktorskich uprzejmie prosimy, aby nie przysyłać pracy w takiej formie, w jakiej była ona przygotowana w ramach przewodu doktorskiego, ale złożyć do konkursu dopracowaną książkę, jak najbliższą kształtu przyszłej publikacji. Recenzje dysertacji doktorskiej nie są brane pod uwagę w postępowaniu konkursowym, prosimy o niezałączanie ich do wniosku.

UWAGA! Maksymalna objętość prac to 25 arkuszy wydawniczych (1 arkusz = 40 tys. znaków ze spacjami, w przypadku ilustracji czy zdjęć, 1 arkusz = 3000 cm2). Jest to wymóg formalny – prace przekraczające 25 arkuszy nie będą przyjmowane.

Prace nadsyłane na konkurs powinny charakteryzować się:

 • wysokim poziomem naukowym,
 • odkrywczością założeń i wagą wyników, oryginalnością ujęcia,
 • integralnością tematyki i formy,
 • interesującym ujęciem tematu i dostępnością nie tylko dla wąskiego grona specjalistów.

Jeśli praca spełnia wszystkie wymogi formalne, poddana jest dyskusji na zebraniu Rady Wydawniczej FNP.

Konkurs jest trzyetapowy:

 1. po otrzymaniu skanu podpisanego formularza wniosku, Koordynatorka sprawdza zgłoszenie pod kątem formalnym i wysyła informację mailową Kandydatowi_ce;
 2. na zebraniu Rady Wydawniczej FNP podejmowana jest decyzja o tym, czy praca spełnia wymienione powyżej wymogi oraz czy będzie skierowana do niezależnych recenzji;
 3. po otrzymaniu recenzji (po ok. 3 miesiącach) Rada Wydawnicza FNP decyduje o tym, czy praca ma być skierowana do druku. Niezależnie od decyzji, Kandydat/ka otrzymuje mailowo zanonimizowane recenzje do wglądu.

Konkurs odbywa się w trybie ciągłym. Zgłoszone wnioski rozpatruje Rada Wydawnicza na odbywających się mniej więcej co dwa miesiące posiedzeniach. Czas oczekiwania na decyzję to ok. 4-6 miesięcy.

Rolę jury konkursu pełni Rada Wydawnicza powoływana na czteroletnie kadencje przez Zarząd Fundacji spośród osób cieszących się autorytetem w środowisku naukowym.

W skład Rady obecnej kadencji wchodzą:

 • Andrzej Pieńkos (przewodniczący)
 • Mirosława Grabowska
 • Edmund Kizik
 • Joanna Odrowąż-Sypniewska
 • Paweł Zajas

NAJBLIŻSZY TERMIN SKŁADANIA APLIKACJI

Prace do rozpatrzenia na kolejnym posiedzeniu Rady Wydawniczej należy zgłaszać do dnia 20.05.2024 r. włącznie do godz. 24:00 (liczy się data wysłania formularza).

Terminy kolejnych naborów

Następny termin składania aplikacji to 02.09.2024 r.

Kontakt

Dodatkowe Informacje

Na co warto zwrócić uwagę przy składaniu pracy na konkurs Monografie FNP?

Zgodnie ze standardami promowanymi przez Komisję Europejską, wprowadzanymi w Polsce w wielu dyscyplinach naukowych, Fundacja włącza się w projekt upowszechniania najwybitniejszych prac polskich uczonych w formule Open Access, tak aby mogły być one dostępne dla szerokiego grona odbiorców.

Fundacja, wspólnie z Wydawnictwem Naukowym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, przygotowuje drugie wydania tytułów, które ukazały się w serii Monografie FNP w poprzednich latach, a obecnie są trudno dostępne w księgarniach. Książki te będą się ukazywać w nowej serii wydawniczej Res humanae.

Wydawcy i dystrybutorzy książek z serii Monografie FNP:

 • tytuły wydawane od 2011 roku – Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Zamówienia można składać w Dziale Handlowym Wydawnictwa tel./fax 056 611 42 38, e-mail: books@umk.pl oraz w księgarni internetowej na stronie www.kopernikanska.pl.
 • tytuły wydane do końca 2010 roku – Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o. Zamówienia można składać w Dziale Handlowym Wydawnictwa, tel./faks (+71) 341-14-98, 341-12-41, e-mail: marketing@wuwr.com.pl oraz w księgarni internetowej na stronie www.wuwr.com.pl.

Sprzedaż książek prowadzą także księgarnie naukowe na terenie całego kraju. Fundacja na rzecz Nauki Polskiej nie prowadzi sprzedaży książek z serii Monografie FNP.

Pliki do pobrania