MONOGRAFIE

NAJBLIŻSZY TERMIN SKŁADANIA APLIKACJI: 15.05.2023

Aby wziąć udział w konkursie, należy wgrać do bazy on line wersję elektroniczną pracy oraz wysłać podpisany skan wygenerowanego z bazy formularza wniosku na adres mailowy koordynatorki konkursu dr Karoliny Marcinkowskiej: marcinkowska@fnp.org.pl (proszę nie wysyłać wydruku formularza pocztą zwykłą).

ZŁÓŻ WNIOSEK

AKTUALNOŚCI

Książka dr Justyny Tabaszewskiej nominowana do Nagrody im. Marcina Króla

Relacja z dwudziestego drugiego spotkania w ramach cyklu Wielogłos o Monografiach FNP

Nowość w serii Monografie FNP – książka autorstwa Kacpra Kutrzeby

Cele

Finansowanie wydania wyłanianych w konkursie, oryginalnych i wcześniej niepublikowanych prac z zakresu nauk humanistycznych i społecznych. Aby sprawdzić, czy Twoja praca wpisuje się w charakter serii, zobacz stronę serii MONOGRAFIE FNP.

Adresaci

Pracę do konkursu może zgłaszać Autor_ka pracy z zakresu nauk humanistycznych i społecznych napisanej w języku polskim. Do konkursu nie są przyjmowane prace zbiorowe (książka musi mieć jednego Autora_kę), prace magisterskie ani prace licencjackie.

Oferta

Laureatom_kom konkursu Fundacja zapewnia pokrycie kosztów wydania pracy w serii Monografie FNP oraz stałe honorarium (15 000 zł).

Autorzy i Autorki, których prace zostały wydane w serii MONOGRAFIE, mogą także ubiegać się o dofinansowanie tłumaczenia materiałów promocyjnych do wysokości jednego arkusza (4 tys. złotych).

W ramach programu można uzyskać także dofinansowanie tłumaczenia na jeden z języków kongresowych dzieła opublikowanego wcześniej w serii Monografie FNP (konkurs TRANSLACJE). Warunkiem ubiegania się o subwencję jest udokumentowanie zainteresowania publikacją i dystrybucją dzieła ze strony uznanego wydawnictwa zagranicznego. Z dofinansowania w ramach konkursu TRANSLACJE korzystać mogą tylko osoby, których książki zostały przyjęte do publikacji w serii Monografie FNP po 1 stycznia 2012 r.

Wniosek o dofinansowanie tłumaczenia

Procedura

Aby wziąć udział w konkursie Monografie FNP należy:

 •  wysłać skan podpisanego, wygenerowanego z bazy formularza wniosku na adres mailowy koordynatorki konkursu dr Karoliny Marcinkowskiej: marcinkowska@fnp.org.pl

W przypadku składania dysertacji doktorskich uprzejmie prosimy, aby nie przysyłać pracy w takiej formie, w jakiej była ona przygotowana w ramach przewodu doktorskiego, ale złożyć do konkursu dopracowaną książkę, jak najbliższą kształtu przyszłej publikacji. Recenzje dysertacji doktorskiej nie są brane pod uwagę w postępowaniu konkursowym, prosimy o niezałączanie ich do wniosku.

UWAGA! Maksymalna objętość prac to 25 arkuszy wydawniczych (1 arkusz = 40 tys. znaków ze spacjami, w przypadku ilustracji czy zdjęć, 1 arkusz = 3000 cm2). Jest to wymóg formalny – prace przekraczające 25 arkuszy nie będą przyjmowane.

Prace nadsyłane na konkurs powinny charakteryzować się:

 • wysokim poziomem naukowym,
 • odkrywczością założeń i wagą wyników, oryginalnością ujęcia,
 • integralnością tematyki i formy,
 • interesującym ujęciem tematu i dostępnością nie tylko dla wąskiego grona specjalistów.

Jeśli praca spełnia wszystkie wymogi formalne, poddana jest dyskusji na zebraniu Rady Wydawniczej FNP.

Konkurs jest trzyetapowy:

 1. po otrzymaniu skanu podpisanego formularza wniosku, Koordynatorka sprawdza zgłoszenie pod kątem formalnym i wysyła informację mailową Kandydatowi_ce;
 2. na zebraniu Rady Wydawniczej FNP podejmowana jest decyzja o tym, czy praca spełnia wymienione powyżej wymogi oraz czy będzie skierowana do niezależnych recenzji;
 3. po otrzymaniu recenzji (po ok. 3 miesiącach) Rada Wydawnicza FNP decyduje o tym, czy praca ma być skierowana do druku. Niezależnie od decyzji, Kandydat/ka otrzymuje mailowo zanonimizowane recenzje do wglądu.

Konkurs odbywa się w trybie ciągłym. Zgłoszone wnioski rozpatruje Rada Wydawnicza na odbywających się mniej więcej co dwa miesiące posiedzeniach. Czas oczekiwania na decyzję to ok. 4-6 miesięcy.

Rolę jury konkursu pełni Rada Wydawnicza powoływana na czteroletnie kadencje przez Zarząd Fundacji spośród osób cieszących się autorytetem w środowisku naukowym.

W skład Rady obecnej kadencji wchodzą:

 • Michał Buchowski
 • Edmund Kizik
 • Joanna Odrowąż-Sypniewska
 • Andrzej Pieńkos
 • Paweł Zajas

NAJBLIŻSZY TERMIN SKŁADANIA APLIKACJI

Prace do rozpatrzenia na kolejnym posiedzeniu Rady Wydawniczej należy zgłaszać do dnia 15.05.2023 r. włącznie – do godz. 24:00 (liczy się data wysłania formularza).

Terminy kolejnych naborów

Następny termin składania aplikacji to 04.09.2023 r.

Kontakt

Dodatkowe Informacje

Zgodnie ze standardami promowanymi przez Komisję Europejską, wprowadzanymi w Polsce w wielu dyscyplinach naukowych, Fundacja włącza się w projekt upowszechniania najwybitniejszych prac polskich uczonych w formule Open Access, tak aby mogły być one dostępne dla szerokiego grona odbiorców.

Fundacja, wspólnie z Wydawnictwem Naukowym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, przygotowuje drugie wydania tytułów, które ukazały się w serii Monografie FNP w poprzednich latach, a obecnie są trudno dostępne w księgarniach. Książki te będą się ukazywać w nowej serii wydawniczej Res humanae.

Wydawcy i dystrybutorzy książek z serii Monografie FNP:

 • tytuły wydawane od 2011 roku – Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Zamówienia można składać w Dziale Handlowym Wydawnictwa tel./fax 056 611 42 38, e-mail: books@umk.pl oraz w księgarni internetowej na stronie www.kopernikanska.pl.
 • tytuły wydane do końca 2010 roku – Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o. Zamówienia można składać w Dziale Handlowym Wydawnictwa, tel./faks (+71) 341-14-98, 341-12-41, e-mail: marketing@wuwr.com.pl oraz w księgarni internetowej na stronie www.wuwr.com.pl.

Sprzedaż książek prowadzą także księgarnie naukowe na terenie całego kraju. Fundacja na rzecz Nauki Polskiej nie prowadzi sprzedaży książek z serii Monografie FNP.

Pliki do pobrania