MPD

Międzynarodowe Projekty Doktoranckie: wsparcie jednostek współpracujących z partnerem zagranicznym przy realizacji studiów doktoranckich


Nabory do programu przeprowadzane były w latach 2008-2010.

Cele

Podniesienie poziomu badań naukowych realizowanych w Polsce przez młodych naukowców w okresie przygotowywania przez nich prac doktorskich oraz zintensyfikowanie współpracy międzynarodowej polskich jednostek badawczych.

Adresaci

Konsorcja naukowe złożone z co najmniej jednej instytucji polskiej i co najmniej jednej zagranicznej, prowadzące wspólnie projekty doktoranckie. W roli koordynatora konsorcjum musi występować jednostka polska, która posiada nadaną przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pierwszą kategorię w aktualnej ocenie parametrycznej oraz prawo nadawania stopnia naukowego doktora.  Program obejmuje wszystkie dziedziny nauki, jednakże w sytuacji jednakowej wartości merytorycznej wniosku preferowane są aplikacje z dziedzin określonych w dokumentacji konkursowej jako Bio, Info, Techno.

Oferta

W 2010 roku finansowaniu podlegały:

  • imienne stypendia naukowe dla doktorantów w wysokości 3 000 zł miesięcznie (podczas pobytu zagranicznego – 4 500 zł),
  • koszty ubezpieczenia emerytalnego i rentowego ZUS (jeśli jest opłacane przez doktorantów),
  • granty badawcze w wysokości zależnej od liczby doktorantów realizujących projekty oraz rzeczywistych kosztów prowadzonego projektu (nie większej niż 35 000 zł rocznie dla jednej osoby).

Realizacja projektów może trwać od 4 do 5 lat.

Procedura

Dokumenty związane z zakończonymi konkursami znajdują się w dziale: Pliki archiwalne do pobrania.

NAJBLIŻSZY TERMIN SKŁADANIA APLIKACJI

FNP nie przewiduje kolejnych konkursów w programie.

Kontakt

Dodatkowe Informacje

Konsorcjum ubiegające się o finansowanie projektu musi dokonywać wyboru doktorantów w drodze otwartej, międzynarodowej rekrutacji przeprowadzanej jednorazowo lub w pierwszym i drugim roku trwania projektu. Nabór może być przeprowadzany na I lub II rok studiów doktoranckich. W jego wyniku w projekcie powinno uczestniczyć co najmniej 10 doktorantów po stronie polskiej. Każdy doktorant powinien spędzić u partnera zagranicznego od 6 do 24 miesięcy.

 

Program został uruchomiony dzięki pozyskaniu przez Fundację środków z funduszy europejskich w ramach Działania 1.2 „Wzmocnienie potencjału kadrowego nauki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

INNO-EU

Laureaci

Pliki do pobrania

Pliki archiwalne do pobrania