Nabór ekspertek i ekspertów FNP (FENG)

NAJBLIŻSZY TERMIN SKŁADANIA APLIKACJI: 05.05.2024

ZŁÓŻ WNIOSEK

Cele

Nabór kandydatów na ekspertów prowadzony jest w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 (FENG), w którym Fundacja na rzecz Nauki Polskiej pełni funkcję Instytucji Pośredniczącej.

Celem Fundacji jest zapewnienie transparentnego systemu naboru kandydatów na ekspertów oraz jednoczesne zdefiniowanie sposobu postępowania przy naborze na potrzeby:

  • oceny wniosków o dofinansowanie;
  • procedury odwoławczej;
  • opinii dotyczących realizowanych projektów (m.in. podczas ocen śródokresowych projektów, oceny wniosków o zmianę, oceny projektów na zakończenie realizacji);
  • kontroli projektów.

Adresaci

Kandydatem na eksperta może zostać osoba, która spełnia łącznie poniższe przesłanki:

a) korzysta z pełni praw publicznych,

b) posiada pełną zdolność do czynności prawnych,

c) nie została skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub za umyślne przestępstwo skarbowe,

d) nie pozostaje w stosunku pracy z Instytucjami Pośredniczącymi i Instytucją Zarządzającą FENG,

e) wyraża zgodę na zamieszczenie danych osobowych w Wykazie Ekspertów oraz na przetwarzanie danych osobowych ujawnionych w procesie tworzenia i prowadzenia Wykazu Ekspertów, na potrzeby udziału w procesie oceny wniosków o dofinansowanie, a także wykonywania obowiązków IP wynikających z Ustawy wdrożeniowej,

f) posiada wiedzę, umiejętności, doświadczenie lub wymagane uprawnienia w wybranej dziedzinie objętej programem, tj. posiada:

  • w przypadku kandydata na eksperta w zakresie naukowym ? co najmniej stopień naukowy doktora (lub wyższy stopień/tytuł naukowy) oraz udokumentowane co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe w zakresie kierowania badaniami naukowymi lub w zarządzaniu jednostkami naukowymi w okresie ostatnich 5 lat,
  • w przypadku kandydata na eksperta w zakresie gospodarczym ? co najmniej wykształcenie wyższe (uzyskany tytuł co najmniej mgr, mgr inż. lub równoważny) oraz udokumentowane co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe w zakresie prowadzenia prac B+R czy transferu wiedzy w sektorze przedsiębiorstw lub zarządzaniu przedsiębiorstwami w okresie ostatnich 5 lat.

Oferta

Osoba ubiegająca się o status kandydata na eksperta powinna określić dziedzinę lub dziedziny objęte Krajową Inteligentną Specjalizacją, w których się specjalizuje oraz posiada wiedzę, kompetencje i doświadczenie. W zależności od powyższego, można ubiegać się o status kandydata na eksperta w zakresie naukowym, w zakresie gospodarczym lub w obu tych zakresach.

Procedura

Aby złożyć wniosek o umieszczenie w wykazie kandydatek/kandydatów należy:

  1. zarejestrować się w systemie elektronicznym udostępnionym przez FNP na stronie służącej do składania wniosków;
  2. wypełnić elektronicznie formularz wniosku o umieszczenie w Wykazie program FNP EXPERT DATABASE 2.

NAJBLIŻSZY TERMIN SKŁADANIA APLIKACJI

Nabór ma charakter ciągły. Siedemnasta runda naboru trwa od 17 kwietnia do 5 maja 2024 r.

Dodatkowe Informacje

W przypadku pytań prosimy o kontakt na adres: eksperci@fnp.org.pl.

Zapraszamy do obejrzenia filmu: Understanding unconscious bias

Nabór realizowany jest w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 (FENG).

 

FENG_RP_UE_CMYK-01-2_male

Wykaz ekspertów

Pliki do pobrania