NABÓR EKSPERTÓW FNP

AKTUALNOŚCI

44. runda naboru zakończyła się w dn. 08.10.2023.

Cele

Celem Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej jest zapewnienie transparentnego systemu naboru kandydatów na ekspertów oraz jednoczesne zdefiniowanie sposobu postępowania przy naborze na potrzeby:

 • oceny wniosków o dofinansowanie (w tym w ramach weryfikacji złożonych protestów),
 • realizacji innych działań wynikających z zawartych umów o dofinansowanie projektu w Działaniu 4.4. Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (np. ocena śródokresowa, wnioski o zmiany w projektach, raporty końcowe, ekspertyzy innego typu).

Adresaci

Kandydatem na eksperta może zostać osoba, która spełnia łącznie poniższe przesłanki:

 • korzysta z pełni praw publicznych,
 • ma pełną zdolność do czynności prawnych,
 • nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub za umyślne przestępstwo skarbowe,
 • ma wiedzę, umiejętności, doświadczenie lub wymagane uprawnienia w wybranej dziedzinie objętej programem operacyjnym, tj. posiada:
 1. w przypadku kandydata na eksperta w zakresie naukowym ? co najmniej stopień naukowy doktora (lub wyższy stopień/tytuł naukowy) oraz udokumentowane co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe w zakresie kierowania badaniami naukowymi w okresie ostatnich 5 lat,
 2. w przypadku kandydata na eksperta w zakresie gospodarczym ? co najmniej wykształcenie wyższe (uzyskany tytuł co najmniej mgr, mgr inż. lub równoważny) oraz udokumentowane co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe w zakresie prowadzenia prac B+R czy transferu wiedzy w sektorze przedsiębiorstw lub zarządzaniu przedsiębiorstwami w okresie ostatnich 5 lat.

Oferta

Osoba ubiegająca się o status kandydata na eksperta powinna określić dziedzinę lub dziedziny objęte PO IR, w których się specjalizuje oraz posiada wiedzę, kompetencje i doświadczenie i wymagane uprawnienia. W zależności od powyższego, można ubiegać się o status kandydata na eksperta w zakresie naukowym, w zakresie gospodarczym lub w obu tych zakresach.

1. Ekspert w zakresie naukowym wykonuje zadania polegające, w szczególności na:

 1. sporządzaniu ocen merytorycznych w procesie wyboru projektów do dofinansowania w Działaniu 4.4 PO IR realizowanym przez FNP ? zgodnie z kryteriami wyboru projektów przyjętymi przez Komitet Monitorujący PO IR,
 2. sporządzaniu opinii dotyczących projektów będących w realizacji na etapie, m.in. oceny śródokresowej, wniosków o zmiany w projektach, raportów końcowych, itp. w zakresie m.in. stopnia nowości i oryginalności prowadzonych i/lub zaplanowanych prac badawczo-rozwojowych projektu, rozwoju kadr B+R, itp.

2. Ekspert w zakresie gospodarczym wykonuje zadania polegające, w szczególności na:

 1. sporządzaniu ocen merytorycznych w procesie oceny wniosków o dofinansowanie w Działaniu 4.4 PO IR realizowanym przez FNP ? zgodnie z kryteriami wyboru projektów przyjętymi przez Komitet Monitorujący PO IR,
 2. sporządzaniu opinii dotyczących projektów będących w realizacji na etapie, m.in. oceny śródokresowej, wniosków o zmiany w projektach, raportów końcowych, itp. w zakresie in. sposobu zarządzania projektem, nowości rezultatów projektu, opłacalności wdrożenia, zapotrzebowania rynkowego na efekty projektu, analizy efektywności wybranej ścieżki transferu wiedzy, itp.

Procedura

Aby złożyć wniosek o umieszczenie w wykazie kandydatek/kandydatów należy:

1.zarejestrować się w systemie elektronicznym udostępnionym przez FNP na stronie wnioski.fnp.org.pl,

UWAGA: Należy zalogować się jako użytkownik (wnioskodawca). Osoby, które nie mają konta powinny je najpierw założyć. Osoby, które posiadają konto recenzenta nie powinny logować się na to konto, ale na konto wnioskodawcy; jeśli go nie posiadają, powinni je najpierw utworzyć.Po zalogowaniu na liście ?Dostępnych programów? należy wybrać program ?FNP expert database?.

2. wypełnić elektronicznie formularz wniosku o umieszczenie w Wykazie ? program ?FNP EXPERT DATABASE?,

3. załączyć do elektronicznego formularza wniosku Oświadczenie kandydata na eksperta.

NAJBLIŻSZY TERMIN SKŁADANIA APLIKACJI

Zachęcamy Państwa do składania aplikacji w ramach naboru ekspertów FENG.

Terminy kolejnych naborów

Zapraszamy Państwa do śledzenia aktualności na stronie Fundacji.

Dodatkowe Informacje

W przypadku dodatkowych pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt pod adresem e-mail: eksperci@fnp.org.pl.

Zapraszamy do obejrzenia filmu: Understanding unconscious bias

Nabór realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 dla Działania 4.4 ?Zwiększenie potencjału kadrowego sektora B+R?

 

Logotypy_pasek_PL

 

Wykaz ekspertów

Pliki do pobrania

Pliki archiwalne do pobrania