NOVUM

Wsparcie finansowe inicjatyw o istotnym znaczeniu dla nauki w Polsce.

W 2008 roku Fundacja zakończyła realizację programu NOVUM.

Cele

Poprzez program NOVUM Fundacja mogła elastycznie i szybko reagować, w miarę swych możliwości finansowych, na różnorodne potrzeby nauki wykraczające poza zakres jej aktualnych programów. Zamiarem FNP było przy tym udzielanie pomocy w tworzeniu nowej jakości w nauce, nie zaś w odtwarzaniu lub utrzymywaniu istniejącego stanu.

Adresaci

Fundacja udzielała wsparcia finansowego inicjatywom o istotnym znaczeniu dla nauki w Polsce i dla jej międzynarodowego prestiżu, które nie mogły uzyskać dofinansowania z innych źródeł, a zarazem nie były objęte pozostałymi programami Fundacji.

Oferta

Przykładowe działania, których dofinansowanie przewidywało się w programie NOVUM obejmowały:

  • budowę nowej, oryginalnej aparatury badawczej niezbędnej do wykonania ściśle określonego projektu badawczego,
  • niewielką modernizację bazy laboratoryjnej (dotyczy to jedynie sytuacji o charakterze interwencyjnym),
  • krótkoterminowe wyjazdy zagraniczne lub krajowe w celu skorzystania z unikatowej aparatury badawczej,
  • zapraszanie wybitnych uczonych zagranicznych na krótkie pobyty naukowe w Polsce.

Przykłady te nie ograniczały listy działań, jakie mogły być zgłaszane do programu.

Procedura

Fundacja nie określiła listy działań, które mogły zostać objęte programem, lecz rozpatrywała indywidualnie każdy wniosek, oceniając go wszechstronnie pod kątem jego zasadności, walorów naukowych lub technicznych i z uwzględnieniem dorobku naukowego wnioskodawcy. Ważnym kryterium było również znaczenie danej inicjatywy dla środowiska oraz ranga naukowa aplikującego zespołu badawczego.
Podobnie jak w innych programach, Fundacja wspomagała w ramach programu NOVUM jedynie najlepsze zespoły naukowe. Zgłaszany wniosek nie mógł jednocześnie stać w sprzeczności z ogólnymi zasadami finansowania przyjętymi przez FNP.

Dodatkowe Informacje

Programu zastąpił realizowany we wcześniejszych latach program subwencji interwencyjnych SUBIN,

Laureaci