NUTRIS

Program NUTRIS – żywność i żywienie człowieka, badaniami nad jakością żywności

Program NUTRIS – 1995 rok

Cele

 Doceniając znaczenie tej problematyki zanieczyszczeniami żywności oraz czynnikami przeciwżywieniowymi, Fundacja ogłosiła w 1995 r. program NUTRIS, który miał umożliwić zakupy specjalistycznej aparatury badawczej dla zespołów naukowych zajmujących się badaniami żywności.

Adresaci

Zespoły naukowe zajmujące się badaniami żywności.

Oferta

W efekcie przeprowadzonej procedury konkursowej 18 najlepszym zespołom badawczym z różnych placówek naukowych w Polsce przyznano subwencje w łącznej wysokości ponad 2,1 mln zł. Wśród aparatury zakupionej przez laureatów znalazły się przede wszystkim chromatografy gazowe i cieczowe oraz detektory masowe i różnego typu spektrofotometry.

Tematyka badań prowadzonych z wykorzystaniem tych urządzeń dotyczyła przede wszystkim:

  • Analizy zawartości niektórych substancji o działaniu antyżywieniowym (mykotoksyny, fitoestrogeny) i ich wpływu na procesy biochemiczno-fizjologiczne w organizmach konsumentów;
  • Analizy zawartości metali ciężkich w produktach spożywczych;
  • Analizy zawartości i składu kwasów tłuszczowych;
  • Analizy zawartości i trawienia polisacharydów.

Procedura

Program miał – jak zawsze – charakter konkursu. Napłynęło blisko 200 wniosków na łączną kwotę ok 28 mln zł. Spośród szkół wyższych w konkursie najaktywniej uczestniczyły uczelnie rolnicze – 49 wniosków, uniwersytety – 25, akademie medyczne – 18.

Dodatkowe Informacje

Efekty swoich prac badawczych beneficjenci programu NUTRIS przedstawili 12 maja 1998 r. na konferencji zorganizowanej w Akademii Rolniczej w Poznaniu. W programie spotkania znalazło się m.in. wystąpienie prof. Erwina Wąsowicza z Instytutu Technologii Żywności Pochodzenia Roślinnego Akademii Rolniczej w Poznaniu poświęcone „Zastosowaniu analizy fazy nadpowierzchniowej i chromatografii gazowej w ocenie jakości żywności”. Mgr Robert Panasiuk z Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie mówił o „Elektroforezie kapilarnej, specyfice środowiska analizy i aplikacjach”, zaś dr hab. Leszek Nogowski z Katedry Fizjologii I Biochemii Zwierząt Akademii Rolniczej w Poznaniu przedstawił badania nt. „Substancje estrogenne pochodzenia roślinnego – występowanie, oznaczanie i ich wpływ na organizm zwierząt i człowieka”.

Laureaci