PARTNERZY

Współpraca i wspieranie towarzystw naukowych o charakterze nowatorskim, popierających aktywność młodych uczonych. 

W 2008 roku Fundacja zakończyła realizację programu PARTNERZY.

Cele

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej nie definiowała charakteru ani zakresu proponowanych przez towarzystwa naukowe i organizacje wspierające naukę działań i aktywności. Preferowane były inicjatywy o charakterze nowatorskim, popierające aktywność młodych uczonych w towarzystwach naukowych, wymianę myśli naukowej oraz wszelkie działania mające na celu dbałość o etyczne i rzetelne prowadzenie działalności naukowej.

Adresaci

Ogólnopolskie i regionalne, interdyscyplinarne towarzystwa naukowe oraz inne stowarzyszenia i fundacje, do których celów statutowych należy wspieranie rozwoju nauki w Polsce i na świecie, mogły ubiegać się o dofinansowanie realizowanych przez siebie programów i projektów.
Do udziału w konkursie uprawnione były jedynie towarzystwa i organizacje działające na podstawie ustawy o stowarzyszeniach albo ustawy o fundacjach oraz organizacje zagraniczne będące prawnymi odpowiednikami stowarzyszeń i fundacji w Polsce.

W latach 1995-2006 FNP wspierała finansowo kilka najbardziej zasłużonych i aktywnych towarzystw naukowych, wpłacając corocznie składkę członkowską na rzecz następujących towarzystw:

  • Towarzystwa Naukowego Warszawskiego,
  • Towarzystwa Naukowego Toruńskiego,
  • Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Poznaniu,
  • Towarzystwa Popierania i Krzewienia Nauk oraz
  • Polskiego Instytutu Naukowego w Ameryce (PIASA).

Od 2007 r. współpraca FNP z towarzystwami naukowymi była realizowana poprzez program PARTNERZY

Procedura

Dofinansowanie było udzielane na zasadach konkursu tylko najlepszym i najciekawszym projektom.

NAJBLIŻSZY TERMIN SKŁADANIA APLIKACJI

W 2008 roku Fundacja zakończyła realizację programu PARTNERZY.

Dodatkowe Informacje

Inne formy współpracy z towarzystwami i organizacjami naukowymi: 

  • Fundacja finansowała przyznawaną przez Towarzystwo Popierania i Krzewienia Nauk Nagrodę im. Grzegorza Białkowskiego za najlepsze prace doktorskie z dziedziny nauk ścisłych.
  • Współpraca FNP z Fundacją Kościuszkowską zaowocowała wydaniem we wrześniu 2003 r. nowej edycji „Słownika Fundacji Kościuszkowskiej” polsko-angielskiego i angielsko-polskiego.

Laureaci

Pliki archiwalne do pobrania