POLSKO-AMERYKAŃSKA NAGRODA NAUKOWA

Polsko-Amerykańska Nagroda Naukowa jest wspólnym przedsięwzięciem American Association for the Advancement of Science (AAAS) i Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP).

 

AKTUALNOŚCI

Polsko-Amerykańska Nagroda Naukowa wręczona

Cele

Celem nagrody jest wzmocnienie i podkreślenie wartości współpracy pomiędzy naukowcami z Polski i Stanów Zjednoczonych. Nagroda przyznawana jest w drodze konkursu i może być przyznana w każdej dziedzinie nauki z wyjątkiem sztuk pięknych.

Adresaci

Nagroda jest przyznawana dwóm uczonym na podstawie przeprowadzanej procedury konkursowej.
Do Nagrody może być nominowana para naukowców posiadających co najmniej stopień naukowy doktora, jeden z nich powinien pracować w Polsce, drugi w Stanach Zjednoczonych. Podstawą nominacji jest wybitne osiągnięcie naukowe uzyskane przez nominowanych wspólnie w ramach współpracy polsko-amerykańskiej.

Oferta

Wysokość nagrody wynosi równowartość 5000 USD dla każdego z wyróżnionych naukowców.

Osobami uprawnionymi do składania nominacji są wszyscy aktywni członkowie polskiego i amerykańskiego środowiska naukowego oraz osoby administrujące badaniami naukowymi w instytucjach, które prowadzą w sposób ciągły badania naukowe, włączając przedsiębiorstwa.
Do konkursu będą przyjmowane również autonominacje.

Procedura

Laureaci konkursu są wybierani spośród nominowanych kandydatów przez jury ustanowione wspólnie przez AAAS i FNP w składzie:

 • Prof. Magda Konarska – Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego
 • Prof. Kris Matyjaszewski – Carnegie Mellon University
 • Prof. Karol Myśliwiec – Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN
 • Prof. Krzysztof Palczewski – Case Western Reserve University
 • Prof. Marek Potemski – The Laboratoire National de Champs Magnétiques
 • Prof. Mark Rasenick – University of Illinois at Chicago

Jury może się zwrócić o opinię do niezależnych ekspertów zewnętrznych.

Nagroda jest przyznawana co dwa lata.

NAJBLIŻSZY TERMIN SKŁADANIA APLIKACJI

Nagroda przyznawana co dwa lata. Termin nadsyłania zgłoszeń upłynął 31 grudnia 2017 r.

Terminy kolejnych naborów

Następny nabór zostanie ogłoszony w drugiej połowie 2019 r.

Kontakt

Dodatkowe Informacje

Nominacje można przesyłać w wersji elektronicznej wyłącznie w języku angielskim:

 • Grażyna Żebrowska, Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej: plusaward@fnp.org.pl
 • Hend Ghobrial, American Association for the Advancement of Science, diplomacy@aaas.org.

Nominacje powinny składać się z następujących dokumentów:

 • Opis osiągnięcia uzyskanego przez nominowanych naukowców, które jest podstawą nominacji, zgodnie z ogłoszeniem o konkursie
 • Opis przygotowuje nominujący i powinna to być krótka informacja o osiągnięciu naukowym oraz o jego wpływie na rozwiązanie konkretnego problemu naukowego
 • Curricula vitae obu nominowanych naukowców wraz z listą publikacji odnoszących się do zgłaszanego osiągnięcia
  Jeden list poparcia dla kandydatów (w przypadku autonominacji dwa listy poparcia)
 • List poparcia powinien być wystawiony przez niezależnego naukowca – nie może to być sam nominujący ani żaden z nominowanych.

List powinien zawierać odniesienie do jakości naukowej osiągnięcia zgłoszonego jako podstawa nominacji.
W przypadku autonominacji, prosimy o przesłanie dwóch listów poparcia od niezależnych ekspertów.
UWAGA: FNP lub AAAS mogą kontaktować się z osobami nominującymi w celu uzyskania dodatkowych informacji lub dokumentów.

Laureaci