POLSKO-AMERYKAŃSKA NAGRODA NAUKOWA

Polsko-Amerykańska Nagroda Naukowa jest wspólnym przedsięwzięciem American Association for the Advancement of Science (AAAS) i Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP).

Cele

Celem nagrody jest wzmocnienie i podkreślenie wartości współpracy pomiędzy naukowcami z Polski i Stanów Zjednoczonych.

Adresaci

Do Nagrody może być nominowana para naukowców posiadających co najmniej stopień naukowy doktora, jeden z nich powinien pracować w Polsce, drugi w Stanach Zjednoczonych. Podstawą nominacji jest wybitne osiągnięcie naukowe uzyskane wspólnie przez uczonych .

Oferta

Wysokość nagrody wynosi równowartość 5000 USD dla każdego z wyróżnionych naukowców.

Procedura

Nagroda przyznawana jest co dwa lata w drodze konkursu i może być przyznana w każdej dziedzinie nauki z wyjątkiem sztuk pięknych.

Osobami uprawnionymi do składania nominacji są wszyscy aktywni członkowie polskiego i amerykańskiego środowiska naukowego oraz osoby administrujące badaniami naukowymi w instytucjach, które prowadzą w sposób ciągły badania naukowe, włączając przedsiębiorstwa.
Do konkursu przyjmowane są również autonominacje.

Laureaci konkursu są wybierani spośród nominowanych kandydatów przez jury ustanowione wspólnie przez AAAS i FNP w składzie:

  • Prof. Magda Konarska ? Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego
  • Prof. Kris Matyjaszewski ? Carnegie Mellon University
  • Prof. Karol Myśliwiec ? Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN
  • Prof. Krzysztof Palczewski ? Case Western Reserve University
  • Prof. Marek Potemski ? The Laboratoire National de Champs Magnétiques
  • Prof. Mark Rasenick ? University of Illinois at Chicago

Jury zwraca się o opinię do niezależnych ekspertów zewnętrznych.

NAJBLIŻSZY TERMIN SKŁADANIA APLIKACJI

Nagroda przyznawana jest co dwa lata. Termin nadsyłania zgłoszeń upłynął 31 grudnia 2017 r.

Kontakt

Dodatkowe Informacje

Nominacje należy przesyłać w wersji elektronicznej wyłącznie w języku angielskim:

  • plusaward@fnp.org.pl

Nominacja składa się z następujących dokumentów:

  • opis osiągnięcia uzyskanego przez nominowanych naukowców, które jest podstawą nominacji, zgodnie z ogłoszeniem o konkursie (opis przygotowuje nominujący i powinna to być krótka informacja o osiągnięciu naukowym oraz o jego wpływie na rozwiązanie konkretnego problemu naukowego)
  • curricula vitae obu nominowanych naukowców wraz z listą publikacji odnoszących się do zgłaszanego osiągnięcia
  • jeden list poparcia dla kandydatów, a w przypadku autonominacji – dwa listy poparcia (każdy list poparcia powinien być wystawiony przez niezależnego naukowca ? nie może to być sam nominujący ani żaden z nominowanych oraz powinien zawierać odniesienie do jakości naukowej osiągnięcia zgłoszonego jako podstawa nominacji)UWAGA: FNP lub AAAS mogą kontaktować się z osobami nominującymi w celu uzyskania dodatkowych informacji lub dokumentów.

Laureaci