Polsko-Francuska Nagroda Naukowa im. Marii Skłodowskiej-Curie i Pierre’a Curie

Polsko-Francuska Nagroda Naukowa im. Marii Skłodowskiej-Curie i Pierre’a Curie jest wspólną inicjatywą Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP) i Francuskiej Akademii Nauk (Académie des sciences). Celem Nagrody jest wyróżnienie wybitnych osiągnięć naukowych będących owocem współpracy francusko-polskiej. Nagroda jest finansowana wspólnie przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej i Fundację im. Zygmunta Zaleskiego. Nagroda została ustanowiona w 2019 r., który był ogłoszony Polsko-Francuskim Rokiem Nauki.

AKTUALNOŚCI

Pierwsza Polsko-Francuska Nagroda Naukowa wręczona

Cele

Nagroda ma na celu podkreślić korzyści płynące z polsko-francuskiej współpracy naukowej. Jest przyznawana dwójce współpracujących ze sobą naukowców z Polski i Francji w dowód uznania ich wspólnych osiągnięć badawczych, które przyczyniły się do zacieśnienia współpracy naukowej między obu krajami.

Adresaci

Najaktywniejsi uczestnicy polsko-francuskiej współpracy naukowej, którzy mogą wykazać się wybitnym dorobkiem badawczym będącym rezultatem tej współpracy

Oferta

Laureaci otrzymują po 15 tys. euro, w tym 5 tys. euro jako nagrodę indywidualną i 10 tys. euro w postaci subsydium na kontynuowanie współpracy naukowej.

Procedura

Nagroda przyznawana jest na podstawie nominacji, w tym autonominacji. Parę kandydatów mogą nominować wszyscy czynni przedstawiciele polskiego i francuskiego środowiska naukowego. Nominacje mogą dotyczyć badaczy reprezentujących wszystkie grupy i dziedziny nauk.

Każda nominacja musi wskazywać dwóch naukowców dowolnej narodowości (jednego pracującego w Polsce i jednego we Francji) przynajmniej ze stopniem naukowym doktora.

Nominacja powinna zawierać:

  • Opis wspólnych osiągnięć naukowych obu kandydatów, które przyczyniły się do zacieśnienia polsko-francuskiej współpracy naukowej (maksymalnie 5000 znaków)
  • Propozycję wspólnych badań w najbliższej przyszłości (maksymalnie 3000 znaków)
  • Życiorysy zawodowe obu naukowców
  • Listę do 10 publikacji dotyczących wskazanego w nominacji wspólnego osiągnięcia naukowego
  • Jeden list polecający pary nominowanych (w przypadku nominacji własnej – dwa listy polecające).

Wyboru laureatów dokona kapituła polsko-francuska powołana wspólnie przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej i Francuską Akademię Nauk.

NAJBLIŻSZY TERMIN SKŁADANIA APLIKACJI

Zgłoszenia były przyjmowane od 19 lipca 2019 r. do 30 września 2019 r.

Kontakt

Dodatkowe Informacje

Pierwszy konkurs został rozstrzygnięty w 2019 r. Nagroda została wręczona 28. lutego 2020 r. w Warszawie. Konkurs został zrealizowany przy finansowym wsparciu francuskiego Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego, Badań Naukowych i Innowacji (MESRI).

Laureaci