POMOST ? granty powrotowe

NAJBLIŻSZY TERMIN SKŁADANIA APLIKACJI: 15.10.2013

Granty dla rodziców-naukowców ułatwiające powrót do pracy badawczej po przerwie związanej z opieką nad małymi dziećmi.

ZŁÓŻ WNIOSEK

Cele

Umożliwienie najlepszym naukowcom wychowującym małe dzieci powrotu do intensywnej pracy naukowej.

Adresaci

Uczeni reprezentujący wszystkie dziedziny nauki, którzy:

  • posiadają stopień naukowy doktora,
  • pracują w polskiej jednostce badawczej lub posiadają promesę zatrudnienia w takiej jednostce co najmniej na czas trwania projektu.

Wnioski mogą być składane przez:

  • kobiety, które posiadają dziecko w wieku do lat 4 (lub 7 lat w przypadku adopcji lub porodu mnogiego);
  • mężczyzn, którzy korzystali z urlopów lub przerw w pracy związanych z posiadaniem takiego dziecka, trwających nieprzerwanie przez okres co najmniej 6 miesięcy, przy czym powrót do pracy naukowej z takich urlopów (przerw) mógł nastąpić przed terminem składania wniosków, jednak nie wcześniej niż 12 miesięcy.

Oferta

Finansowaniu podlega:

  • grant badawczy (m.in. wynagrodzenie kierownika projektu, koszty prac badawczych, aparatura, materiały badawcze, koszty wymiany międzynarodowej);
  • stypendia dla maksymalnie trzech podopiecznych (studentów lub doktorantów) wyłonionych w trybie konkursowym. Wysokość stypendiów dla nich wynosi odpowiednio: 1 000 zł lub 3 000 zł.

UWAGA! Okres stypendium nie może być dłuższy niż do czerwca ostatniego roku studiów magisterskich (max. 21 miesięcy, z wyjątkiem studentów wydziałów lekarskich, dla których maksymalna długość to 33 miesiące), planowana data obrony magisterium nie później niż wrzesień ostatniego roku studiów magisterskich.

Łączna suma obu części: stypendialnej i projektowej wynosi 140 000 zł rocznie.

Projekt może być realizowany w niepełnym wymiarze czasu i zatrudnienia.

Procedura

Zgłoszenia do konkursów przyjmowane są za pośrednictwem elektronicznego formularza wniosku (wniosek online). Po zatwierdzeniu formularza online należy go wydrukować i złożyć pod nim wszystkie wymagane podpisy (podpis kandydata oraz osoby reprezentującej jednostkę). Wypełniony i podpisany formularz wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami należy następnie przesłać lub dostarczyć do biura Fundacji na adres: Fundacja na rzecz Nauki Polskiej ul. Grażyny 11, 02-548 Warszawa.

NAJBLIŻSZY TERMIN SKŁADANIA APLIKACJI

Fundacja nie przewiduje dalszych naborów do programu.

Dodatkowe Informacje

Statystki dotyczące współczynnika sukcesu w programie POMOST (granty).

Program POMOST w zakresie nauk należących do kategorii Bio, Info, Techno jest współfinansowany ze środków strukturalnych w ramach Działania 1.2 „Wzmocnienie potencjału kadrowego nauki” POIG 2007-2013.

INNO-EU

Laureaci

Pliki do pobrania

Pliki archiwalne do pobrania