POWROTY/HOMING

Celem programu, realizowanego od 2006 r., było zachęcenie młodych polskich uczonych do powrotu do Polski. 
Program był realizowany w latach 2006-2009. Od 2010 r. program jest kontynuowany jako HOMING PLUS. Zmiana nazwy jest związana ze zmianami warunków uczestnictwa w programie oraz zmianami zasad jego finansowania.

Cele

Celem programu, realizowanego od 2006 r., było zachęcenie młodych polskich uczonych do powrotu do Polski i dynamizowanie rozwoju ich karier naukowych poprzez poprawienie im warunków pracy i wspieranie nawiązanej przez nich międzynarodowej współpracy naukowej.

Adresaci

Program adresowany był do badaczy powracających z dłuższego zagranicznego pobytu naukowego, którzy:

  • znajdowali się na wczesnym etapie kariery naukowej i posiadali co najmniej stopień naukowy doktora;
  • pracowali naukowo za granicą albo przebywali na stażu zagranicznym i planowali powrót do kraju w ciągu 6 miesięcy po upływie terminu składania wniosków lub też powróciły do niego nie dawniej niż 12 miesięcy przed tym terminem;
  • posiadali obywatelstwo polskie lub kartę stałego pobytu;
  • byli zatrudnieni w chwili podpisania umowy subsydialnej z FNP w krajowych instytucjach, do których celów statutowych należy prowadzenie badań naukowych.

*Szczególowe informacje dotyczące warunków, które musieli spełnić kandydaci, znajdują się w Regulaminie konkursu.

Oferta

Dwuletnie subsydium (z możliwością przedłużenia o jeden rok) obejmowało: 

  • imienne stypendium laureata ( wysokość stypendium w 2009 r. – 36 tys. zł rocznie),
  • środki na kontynuację współpracy zagranicznej i na realizację projektu badawczego ( wysokość subwencji w 2009 r. – 46 tys. zł rocznie).

Kwota stypendiów była powiększana o środki uzyskane przez FNP z wpłat na działalność pożytku publicznego (1% odpisu od podatku dochodowego od osób fizycznych). W 2008 r. każde stypendium zostało powiększone z tego źródła o 2 880 zł.

Procedura

Zarówno subsydium, jak i jego przedłużenie przyznawane były na zasadach konkursowych.

Podstawę oceny kandydata stanowiły: dorobek naukowy (ze szczególnym uwzględnieniem rezultatów osiągniętych podczas wyjazdu zagranicznego), projekt badawczy, który kandydat zamierza realizować w trakcie subsydium, plan kontynuacji współpracy z ośrodkiem zagranicznym, z którego powraca kandydat oraz plan finansowy wykorzystania subsydium. Szczegółowe informacje dotyczące zasad konkursu oraz wymaganych dokumentów znajdują się w Regulaminie konkursu.

Dodatkowe Informacje

Bezpośrednią kontynuacją programu POWROTY/HOMING jest od 2010 r. program HOMING PLUS. Realizacja projektów przyjętych do finansowania w edycjach do roku 2009 włącznie będzie kontynuowana zgodnie z dotychczasowymi zasadami.

 

Współpraca z instytucjami z zagranicy w ramach programu
FNP zawarła porozumienia o współpracy programowej przy realizacji programu POWROTY/HOMING z kilkoma instytucjami zagranicznymi. W ramach tej współpracy laureaci programu będą mieli możliwość połączenia subsydium FNP z dodatkowym finansowaniem z tych instytucji. Na etapie konkursu zaś, kandydaci, którzy uzyskali już wsparcie w instytucji współpracującej z FNP – w sytuacji porównywalnej wartości merytorycznej wniosków – będą traktowani preferencyjnie. Więcej informacji w dziale Współpraca międzynarodowa w programie.

Pliki do pobrania