DLA UKRAINY

Program wsparcia uczonych z Ukrainy współpracujących z uczonymi z Polski

AKTUALNOŚCI

Rusza czwarty konkurs w programie DLA UKRAINY

Trzeci konkurs w programie DLA UKRAINY rozstrzygnięty. Znamy zwycięskie projekty

FNP nagrodziła kolejne polsko-ukraińskie projekty naukowe

Pierwsze polsko-ukraińskie projekty badawcze nagrodzone przez FNP

FNP ogłasza nowy program dla polsko – ukraińskiej współpracy naukowej

 

Cele

Program ma na celu bezpośrednie wsparcie uczonych z Ukrainy reprezentujących nauki społeczne i humanistyczne oraz realizację przez nich wspólnych projektów naukowych z uczonymi z Polski w zakresie zagadnień związanych z rozwojem społeczeństwa obywatelskiego, demokracji, integracji europejskiej lub bezpieczeństwa. Projekty muszą dotyczyć tematów o znaczeniu istotnym dla obu krajów.

Adresaci

Naukowcy ze stopniem naukowym co najmniej doktora (jak również wszystkimi stopniami równorzędnymi), uzyskanym nie wcześniej niż 12 lat przed złożeniem wniosku (liczy się data roczna), którzy obecnie są pracownikami naukowymi w instytucji prowadzącej badania naukowe w Ukrainie oraz przebywają stale i będą przebywać w trakcie realizacji projektu na terenie Ukrainy, oraz naukowcy zatrudnieni w instytucjach prowadzących badania naukowe w Polsce.

Oferta

Program realizowany jest w trybie konkursowym, w którym przewidywane jest przyznanie do 3 projektów w każdym konkursie, realizowanych wspólnie przez parę naukowców z Polski i z Ukrainy.

Budżet jednego projektu na okres 12 miesięcy wynosi 268 800 zł. Obejmuje środki na pokrycie wynagrodzenia, jak i kosztów związanych z prowadzeniem badań.

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej zachęca jednostkę goszczącą projekt do współfinansowania projektu (np. w zakresie wynagrodzeń wnioskodawców, kosztów pośrednich, stypendiów dla studentów, zaangażowania innych naukowców, etc.).

WSPARCIE BADACZY Z UKRAINY

FNP finansuje program DLA UKRAINY ze środków własnych. Ponadto FNP prowadzi zbiórkę środków, które zostaną przeznaczone na dodatkowe wsparcie wyłącznie młodych badaczy z Ukrainy zaangażowanych w realizację projektów. Więcej informacji o tej inicjatywie znajduje się na poświęconej jej stronie internetowej: https://pomocukrainie.fnp.org.pl/.

Program DLA UKRAINY daje również możliwości tworzenia partnerstw instytucjonalno-biznesowych z Fundacją na rzecz Nauki Polskiej dla wsparcia ukraińskich badaczy w celu realizacji projektów naukowych.

Procedura

Konkurs jest prowadzony w trybie naboru wniosków.

Wniosek musi wskazywać parę naukowców, jednego z Ukrainy i jednego zatrudnionego w Polsce. W ich wspólnym imieniu wniosek składa osoba pracująca w Polsce, wraz z instytucją prowadzącą badania naukowe w Polsce, w której realizowany będzie projekt (jednostka goszcząca).

Wniosek powinien zawierać :

 • Dane wnioskodawców i ich instytucji oraz jednostki goszczącej
 • CV obojga wnioskodawców (do 2 stron A4 dla każdej z osób)
 • Listę do trzech najważniejszych publikacji każdego z wnioskodawców wraz z udostępnionymi wersjami elektronicznymi ich pełnej lub częściowej treści w językach oryginalnych
 • Opis planowanych badań naukowych wskazujący na ich związek z tematyką programu oraz cel(e) który/e mają być osiągnięte poprzez realizację projektu (do 4 stron A4)
 • Informację dotyczącą podziału zadań, które będą realizowane przez wnioskodawców ze wskazaniem planowanych rezultatów projektu (np. publikacja, scenariusz, wystawa, wykład, warsztaty, szkolenia, strona internetowa, aplikacja etc.), (do 2 stron A4)
 • Informacje dotyczące planowanych działań upowszechniających rezultaty projektu (do 1 strony A4)
 • Informację dotyczącą wkładu jednostki goszczącej w dofinansowanie projektu (jeśli dotyczy).
 • Trzy oświadczenia podpisane przez naukowca z Ukrainy, naukowca z Polski i przedstawiciela jednostki goszczącej.
 • Uzasadnienie potrzeby zaangażowania młodej/go badaczki/badacza do realizacji projektu wraz z krótką informacją o działaniach badawczych realizowanych przez tę osobę (do 1 strony A4) – opcjonalnie.

Wnioski należy składać w języku angielskim w formie elektronicznej za pośrednictwem internetowej bazy danych FNP: https://wnioski.fnp.org.pl. Szczegółowe informacje dotyczące składania wniosku dostępne są w Instrukcji (patrz Pliki do pobrania). Laureatów programu wyłoni międzynarodowy panel ekspertów powołany przez FNP.

Wniosek o zwiększenie finansowania projektu

W miarę dostępności środków pochodzących z darowizn lub innych źródeł finansowanie projektu może zostać zwiększone – na dofinansowanie wynagrodzeń młodych badaczy.

 • Z wnioskiem o zwiększenie finansowania projektu mogą wystąpić wyłącznie kandydaci, którzy ubiegają się o finansowanie projektu w ramach Programu DLA UKRAINY.
 • Zwiększenie finansowania projektu może być przyznane na okres łącznie do 6 miesięcy (stawka jednostkowa 3500 złotych miesięcznie), a jego realizacja powinna zakończyć się nie później niż terminy zakończenia realizacji projektu.
 • Do formularza wniosku o zwiększenie finansowania projektu należy dołączyć uzasadnienie potrzeby zaangażowania młodego badacza w realizację projektu wraz z krótką informacją o charakterze planowanych prac.

NAJBLIŻSZY TERMIN SKŁADANIA APLIKACJI

Nabór wniosków odbywa się w ramach czterech konkursów, w terminach:
do 29 kwietnia 2022 r. do godziny 16:00 (CET) (I konkurs, rozstrzygnięty);
do 30 września 2022 r. do godziny 16:00 (CET) (II konkurs, rozstrzygnięty);
do 4 kwietnia 2023 r. do godziny 16:00 (CET) (III konkurs, rozstrzygnięty).
do 3 czerwca 2024 r. do godziny 16:00 (CET) (IV konkurs, nabór zamknięty)

Kontakt

Dodatkowe Informacje

Projekty w Programie DLA UKRAINY finansowane są zarówno z budżetu Fundacji, jak i ze środków przekazanych przez instytucjonalnych i prywatnych darczyńców, a także firmy.

Partnerzy programu DLA UKRAINY:

Laureaci

Pliki do pobrania

Pliki archiwalne do pobrania