DLA UKRAINY

Program wsparcia uczonych z Ukrainy współpracujących z uczonymi z Polski

AKTUALNOŚCI

Trzeci konkurs w programie DLA UKRAINY rozstrzygnięty. Znamy zwycięskie projekty

FNP nagrodziła kolejne polsko-ukraińskie projekty naukowe

Pierwsze polsko-ukraińskie projekty badawcze nagrodzone przez FNP

FNP ogłasza nowy program dla polsko – ukraińskiej współpracy naukowej

 

Cele

Program ma na celu bezpośrednie wsparcie uczonych z Ukrainy reprezentujących nauki społeczne i humanistyczne oraz realizację przez nich wspólnych projektów naukowych z uczonymi z Polski w zakresie zagadnień związanych z rozwojem społeczeństwa obywatelskiego, demokracji, integracji europejskiej lub bezpieczeństwa. Projekty muszą dotyczyć tematów o znaczeniu istotnym dla obu krajów.

Adresaci

Naukowcy ze stopniem naukowym co najmniej doktora (jak również wszystkimi stopniami równorzędnymi), którzy niezależnie od narodowości w dniu agresji na Ukrainę (tj. 24 lutego 2022 r.) pracowali w instytucjach prowadzących badania naukowe w Ukrainie, oraz naukowców zatrudnionych w instytucjach prowadzących badania naukowe w Polsce.

Oferta

Program realizowany jest w trybie konkursowym, w którym przewidywane jest przyznanie do 3 projektów w każdym konkursie, realizowanych wspólnie przez parę naukowców z Polski i z Ukrainy.

Budżet jednego projektu na okres 12 miesięcy wynosi 268 800 zł. Obejmuje środki na pokrycie wynagrodzenia, jak i kosztów związanych z prowadzeniem badań.

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej zachęca jednostkę goszczącą projekt do współfinansowania projektu (np. w zakresie wynagrodzeń wnioskodawców, kosztów pośrednich, stypendiów dla studentów, zaangażowania innych naukowców, etc.).

WSPARCIE BADACZY Z UKRAINY

FNP finansuje program DLA UKRAINY ze środków własnych. Ponadto FNP uruchomiła zbiórkę środków, które zostaną przeznaczone na dodatkowe wsparcie wyłącznie badaczy z Ukrainy zaangażowanych w realizację projektów. Więcej informacji o tej inicjatywie znajduje się na poświęconej jej stronie internetowej: https://pomocukrainie.fnp.org.pl/.

Program DLA UKRAINY daje również możliwości tworzenia partnerstw instytucjonalno-biznesowych z Fundacją na rzecz Nauki Polskiej dla wsparcia ukraińskich badaczy w celu realizacji projektów naukowych.

Procedura

Konkurs jest prowadzony w trybie naboru wniosków.

Wniosek musi wskazywać parę naukowców, jednego z Ukrainy i jednego zatrudnionego w Polsce. W ich wspólnym imieniu wniosek składa osoba pracująca w Polsce, wraz z instytucją prowadzącą badania naukowe w Polsce, w której realizowany będzie projekt (jednostka goszcząca).

Wniosek powinien zawierać :

  • Dane wnioskodawców i ich instytucji oraz jednostki goszczącej
  • CV obojga wnioskodawców (do 2 stron A4 dla każdej z osób)
  • Listę do trzech najważniejszych publikacji każdego z wnioskodawców wraz z udostępnionymi wersjami elektronicznymi ich pełnej lub częściowej treści w językach oryginalnych
  • Opis planowanych badań naukowych wskazujący na ich związek z tematyką programu oraz cel(e) który/e mają być osiągnięte poprzez realizację projektu (do 4 stron A4)
  • Informację dotyczącą podziału zadań, które będą realizowane przez wnioskodawców ze wskazaniem planowanych rezultatów projektu (np. publikacja, scenariusz, wystawa, wykład, warsztaty, szkolenia, strona internetowa, aplikacja etc.), (do 2 stron A4)
  • Informacje dotyczące planowanych działań upowszechniających rezultaty projektu (do 1 strony A4)
  • Informację dotyczącą wkładu jednostki goszczącej w dofinansowanie projektu (jeśli dotyczy).
  • Trzy oświadczenia podpisane przez naukowca z Ukrainy, naukowca z Polski i przedstawiciela jednostki goszczącej.

 

Wnioski należy składać w języku angielskim w formie elektronicznej za pośrednictwem internetowej bazy danych. Szczegółowe informacje dotyczące składania wniosku dostępne są w Instrukcji (patrz Pliki do pobrania). Laureatów programu wyłoni międzynarodowy panel ekspertów powołany przez FNP.

NAJBLIŻSZY TERMIN SKŁADANIA APLIKACJI

Nabór wniosków odbywa się w ramach czterech konkursów, w terminach:
do 29 kwietnia 2022 r. do godziny 16:00 (CET) (I konkurs, rozstrzygnięty);
do 30 września 2022 r. do godziny 16:00 (CET) (II konkurs, rozstrzygnięty);
do 4 kwietnia 2023 r. do godziny 16:00 (CET) (III konkurs, rozstrzygnięty).
otwarcie naboru w kolejnym konkursie wstępnie planowane jest w pierwszej połowie 2024 r.

Kontakt

Laureaci

Pliki do pobrania