Projekty wydawnicze

Dofinansowanie wydania dzieł seryjnych

Oferta

W latach 1994-2006 Fundacja realizowała program WYDAWNICTWA, w ramach którego dofinansowywała koszty wydania wieloletnich dzieł seryjnych opracowywanych przez różne placówki naukowe.

W 2007 r. Fundacja zmieniła zasady wyboru finansowanych serii wydawniczych. O wsparcie mogły się ubiegać zespoły badawczo-edytorskie pracujące nad przygotowaniem wydawnictw ciągłych, naukowo dokumentujących dziedzictwo historyczne i cywilizacyjne Polski oraz mających zasadnicze znaczenie dla badania historii i kultury polskiej. Kwalifikacja serii wydawniczych do ?Projektów wydawniczych FNP? odbywała się w drodze konkursu adresowanego do zespołów naukowych.


Do programu zakwalifikowały się:

 

  • Polski Słownik Biograficzny

kontynuacja wsparcia w programie Wydawnictwa od 1994 r., finansowanie zakończone w 2011 r.

kontynuacja wsparcia w programie Wydawnictwa od 2005 r.
Na ten, zainicjowany przez Fundację w 2005 r. projekt, składa się cykl monograficznych opracowań, powstałych w ramach programu badawczego „Ziemie polskie na przełomie tysiącleci?, zrealizowanego przed kilku laty pod auspicjami KBN, który miał na celu zebranie, opracowanie, jak również weryfikację rozpoczętych jeszcze w latach czterdziestych i pięćdziesiątych ubiegłego wieku prac wykopaliskowych. Rezultatem przeprowadzonych wówczas interdyscyplinarnych prac badawczych jest kilkanaście monograficznych opracowań pozwalających na dokonanie nowoczesnej interpretacji genezy państwa polskiego. Grant KBN nie przewidywał funduszy na ich publikację, dlatego też cały bardzo bogaty, zgromadzony dzięki realizacji programu materiał źródłowy pozostawał dotąd praktycznie niedostępny dla szerszego grona zainteresowanych tą problematyką badaczy. Aby zatem udostępnić wyniki tak znaczącego przedsięwzięcia badawczego, FNP podjęła decyzję o powołaniu serii Origines Polonorum. Cykl kilkunastu monografii pod tą właśnie nazwą ma służyć przedsięwzięciom naukowym dotyczącym najstarszych dziejów Polski i badaniom jej miejsca w geopolitycznej strukturze wczesnośredniowiecznej Europy.
 
Wyboru prac kierowanych do druku dokonuje Komisja Kwalifikacyjna pod przewodnictwem prof. Przemysława Urbańczyka (IAiE PAN), w składzie: prof. Roman Michałowski (UW), prof. Jerzy Strzelczyk (UAM), prof. Krzysztof Ożóg (UJ) oraz prof. Jacek Poleski (UJ).
 
Dotychczas w serii ukazały się tomy:

Lublin wczesnośredniowieczny. Studium rozwoju przestrzennego,
  autorstwa Andrzeja Rozwałki, Rafała Niedźwiadka i Marka Stasiaka (2006)
Kołobrzeg. Wczesne miasto nad Bałtykiem,
  pod redakcją naukową Lecha Leciejewicza i Mariana Rębkowskiego (2007)
Przemyśl wczesnośredniowieczny,
  pod redakcją naukową Ewy Sosnowskiej (2010)
Płock wczesnośredniowieczny,
  pod redakcją naukową Andrzeja Gołembnika (2011)
Szczecin wczesnośredniowieczny. Nadodrzańskie centrum,
  autorstwa Anny B. Kowalskiej i Marka Dworaczyka (2011)

  • Archiwum Ringelbluma

od 2008 r.

Fundacja dofinansowuje publikację materiałów pochodzących z Archiwum Ringelbluma, znajdującego się w zbiorach  Żydowskiego Instytutu Historycznego konspiracyjnego archiwum getta warszawskiego, które – jako jeden z najważniejszych polskich zbiorów dokumentów – zostało wpisane na listę UNESCO  ?Pamięć Świata?. Materiały tworzące archiwum zostały zgromadzone dzięki konspiracyjnej działalności Emmanuela Ringelbluma i jego współpracowników. Archiwum liczy 2045 dokumentów o objętości 35 369 stron.
 
Celem wydawanych w ramach serii tomów jest sukcesywne udostępnianie opracowanych materiałów źródłowych do dalszych badań i prac monograficznych. Zaopatrzenie publikacji w cyfrową reprodukcję materiałów umożliwi badaczom zapoznanie się z oryginałami dokumentów. Doboru materiałów do poszczególnych tomów dokonuje zespół badawczy wspólnie z Radą Naukową.
 
W ramach współpracy z Fundacją w 2011 r. ukazały się:
tom 4: Życie i twórczość Geli Seksztajn, opr. Magdalena Tarnowska,
tom 5: Getto warszawskie. Życie codzienne, opr. Katarzyna Person
 
Obecnie trwają prace nad wydaniem kolejnych 4 tomów:
tom 6: Generalne Gubernatorstwo, opr. Aleksandra Bańkowska
tom 7: Kraj Warty i getto łódzkie, opr. Monika Polit i Magdalena Siek
tom 8: Rejencja Ciechanowska, Śląsk, Pomorze, opr. Magdalena Siek
tom 9: Spuścizny Racheli Auerbach, opr. Katarzyna Person

  • Słownik polszczyzny XVI wieku

finansowanie w latach 2008-2011

  • Słownik historyczno-geograficzny ziem polskich w średniowieczu

finansowanie w latach 2008-2011

NAJBLIŻSZY TERMIN SKŁADANIA APLIKACJI

FNP nie przewiduje dalszych naborów do programu.