Proof of Concept (PoC FENG)

Proof of Concept (PoC) to działanie skierowane do naukowczyń i naukowców pracujących w polskich organizacjach badawczych, którzy chcą zweryfikować potencjał wdrożeniowy posiadanych wyników badań.

AKTUALNOŚCI

Pierwszy nabór wniosków w działaniu Proof of Concept rozstrzygnięty

Informacja dla Wnioskodawców w działaniu Proof of Concept FENG (nabór 1/2023) w sprawie terminu ogłoszenia wyników oceny projektów i zmiany alokacji dla naboru

Aktualizacja Regulaminu Wyboru Projektów dla naboru 1/2023 w działaniu PoC FENG

Działanie PoC FENG, nabór 1/2023 – aktualizacja listy projektów po I etapie oceny w projektów z związku z zakończeniem procedury odwoławczej

Informacja dla Wnioskodawców w działaniu Proof of Concept (PoC FENG, nabór 1/2023) w sprawie terminu ogłoszenia wyników oceny projektów

ℹ 08.12.2023 II Informacja dla Wnioskodawców w działaniach Międzynarodowe Agendy Badawcze (MAB FENG) i Proof of Concept (PoC FENG)

ℹ 21.11.2023 II Wyniki pierwszego etapu oceny projektów w naborze 1/2023 – Pobierz listę projektów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do II etapu oceny

ℹ 01.09.2023 II W związku z wątpliwościami wnioskodawców na temat zasad wynagradzania personelu projektu – zaktualizowaliśmy dokument zawierający pytania i odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania: pobierz zaktualizowany dokument

ℹ Aktualizacja dokumentacji do naboru 1/2023 w działaniu Proof of Concept (PoC FENG): LINK

ℹ Zapraszamy do zapoznania się z odpowiedziami na najczęściej zadawane pytania: pobierz plik

🎥 Zapraszamy do obejrzenia zapisu video ze spotkania informacyjnego na temat działania Proof of Concept, które odbyło się 20 czerwca 2023: LINK

Cele

Cele działania Proof of Concept:

  • Umożliwienie realizacji prac B+R w celu weryfikacji postawionej hipotezy badawczej oraz potencjału wdrożeniowego wyników badań
  • Podniesienie umiejętności młodych badaczek i badaczy w zakresie prowadzenia badań naukowych o znaczeniu gospodarczym i rozwój ich kariery naukowej
  • Rozwój współpracy pomiędzy nauką a biznesem

Adresaci

Wnioskodawcami są organizacje badawcze, które wskazują głównego wykonawcę projektu/główną wykonawczynię projektu – autora/-kę wniosku i twórcę/-czynię lub współtwórcę/-czynię wyników badań będących podstawą do realizacji projektu PoC. Osoba ta w okresie realizacji projektu będzie pracownikiem Wnioskodawcy w wymiarze nie mniejszym niż 0,5 etatu.

Odotację w działaniu Proof of Concept ubiegać się mogą badaczki i badacze na każdym etapie kariery naukowej, również przed uzyskaniem stopnia naukowego.

Oferta

W ramach działania Proof of Concept można otrzymać finansowanie na prace badawczo-rozwojowe mające na celu weryfikację postawionej we wniosku hipotezy badawczej. Efektem przeprowadzonych badań powinien być postęp na ścieżce prowadzącej do komercjalizacji projektu. W ramach działania możliwa jest realizacja projektów w formule skutecznej współpracy z przedsiębiorstwem, przy czym wsparcie finansowe udzielane jest jedynie organizacji badawczej.

Zakres tematyczny projektów, które mogą otrzymać finansowanie, nie jest ograniczony do poszczególnych dziedzin nauki, lecz odnosi się do priorytetów ujętych w wykazie Krajowych Inteligentnych Specjalizacji.

Jeden projekt może otrzymać finansowanie w maksymalnej wysokości 700 tys. zł. Środki są przyznawane w drodze konkursu maksymalnie na 12 miesięcy.

Finansowanie nie obejmuje badań podstawowych.

Procedura

  1. Składanie wniosków

Wniosek o dofinansowanie musi być złożony zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku, wyłącznie w formie elektronicznej, za pośrednictwem systemu informatycznego FNP.

Obowiązujące dokumenty są udostępniane na stronie działania PoC.

  1. Ocena wniosków

Procedura oceny wniosków obejmuje dwa etapy: ocenę formalną oraz ocenę merytoryczną. Oceny formalnej dokonują pracownicy FNP. Na etapie II, tj. etapie oceny merytorycznej, ocena prowadzona jest przez Komitet Oceny Projektów (KOP), w skład którego wchodzą pracownicy FNP i eksperci zewnętrzni.

Ocena przeprowadzana jest w oparciu o Kryteria wyboru projektów dla działania PoC, stanowiące załącznik do Regulaminu wyboru projektów.

Po drugim etapie oceny projekt może otrzymać dofinansowanie (ocena pozytywna), gdy:

  1. spełnił wszystkie kryteria obligatoryjne oraz osiągnął co najmniej minimalne progi punktowe określone w każdym z kryteriów rankingujących (o ile wskazano minimum) oraz gdy osiągnął minimalny sumaryczny próg punktowy, warunkujący pozytywną ocenę;
  2. kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w danym naborze pozwala na dofinansowanie wszystkich projektów (w przypadku gdy kwota ta nie pozwala na dofinansowanie tych projektów, o uzyskaniu wsparcia decyduje pozycja rankingowa Projektu w ramach oceny).

Po zakończeniu każdego etapu oceny projektów FNP upublicznia informacje na temat jej wyników i publikuje listę wniosków wybranych do dofinansowania (po drugim etapie oceny).

Proces oceny projektu, liczony od dnia następującego po dniu zakończenia naboru wniosków o dofinansowanie do dnia ogłoszenia listy projektów wybranych do dofinansowania, trwa do 90 dni kalendarzowych.

 

WYNIKI

Nabór 1/2023

Lista projektów zakwalifikowanych do II etapu oceny oraz ocenionych negatywnie podczas I etapu oceny wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 2.7 Proof of Concept

Zaktualizowana lista projektów zakwalifikowanych do II etapu oceny oraz ocenionych negatywnie podczas I etapu oceny

Wyniki naboru: lista projektów wybranych do dofinansowania II lista projektów niewybranych do dofinansowania

Terminy kolejnych naborów

Harmonogram naborów znajduje się na stronie FENG: https://www.nowoczesnagospodarka.gov.pl/

Kontakt

Dodatkowe Informacje

ODPOWIEDZI NA NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania_pdf

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania_aktualizacja_01.09.2023_pdf

 

MATERIAŁY POMOCNICZE

FNP-Analiza wysokości wynagrodzeń personelu badawczego

 

ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU (WERSJE EDYTOWALNE)

Załącznik do Wniosku_Harmonogram prac w Projekcie

Załącznik do Wniosku_Oświadczenie Głównego wykonawcy Projektu (aktualizacja_03.08.2023)

Załącznik do Wniosku_Uzasadnienie wydatków

 

PRZYDATNE DOKUMENTY:

ZOBACZ TAKŻE:

Zapis ze spotkania informacyjnego na temat działania Proof of Concept FENG, które odbyło się 20 czerwca 2023

 

Pliki do pobrania

Pliki archiwalne do pobrania