SKILLS – Coaching

Uwaga: Fundacja nie przewiduje dalszych naborów do programu.

Cele

Celem programu jest udzielenie młodym naukowcom wsparcia w podejmowaniu wyzwań zawodowych i osiąganiu kolejnych etapów kariery naukowej, w procesie podejmowania decyzji oraz w rozwiązywaniu problemów pojawiających się w pracy zawodowej.

Program umożliwia pracę pod okiem doświadczonego coacha.

Adresaci

  • pracownicy naukowi zamieszkali w Polsce i zatrudnieni na umowę o pracę w jednostce naukowej posiadającej siedzibę na terenie RP, posiadający co najmniej stopień naukowy doktora,
  • absolwenci studiów doktoranckich do 12 miesięcy od uzyskania stopnia doktora.

Oferta

Naukowcom zakwalifikowanym do programu zapewniamy finansowanie procesu coachingowego składającego się z od 3 do 6 sesji coachingowych trwających 90-120 minut. Sesje z wykwalifikowanym coachem współpracującym z FNP będą odbywać się co do zasady raz w miesiącu, w miejscu i terminie wskazanym przez uczestnika.

Poznaj coachów, z którymi współpracujemy

W trakcie procesu coachingowego uczestnik pracuje nad rozwijaniem kompetencji zawodowych w wybranym przez siebie obszarze zgodnym z celami projektu SKILLS, czyli dotyczących zarządzania badaniami naukowymi, zarządzania zespołami naukowymi, współpracy interdyscyplinarnej, komunikacji naukowej, komercjalizacji wyników badań lub przedsiębiorczości.

Zaletą programu jest jego spersonalizowany charakter i ścisłe dostosowanie do aktualnych wyzwań zawodowych uczestnika. Pod okiem coacha uczestnik będzie mógł przeprowadzić dokładną diagnozę swojej sytuacji zawodowej, a następnie opracować i wdrożyć działania mające na celu rozwój w wybranym przez niego obszarze. Ze względu na indywidualny charakter coachingu zakres szczegółowych zagadnień, które mogą być jego przedmiotem, jest bardzo szeroki. Przykładowo można wskazać na: planowanie ścieżki rozwoju zawodowego, budowanie własnego zespołu, kierowanie zespołem badawczym (także interdyscyplinarnym), mentoring, zarządzanie projektami badawczymi, umiejętność negocjacji czy komunikacja wyników badań różnym grupom odbiorców.

Procedura

Kwalifikacja do programu odbywa się 4 razy do roku.

Aby wziąć udział w procesie kwalifikacji do programu należy:

Prosimy o zapamiętanie lub zapisanie loginu i hasła do założonego przez siebie profilu, ponieważ będą Państwo z nich korzystali po zakwalifikowaniu się do programu oraz przy udziale w innych inicjatywach w projekcie SKILLS. Osoby, które wcześniej zarejestrowały się w bazie projektu SKILLS, korzystają ze swojego dotychczasowego profilu.

  • Uzupełnić wszystkie dane w zakładce ?Dane uczestnika?.

Jeśli strona z danymi osobowymi będzie niekompletna, przejście do dalszych etapów rejestracji będzie niemożliwe.

  • W zakładce ?Rekrutacja? wejść do ?Rekrutacja Coaching?, podać wymienione informacje, dołączyć wymagane załączniki oraz przesłać zgłoszenie, klikając przycisk ?Zapisz do Coaching?.
  • Po potwierdzeniu rejestracji w bazie przyciskiem ?Zapisz do Coaching? kandydat zostanie automatycznie wylogowany.

Jeśli to nie nastąpi, może to oznaczać, że któreś z danych są niepoprawne. W tej sytuacji należy przejrzeć stronę formularza w poszukiwaniu komunikatów o błędzie.

Po formalnej weryfikacji wnioski są poddawane analizie merytorycznej dokonywanej przez ekspertów. Autorki/autorzy wniosków najlepiej ocenionych przez ekspertów są zapraszani na rozmowę z Komisją. Decyzję o kwalifikacji danego wniosku do programu podejmuje Zarząd FNP w oparciu o listę rankingową wniosków przygotowaną przez Komisję.

NAJBLIŻSZY TERMIN SKŁADANIA APLIKACJI

Fundacja nie przewiduje dalszych naborów do programu.

Kontakt

Dodatkowe Informacje

stopka 3 loga_POL_kolor_podpis

Laureaci

Pliki do pobrania