Stypendia konferencyjne

Dofinansowanie uczestnictwa polskich uczonych w międzynarodowych kongresach, sympozjach i konferencjach naukowych w Polsce lub za granicą

W 2011 r. Fundacja finansowała ostatni konkurs w programie stypendiów konferencyjnych.

Cele

Celem tego programu było dofinansowanie uczestnictwa polskich uczonych w międzynarodowych kongresach, sympozjach i konferencjach naukowych w Polsce lub za granicą.

Adresaci

O stypendium mogły ubiegać się osoby, które zamierzały wygłosić na konferencji zaaprobowany przez organizatorów referat, komunikat, lub przedstawić plakat, jednocześnie zaś miały udokumentowany dorobek naukowy w dziedzinie odpowiadającej tematycznie konferencji. Musiały one być pracownikami lub doktorantami w krajowej szkole wyższej lub innej instytucji prowadzącej badania naukowe.

Stypendium przeznaczone było dla obywateli polskich, w wieku do 35 lat, a mogło być wykorzystane na dofinansowanie kosztów podróży, opłat konferencyjnych, zakwaterowania bądź wyżywienia w czasie konferencji.

Laureaci

Pliki archiwalne do pobrania