TEAM-NET

Program TEAM-NET oferuje jednostkom naukowym środki na  finansowanie interdyscyplinarnych badań naukowych realizowanych przez sieć współpracujących zespołów badawczych kierowanych przez wybitnych naukowców.

cover_fb_fnp

 

AKTUALNOŚCI

Dodatkowe środki dla beneficjentów Działania 4.4 POIR na zatrudnienie pracowników B+R z Ukrainy

Informacja w sprawie dodatkowego przedłużenia projektów w działaniu 4.4

Dodatkowe środki dla beneficjentów Działania 4.4 POIR na badania

Jak smog wpływa na mózgi dzieci – prof. Marcin Szwed

Fantom pomoże w radioterapii – prof. Tomasz Szumlak

Popiół prawie jak diament ? naukowcy chcą uszlachetnić popioły i wykorzystać je w gospodarce – prof. Wojciech Franus

Polski wkład w budowę komputera kwantowego – prof. Marek Kuś

Polskie laboratoria szlifują technologie nanodiamentowe – prof. Ryszard Buczyński

Połączą siły, aby szybciej i lepiej diagnozować białaczkę – prof. Czesław Radzewicz

TEAM-NET ? aktualizacja wyników konkursu

Badacze z trzech ośrodków akademickich chcą wyleczyć wrodzone niedobory odporności – prof. Wojciech Młynarski

Sztuczna inteligencja coraz inteligentniejsza dzięki polskim naukowcom – prof. Jacek Tabor

TEAM-NET ? wyniki konkursu

Informacja o liczbie wniosków złożonych w konkursie TEAM-NET

Nauki humanistyczno-społeczne w KIS

Cele

Celem programu TEAM-NET jest umożliwienie realizacji w Polsce zakrojonych na szeroką skalę interdyscyplinarnych badań naukowych; wzmocnienie ponadregionalnej współpracy pomiędzy jednostkami naukowymi oraz budowanie kompetencji dotyczących wykorzystywania dostępnej infrastruktury badawczej lub rozwoju nowych technologii i usług badawczych.

Program zapewni kontynuację dotychczasowych działań Fundacji w zakresie rozwoju kadr sektora B+R poprzez wsparcie projektów zespołowych realizowanych przez doświadczonych uczonych z całego świata, badaczy na wczesnych etapach rozwoju kariery z uwzględnieniem staży podoktorskich, jak również młodych doktorów zakładających swoje pierwsze zespoły badawcze.

Adresaci

Wnioskodawcą w programie może być (1) podmiot reprezentujący jednostki naukowe wskazane we wniosku bądź (2) konsorcjum składające się z kilku podmiotów reprezentujących jednostki naukowe wskazane we wniosku.

Wniosek może być złożony przez co najmniej 3 a maksymalnie 6 jednostek naukowych. W przypadku wniosku składanego przez grupę złożoną z 3 do 5 jednostek, co najmniej jedna z nich musi posiadać kategorię ?A?; gdy grupa liczy 6 jednostek, co najmniej dwie muszą posiadać taką kategorię.

Jednostki składające projekt muszą reprezentować łącznie co najmniej dwie dziedziny nauki (zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia MNISW z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych).

Preferencyjnie ? w skład konsorcjum powinny wchodzić podmioty z przynajmniej dwóch województw.

Oferta

TEAM-NET oferuje finansowanie interdyscyplinarnego programu badań naukowych z co najmniej dwóch różnych dziedzin nauki, realizowanego przez sieć współpracujących zespołów badawczych zlokalizowanych w jednostkach naukowych wnioskodawcy. Program ten ma charakter projektu B+R, który uwzględnia sprecyzowany problem badawczy lub wyzwanie społeczno-gospodarcze, a także metody pracy i podejście do jego rozwiązania wraz z zadaniami związanymi z przygotowaniem transferu wiedzy. Projekt uwzględnia zatem realizację badań przemysłowych i prac rozwojowych albo eksperymentalnych prac rozwojowych.

W programie TEAM-NET finansowane będą projekty zgodne z tematami wskazanymi w wykazie Krajowych Inteligentnych Specjalizacji (KIS), niemniej z uwagi na interdyscyplinarnych charakter projektu, może on uwzględniać komponenty z udziałem naukowców reprezentujących nauki społeczne czy humanistyczne.

Projekt badawczy może być realizowany przez co najmniej 3 do maksymalnie 6 zespołów. Budżet projektu wynosi do 3,5 mln zł na zespół na 36 miesięcy.

Finansowanie może być przyznane na okres od 36 do 48 miesięcy.

Otrzymane finansowanie można przeznaczyć m.in. na wynagrodzenia liderów i członków zespołów, stypendia członków zespołów, a także na koszty realizacji interdyscyplinarnego programu badawczego (szczegółowe informacje w tym zakresie znajdują się w Przewodniku kwalifikowalności kosztów dla Działania 4.4 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój – do pobrania poniżej)

Procedura

Wnioski złożone do konkursu w programie TEAM-NET są weryfikowane pod względem formalnym i oceniane merytorycznie.

Wnioski pozytywnie zweryfikowane pod względem formalnym kierowane są do oceny merytorycznej dokonywanej w oparciu o kryteria dostępu i kryteria punktowe zgodnie z katalogiem kryteriów wyboru projektów.

Merytorycznej oceny wniosków dokonuje Komitet Oceny Wniosków (KOP), w skład którego wchodzą eksperci, powołani z wykazu prowadzonego przez FNP, posiadający adekwatny dorobek naukowy i doświadczenie we wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań w sektorze B+R.

Podczas I spotkania KOP jego członkowie dokonują analizy poszczególnych wniosków pod kątem spełniania kryteriów oceny oraz wskazują na ewentualną konieczność wprowadzenia poprawek/uzupełnień lub wyjaśnień do wniosku.

Podczas II posiedzenia KOP jego członkowie przeprowadzają ocenę wniosków, z uwzględnieniem zmian i poprawek dopuszczonych przez kryteria, oraz wyjaśnień. Elementem oceny przeprowadzanej przez KOP jest spotkanie z Wnioskodawcą w siedzibie FNP, podczas którego Wnioskodawca ma możliwość odniesienia się do pytań i ewentualnych wątpliwości członków KOP.

W wyniku oceny merytorycznej KOP powstaje lista projektów rekomendowanych do finansowania. Lista beneficjentów jest akceptowana przez Zarząd FNP i zatwierdzana przez Instytucję Pośredniczącą.

Na stronie internetowej Fundacji oraz na stronach POIR publikowane są zarówno listy projektów wybranych do dofinansowania, jak i listy projektów, które spełniły kryteria i minimalne progi punktowe, ale którym finansowania nie przyznano .

Szczegółowy opis procesu oceny projektów oraz kryteriów oceny znajduje się w Regulaminie konkursu oraz w załączniku nr 2 do Regulaminu (?Kryteria wyboru projektów w konkursie TEAM-NET?).

NAJBLIŻSZY TERMIN SKŁADANIA APLIKACJI

Nabór wniosków został zakończony.

Kontakt

Dodatkowe Informacje

Zarządzanie Projektem

Projektem zarządza zespół zarządzający, który składa się z:

 • kierownika projektu posiadającego co najmniej 10-letnie doświadczenie w prowadzeniu prac B+R i zarządzaniu projektami, którego rolą jest przede wszystkim koordynowanie prac zespołów badawczych oraz
 • po jednym przedstawicielu z każdego podmiotu wskazanego we wniosku posiadającym co najmniej 5-letnie doświadczenie w prowadzeniu prac B+R.

Ponadto, w zespole zarządzającym wskazana jest jedna osoba (inna niż kierownik projektu), posiadająca co najmniej 5-letnie doświadczenie we wdrażaniu wyników prac badawczych do praktyki gospodarczej, bądź świadczeniu usług badawczych, która będzie odpowiadać za rozwój współpracy w ramach projektu miedzy jednostkami naukowymi i przedsiębiorcami.

Nad jakością prac badawczych i wyborem liderów grup badawczych czuwa Komitet Naukowo- Gospodarczy (KNG), składający się z co najmniej 5 do 9 autorytetów w zakresie prac prowadzonych we wniosku. W jego składzie co najmniej 1/2 członków musi być zatrudniona poza podmiotami wnioskodawców. Co najmniej 1/2 członków KNG powinna posiadać doświadczenie w transferze wyników badań naukowych do gospodarki, co najmniej 1/3 członków powinna reprezentować przedsiębiorców działających w obszarze podjętym we wniosku (np. przedstawiciele izby gospodarczej, stowarzyszenia naukowo-technicznego lub klastra).

Skład osobowy KNG przedstawiany jest przez Wnioskodawcę na etapie składania wniosku o dofinansowanie projektu TEAM-NET.

Zespoły badawcze

Projekt TEAM-NET może być realizowany przez co najmniej 3 do maksymalnie 6 zespołów badawczych. W każdym zespole przewidziano zaangażowanie co najmniej trzech osób będących studentami, doktorantami lub młodymi doktorami (do 9 lat od otrzymania stopnia naukowego, w roku rekrutacji do zespołu). Ponadto w zespole mogą pracować pracownicy techniczni oraz nie więcej niż dwie osoby posiadające stopień naukowy, niezbędne do prowadzenia prac B+R lub opieki nad młodymi członkami zespołu (wskazane  przez kierownika projektu i akceptowane przez KNG oraz FNP).

Rekrutacje do pracy w projekcie

Liderzy grup badawczych są wybierani i akceptowani przez Komitet Naukowo-Gospodarczy projektu. Co najmniej połowa zespołów badawczych będzie prowadzona przez liderów wybranych w konkursie (nadzorowanym pod względem spełnienia warunków projektu przez KNG) i niebędących w ostatnich 2 latach pracownikami żadnego z podmiotów wnioskodawców.

W przypadku doktorantów i młodych doktorów rekrutacja ma charakter konkursu ogłoszonego co najmniej na portalu EURAXESS. Rekrutacje odbywają się według zasad ogłoszonych w dokumentacji konkursowej.

Wynagrodzenia

Wynagrodzenia badaczy rozliczane są w sposób uproszczony – za pomocą stawek jednostkowych rozliczanych na podstawie kwot określonych w Przewodniku kwalifikowalności kosztów  i obejmują następujące role w zespole badawczym:

 • Lider zespołu –  20 000,00 PLN/ m-c
 • Młody Lider zespołu – 15 000,00 PLN/ m-c
 • Młody doktor od 6 do 9 lat po doktoracie – 15 000,00 PLN/ m-c
 • Młody doktor do 5 lat po doktoracie – 10 000,00 PLN/ m-c
 • Doktorant – 8 000,00 PLN/ m-c
 • Koszty badawczo-szkoleniowe doktorantów-stypendystów – 7 600,00 PLN/ m-c

Informacja o aktualizacji Regulaminu konkursu TEAM-NET nr 1/4.4/2018

Informacja o zmianie w Regulaminie konkursu TEAM-NET nr 1/4.4/2018

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania 

Program jest współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR).

Logotypy_pasek_PL (2)

 

 

Zmiany w projektach

Dodatkowe środki dla beneficjentów Działania 4.4 POIR na zatrudnienie pracowników B+R z Ukrainy

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej uprzejmie informuje beneficjentów o możliwości pokrycia kosztów zatrudnienia pracowników B+R z Ukrainy w trwających projektach w działaniu 4.4 ?Zwiększanie potencjału kadrowego sektora B+R? Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 ? 2020 (PO IR).

Kto może złożyć Wniosek

O dodatkowe finansowanie ubiegać się mogą beneficjenci i kierownicy projektów: First TEAM, TEAM, TEAM-TECH, HOMING, POWROTY oraz beneficjenci i liderzy zespołów w projektach TEAM-NET.

Nie będą rozpatrywane wnioski beneficjentów, których projekty realizowane są w schemacie pomocy publicznej. W przypadku konsorcjów, finansowanie uzyskać może wyłącznie jednostka naukowa.

Oferta

Oferta obejmuje:

 • możliwość zatrudnienia w projekcie osób o kompetencjach mających związek z realizowanym projektem POIR 4.4., które są (lub były w dniu agresji na Ukrainę) pracownikami lub studentami organizacji badawczej w Ukrainie i przebywają w Ukrainie lub znajdują się poza jej granicami
 • możliwość zwiększenia dofinansowania realizowanego projektu o koszty w wysokości nie większej niż 250 tys. zł na jedną osobę z Ukrainy, której dotyczy wniosek (z wyłączeniem sytuacji, w których całkowity budżet jednego zespołu TEAM-NET przekroczyłby 3,5 mln zł na zespół na 3 lata).
 • ewentualne przedłużenie projektu, lecz nie dłużej niż do końca czerwca 2023 r.

W przypadku akceptacji wniosku obejmującego zwiększenie finansowania przyjęty zostanie nowy budżet projektu uwzględniający wszystkie koszty niezbędne do wykonania projektu.

Zakres tematyczny wniosku o wprowadzenie zmian

Wniosek musi dotyczyć wprowadzenia jednej z poniższych zmian w projekcie:

 1. prac technicznych, które nie zostały dotychczas podjęte;
 2. nowego zadania badawczego;
 3. nowej metody badawczej;
 4. zadania typu Proof of Concept ? opracowania wyników projektu w celu ich praktycznej weryfikacji pod kątem możliwości zastosowania w praktyce, wdrożenia lub komercjalizacji;
 5. zwiększenia wskaźników produktu lub rezultatu projektu;
 6. nawiązania partnerstwa z nowym ośrodkiem zagranicznym.

Budżet

Przewidywany budżet naboru wniosków na zwiększenie budżetu projektów w zakresie objętym niniejszym ogłoszeniem wynosi 5 mln PLN.

Termin składania wniosków

Wnioski przyjmowane będą do wyczerpania budżetu na ten cel w trybie ciągłym, z zastrzeżeniem, że Wniosek może zostać złożony nie później niż na 30 dni przed terminem zakończenia realizacji projektu przewidzianego w umowie.

Sposób składania wniosków

Proponowana zmiana w projekcie wymaga złożenia Wniosku o wprowadzenie zmian za pośrednictwem systemu elektronicznego SL2014 w module korespondencja. Wzór Wniosku załączony jest do Dokumentacji.

Dokumentacja

Złożenie Wniosku odbywa się na warunkach Uzupełnienia Dokumentacji Konkursowych /Regulaminu Konkursu dla działania 4.4 PO IR w zakresie wprowadzania zmian w realizowanych projektach polegających na zatrudnieniu pracowników B+R z Ukrainy.

Kontakt

Dodatkowych informacji udzielają koordynatorzy programów:

 • TEAM: Dr Maria Mosor; tel.: 513 018 425 ;e-mail: mosor@fnp.org.pl
 • First TEAM: Dr Anna Wajler; tel.: 604 129 836; e-mail: wajler@fnp.org.pl
 • TEAM TECH, POWROTY, HOMING: Dr Aleksandra Kuźmińska; tel.691 601 881; e-mail: kuzminska@fnp.org.pl
 • TEAM-NET: Anna Szynka; tel: 691 601 572; e-mail: szynka@fnp.org.pl; dr Ilona Łojszczyk, tel. 502 648 327, e-mail:lojszczyk@fnp.org.pl

Do pobrania:

 

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej zaprasza beneficjentów projektów TEAM, TEAM TECH (wraz z konkursami typu core-facility), TEAM-NET, First TEAM, HOMING oraz POWROTY do składania wniosków o sfinansowanie nowych zadań badawczych w trwających projektach w działaniu 4.4. ?Zwiększanie potencjału kadrowego sektora B+R? Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 ? 2020 (PO IR).

Kto może złożyć wniosek

O finansowanie ubiegać się mogą kierownicy projektów: First TEAM, HOMING, POWROTY oraz młodzi liderzy zespołów w projektach TEAM-NET, którzy w dniu składania wniosku są zatrudnieni na rzecz realizacji projektu nie krócej niż 3 miesiące. Pozostali kierownicy projektów: TEAM, TEAM-TECH (wraz z konkursami typu core facility) i liderzy zespołów TEAM-NET mogą składać wniosek, wyłącznie jeśli wprowadzają nowe zadanie badawcze we współpracy z kierownikami projektów First TEAM, HOMING, POWROTY lub młodym liderem zespołu projektu TEAM-NET (innego niż projekt wnioskodawcy).

Nie będą rozpatrywane wnioski beneficjentów, których projekty (lub ich część) realizowane są w schemacie pomocy publicznej. W przypadku konsorcjów naukowo-przemysłowych, finansowanie uzyskać może wyłącznie jednostka naukowa.

Oferta

W ramach naboru oferowane są:

 • zwiększenia dofinansowania dla już realizowanych projektów w działaniu 4.4 PO IR i
 • ewentualne przedłużenie tych projektów.

W przypadku akceptacji wniosku przyjęty zostanie nowy budżet projektu uwzględniający koszty niezbędne do wykonania zadań przewidzianych we wniosku.

Zakres tematyczny

Nowe zadanie badawcze powinno być związanego z zastosowaniem wyników projektu w praktyce (zarówno poprzez wdrożenie, komercjalizację, usługi czy nowe metody badawcze). Zagadnienia badawcze mogą wpisywać się w dowolną dziedzinę naukową lub mieć charakter interdyscyplinarny.

Budżet

Na sfinansowanie nowych zadań badawczych Fundacja przeznaczy łącznie do 20 mln PLN.

Termin składania wniosków

Wnioski o zmiany w projektach przyjmowane będą w terminie od 1 września do 16 października 2020 r. do godz. 16:00 czasu lokalnego (Warszawa).

Wniosek może zostać złożony nie później niż na 3 miesiące przed terminem zakończenia realizacji projektu przewidzianego w umowie (uwzględniając termin przedłużenia przewidziany ustawą z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r.).

Uwaga!

Zgodnie z ww. ustawą terminy zakończenia realizacji projektów uległy wydłużeniu o 90 dni (treść ustawy DU poz. 694).

Sposób składania wniosków

Wnioski należy składać za pośrednictwem systemu elektronicznego udostępnionego przez Fundację na stronie https://wnioski.fnp.org.pl (zakładka Wnioski o zmianę).

Dokumentacja

Szczegółowe informacje o zasadach składania wniosków oraz systemie oceny wniosków znajdują się w dokumencie Uzupełnienia dokumentacji konkursowych/Regulaminu konkursu dla działania 4.4 PO IR w zakresie wprowadzania zmian w realizowanych projektach.

Laureaci

Pliki do pobrania

Pliki archiwalne do pobrania