TEAM POIG

Wsparcie projektów z udziałem studentów, doktorantów i uczestników staży podoktorskich realizowanych w najlepszych zespołach badawczych w Polsce

 

Nabory do programu przeprowadzane były w latach 2008-2012.

Cele

Zwiększenie zaangażowania młodych uczonych w prace badawcze realizowane w najlepszych zespołach i laboratoriach naukowych w Polsce.

Adresaci

Liderzy zespołów naukowych realizujący badania we współpracy z partnerem zagranicznym, zamierzający zatrudnić w swych zespołach młodych uczonych: studentów i doktorantów.

Oferta

Projekty mogą być realizowane w trzech obszarach tematycznych określonych w dokumentacji konkursowej jako Bio, Info, Techno. Projekty mogą trwać od 2 do 4 lat (jednak nie dłużej niż do końca czerwca 2015 r.).

Finansowaniu podlegają:

  • imienne stypendia naukowe dla członków zespołu (w wysokości odpowiednio: dla studenta – 1 000 zł, dla doktoranta – 3 000 zł, dla młodego doktora – 5 000 zł miesięcznie),
  • grant badawczy w wysokości zależnej od liczby doktorantów i młodych doktorów przyjętych do zespołu oraz od rzeczywistych kosztów prowadzonego projektu, jednak nie większy niż 35 000 zł rocznie dla jednego doktoranta oraz 80 000 zł dla jednego uczestnika stażu podoktorskiego (z grantu opłacane może być m.in. wynagrodzenie dla kierownika zespołu i innych stałych pracowników)

 

UWAGA! Do 10 września 2014 r. laureaci programu TEAM mogą ubiegać się o:

  • przedłużenie okresu realizacji projektu,
  • zwiększenie budżetu lub
  • wydłużenie okresu kwalifikowalności wydatków.

Oferta skierowana jest do wszystkich laureatów, których umowy za ostateczną datę zakończenia projektu przyjmują termin inny niż 31 grudnia 2015 r. Nieprzekraczalnym terminem zakończenia realizacji projektów jest obecnie data 31 grudnia 2015 r.

Wniosek oraz plik z informacjami o zmianach w dokumentacji konkursowej w zakresie możliwości przedłużenia projektu oraz ubiegania się o zwiększenie budżetu znajdują się w dziale: Pliki do pobrania (poniżej).

Termin złożenia wniosku dotyczącego planowanych zmian upływa w dniu 10 września 2014 r. o godzinie 16:00 (obowiązuje data wpływu wersji elektronicznej i papierowej ww. dokumentów wraz z wymaganymi załącznikami do siedziby Fundacji).

Procedura

Dokumenty związane z zakończonymi konkursami w programie znajdują się w dziale: Pliki archiwalne do pobrania (poniżej).

NAJBLIŻSZY TERMIN SKŁADANIA APLIKACJI

FNP nie przewiduje kolejnych konkursów w programie.

Kontakt

Dodatkowe Informacje

Warunkiem realizacji projektu jest rekrutacja studentów, doktorantów i młodych doktorów do pracy w zespole wyłącznie w drodze otwartego naboru prowadzonego w kraju i za granicą (procedury naboru podlegają szczególnej ocenie i kontroli). Liczba młodych uczonych w zespole nie może być mniejsza niż 6 osób.

Statystyki dotyczące współczynnika sukcesu w programie TEAM

 

Program został uruchomiony dzięki pozyskaniu przez Fundację środków z funduszy europejskich w ramach Działania 1.2 „Wzmocnienie potencjału kadrowego nauki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

INNO-EU

FAQ

Przejdź do FAQ

Laureaci

Pliki do pobrania

Pliki archiwalne do pobrania