TEAMING

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej zaprasza osoby zainteresowane udziałem w programie Teaming of Excellence w ramach Horyzontu 2020 do złożenia Planu rozwoju nowej* jednostki naukowej w Polsce.

 

*Udział w programie Teaming of Excellence dopuszczony jest także dla projektów, które dotyczą jednostek już istniejących, które wprowadzają znaczące zmiany organizacyjne, lecz takie propozycje nie są objęte tym ogłoszeniem ani nie wiążą się z uzyskaniem pomocy z FNP.

Cele

Celem zaproszenia jest wyłonienie przez Fundację (w porozumieniu z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego) kilku wartościowych i najbardziej obiecujących projektów oraz przygotowanie dla nich wniosków w konkursie Teaming of Excellence w ramach programu ramowego Horyzont 2020 w terminie 17/09/2014 r.

Adresaci

W odpowiedzi na niniejsze zaproszenie, Plan rozwoju nowej jednostki naukowej mogą składać do Fundacji indywidualni naukowcy, ewentualnie grupa naukowców, zamierzający założyć jednostkę naukową lub działający w imieniu instytucji zamierzającej powołać nową jednostkę naukową w celu realizacji w niej Teamingu.

Oferta

Warunki programu Teaming of Excellence przedstawione są w dokumencie Komisji Europejskiej: HORIZON 2020, WORK PROGRAMME 2014 ? 2015, Spreading Excellence and Widening Participation.

Uzyskanie finansowania z programu Horyzont 2020 zależy od decyzji Komisji Europejskiej i następuje w dwu etapach:

 • I etap – finansowanie do kwoty 0,5 mln euro na okres 12 miesięcy w celu stworzenia biznesplanu nowej jednostki;
 • II etap ? finansowanie do kwoty 20 mln euro na okres do 7 lat na działania w ramach Teamingu.

Zgodnie z warunkami programu Teaming of Excellence niezbędne jest łączenie finansowania pochodzącego z Horyzontu 2020 z innymi źródłami, przede wszystkim funduszami strukturalnymi będącymi w dyspozycji państwa członkowskiego lub regionu.

Fundacja otrzymała zapewnienie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNISW) o współpracy przy prowadzeniu negocjacji z władzami regionalnymi w celu pozyskania gwarancji dodatkowego finansowania dla podmiotów biorących udział w konkursie oraz poszukiwania innych dostępnych środków budżetowych, wymaganych jako wkład krajowy w realizację wybranych projektów Teaming of Excellence.

Uzyskanie finansowania na etapie realizacji projektów z pozostałych źródeł (europejskich, państwowych czy regionalnych) przyznawane będzie na odrębnych zasadach.

Rozstrzygnięcie pierwszego etapu oceny wniosków złożonych do Komisji Europejskiej jest planowane w II kwartale 2015 r.

 

Procedura

Plan rozwoju nowej jednostki zgłoszony do FNP powinien prezentować jasną wizję jej stworzenia i zawierać informacje (w języku angielskim) o:

 1. Naukowcu lub naukowcach planujących założenie nowej jednostki;
 2. Partnerskiej organizacji za granicą – doskonałej instytucji naukowej, która ma współtworzyć nową jednostkę naukową w Polsce;
 3. Formie prawnej nowej jednostki;
 4. Organizacji nowej jednostki naukowej, w tym w szczególności powoływaniu i kompetencjach Międzynarodowej Rady Naukowej;
 5. Wizji wpisania jednostki w obszar strategii inteligentnej specjalizacji (smart specialization) na poziomie kraju lub regionu oraz pozyskiwania środków na prowadzenie działalności badawczej w okresie finansowania w ramach Horyzontu 2020, jak i po jego zakończeniu.

Plan rozwoju nowej jednostki zgłoszony do Fundacji powinien obejmować ok. 4 strony, ponadto należy do niego dołączyć CV naukowców, którzy go zgłaszają.

Zalecane jest, aby do Planu załączyć dodatkowo następującą korespondencję:

 1. List poparcia z instytucji zagranicznej
 2. List poparcia władz regionalnych
 3. List poparcia lokalnego ośrodka naukowego

Nowe jednostki naukowe, których dotyczą plany rozwoju, muszą być ukierunkowane na:

 • współpracę strategiczną z doskonałym ośrodkiem zagranicznym (Teaming);
 • prowadzenie badań naukowych na najwyższym poziomie międzynarodowym z możliwością ich wykorzystania w gospodarce;
 • wsparcie dla rozwijającego się sektora gospodarki w skali regionu lub kraju;
 • stosowanie międzynarodowych standardów pracy naukowej, wyboru pracowników i ich oceny.

Docelowo nowe jednostki powinny posiadać osobowość prawną oraz autonomię w zakresie nominowania i wyłaniania Międzynarodowej Rady Naukowej złożonej z międzynarodowych autorytetów w obszarze merytorycznym jednostki, składającej się z przedstawicieli partnerskiej organizacji zagranicznej, polskich założycieli lub innych jednostek polskich i zagranicznych.

 

Międzynarodowa Rada Naukowa musi posiadać kompetencje przede wszystkim do:

 • ogłaszania konkursów na liderów zespołów naukowych i dokonywania ich wyboru;
 • przeprowadzenia okresowej oceny pracy liderów zespołów i decydowania o przedłużeniu ich kontraktów;
 • ogłaszania konkursu na dyrektora jednostki i dokonywania jego wyboru;
 • ustalania programu badawczo-rozwojowego.

 

Partnerska organizacja za granicą (doskonała instytucja naukowa) musi spełniać następujące kryteria:

 • być wiodącym w skali światowej, wyróżniającym się centrum naukowym (np. publiczny lub prywatny uniwersytet prowadzący wybitną działalność naukową lub inny ośrodek naukowy o międzynarodowej renomie);
 • posiadać siedzibę w państwie członkowskim UE (innym niż Polska) lub w państwie stowarzyszonym – w rozumieniu Horyzontu 2020

 

Rolę partnerskiej organizacji zagranicznej może także pełnić konsorcjum takich organizacji.

Fundacja rezerwuje sobie prawo do rozpatrzenia planów rozwoju nowej jednostki naukowej przesłanych po terminie, o ile spełniają pozostałe wymogi formalne określone w niniejszym ogłoszeniu oraz jeśli zachodzą okoliczności uzasadniające możliwość przygotowania i złożenia wniosku w terminie ogłoszonym przez KE w konkursie Teaming of Excellence.

 

Fundacja jednakże zastrzega, iż nie gwarantuje, że odpowiedź na niniejsze ogłoszenie po ww. terminie, umożliwi udzielenie przez nią wsparcia dla zgłoszonego planu w przygotowaniu wniosku.

 

Spośród złożonych Planów rozwoju nowych jednostek Fundacja w porozumieniu z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego wybierze najlepsze. Wybrane plany zostaną rozwinięte w postaci pełnych wniosków formalnych. W tym zakresie Fundacja współpracować będzie z profesjonalną firmą przygotowującą dokumentację do konkursów ogłaszanych przez Komisję Europejską.

 

Kompletne wnioski Fundacja zarekomenduje Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego do złożenia w konkursie Teaming of Excellence (w terminie umożliwiającym zgłoszenie pełnego wniosku zgodnie z ogłoszeniem Komisji Europejskiej ? 17/09/2014).

 

Fundacja będzie kontaktowała się z wybranymi wnioskodawcami w celu uzyskania dodatkowych informacji lub uzupełnień niezbędnych na dalszych etapach przygotowywania wniosków do programu Teaming.

 

 

NAJBLIŻSZY TERMIN SKŁADANIA APLIKACJI

Termin składania do Fundacji planów rozwoju nowych jednostek naukowych upłynął 19 maja 2014 r.

Kontakt

Pliki do pobrania