TECHNE

Rozwój nowych technologii, produktów i usług; dofinansowanie przedsięwzięć innowacyjnych.

Program realizowany w latach 2001-2005.

Cele

Celem programu TECHNE, który zastąpił realizowane w poprzednich latach programy INCOME i TECHNO, było dofinansowanie prowadzonych w instytucjach naukowych prac przedkomercyjnych nad zastosowaniem nowych technologii, produktów i usług.

Oferta

Subwencjonowaniu podlegały prace techniczne i zakupy podzespołów, niezbędne do zakończenia budowy lub uruchomienia nowych urządzeń technologicznych, prototypowych czy demonstracyjnych. Dofinansowanie można było także otrzymać na wykonanie serii próbnych czy przeprowadzenie badań lub półtechnicznych testów tych urządzeń, jak też na koszty uzyskania atestów i zezwoleń niezbędnych do wprowadzenia danego osiągnięcia na rynek. Począwszy od edycji 2005, program stwarzał też możliwość częściowego pokrycia przez Fundację kosztów uzyskania patentu zagranicznego.

Laureaci