VENTURES

Wsparcie innowacyjnych projektów z potencjałem komercjalizacyjnym, realizowanych przez młodych uczonych: studentów, absolwentów i doktorantów.

Cele

Celem programu jest podniesienie atrakcyjności pracy naukowej w Polsce, zainteresowanie młodych uczonych pracą naukową, a także zwiększenie liczby projektów, których wyniki mogą być wdrożone w działalności gospodarczej.

Adresaci

Program adresowany jest do najmłodszych naukowców:

  • studentów jednolitych studiów magisterskich (po ukończeniu trzeciego roku studiów) lub studiów II stopnia
  • absolwentów (do trzech lat po ukończeniu studiów magisterskich) zatrudnionych na etatach naukowo-dydaktycznych
  • doktorantów (uczestników studiów doktoranckich).

Oferta

W programie Ventures nie ma preferowanych dziedzin tematycznych – finansowanie dostępne jest dla wszystkich dziedzin nauki, przy czym największe znaczenie ma przydatność danego projektu dla gospodarki.

Realizacja projektów może trwać od roku do trzech lat.

Finansowaniu podlegają:

  • imienne stypendium naukowe dla kierownika projektu (w wysokości odpowiednio: 1500 zł miesięcznie dla studentów
    i absolwentów, oraz 3 tys. zł miesięcznie dla doktorantów);
  • grant badawczy w wysokości nieprzekraczającej 35 tys. zł rocznie.

 

Procedura

Zgłoszenia do konkursów przyjmowane są za pośrednictwem elektronicznego formularza wniosku. Po wypełnieniu formularza on-line należy go wydrukować  i złożyć pod nim wszystkie wymagane podpisy (podpis kierownika projektu, opiekuna naukowego oraz  osoby reprezentującej jednostkę w której realizowany będzie projekt). Następnie wypełniony i podpisany formularz wraz ze wszystkimi załącznikami należy przesłać lub dostarczyć do biura Fundacji pod adres: ul. Grażyny 11, 02-548 Warszawa, w terminie przewidzianym w dokumentacji konkursowej.

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją konkursową oraz najczęściej zadawanymi pytaniami (FAQ).

TERMIN SKŁADANIA APLIKACJI

Upłynął 15.04.2013.
Fundacja nie przewiduje dalszych naborów do programu.

Kontakt


Dodatkowe Informacje

Program został uruchomiony dzięki pozyskaniu przez Fundację środków z funduszy europejskich w ramach Działania 1.2 „Wzmocnienie potencjału kadrowego nauki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

 

Laureaci

Pliki do pobrania

Pliki archiwalne do pobrania