VENTURES

Wsparcie innowacyjnych projektów z potencjałem komercjalizacyjnym, realizowanych przez młodych uczonych: studentów, absolwentów i doktorantów.

Cele

Celem programu jest podniesienie atrakcyjności pracy naukowej w Polsce, zainteresowanie młodych uczonych pracą naukową, a także zwiększenie liczby projektów, których wyniki mogą być wdrożone w działalności gospodarczej.

Adresaci

Program adresowany jest do najmłodszych naukowców:

  • studentów jednolitych studiów magisterskich (po ukończeniu trzeciego roku studiów) lub studiów II stopnia
  • absolwentów (do trzech lat po ukończeniu studiów magisterskich) zatrudnionych na etatach naukowo-dydaktycznych
  • doktorantów (uczestników studiów doktoranckich).

Oferta

W programie Ventures nie ma preferowanych dziedzin tematycznych ? finansowanie dostępne jest dla wszystkich dziedzin nauki, przy czym największe znaczenie ma przydatność danego projektu dla gospodarki.

Realizacja projektów może trwać od roku do trzech lat.

Finansowaniu podlegają:

  • imienne stypendium naukowe dla kierownika projektu (w wysokości odpowiednio: 1500 zł miesięcznie dla studentów
    i absolwentów, oraz 3 tys. zł miesięcznie dla doktorantów);
  • grant badawczy w wysokości nieprzekraczającej 35 tys. zł rocznie.

 

Procedura

Zgłoszenia do konkursów przyjmowane są za pośrednictwem elektronicznego formularza wniosku. Po wypełnieniu formularza on-line należy go wydrukować  i złożyć pod nim wszystkie wymagane podpisy (podpis kierownika projektu, opiekuna naukowego oraz  osoby reprezentującej jednostkę w której realizowany będzie projekt). Następnie wypełniony i podpisany formularz wraz ze wszystkimi załącznikami należy przesłać lub dostarczyć do biura Fundacji pod adres: ul. Grażyny 11, 02-548 Warszawa, w terminie przewidzianym w dokumentacji konkursowej.

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją konkursową oraz najczęściej zadawanymi pytaniami (FAQ).

NAJBLIŻSZY TERMIN SKŁADANIA APLIKACJI

Upłynął 15.04.2013.
Fundacja nie przewiduje dalszych naborów do programu.

Kontakt


Dodatkowe Informacje

Program został uruchomiony dzięki pozyskaniu przez Fundację środków z funduszy europejskich w ramach Działania 1.2 „Wzmocnienie potencjału kadrowego nauki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

 

Laureaci

Pliki do pobrania

Pliki archiwalne do pobrania