WELCOME

Wsparcie projektów realizowanych przez wybitnych uczonych z zagranicy tworzących zespoły badawcze w polskich jednostkach naukowych.

 

Nabory do programu przeprowadzane były w latach 2008-2010.

Cele

Zaangażowanie wybitnych uczonych z zagranicy w tworzenie zespołów naukowych w Polsce i zintensyfikowanie współpracy międzynarodowej polskich jednostek naukowych.

Adresaci

Polskie jednostki naukowe zatrudniające naukowców innych narodowości lub polskich naukowców powracających do kraju z zagranicy, którzy prowadzić będą w Polsce projekty m.in. we współpracy z młodymi naukowcami.

Oferta

Projekty mogą być realizowane w trzech obszarach tematycznych określonych w dokumentacji konkursowej jako Bio, Info, Techno. Realizacja projektu może trwać od 3 do 5 lat (projekt musi zostać zakończony najpóźniej w dniu 30 czerwca 2015 r).

Finansowanie obejmuje:

  • imienne stypendia naukowe dla uczonego z zagranicy – kierownika projektu (w wysokości od 200 000 do 350 000 zł rocznie), członków zespołu (w wysokości odpowiednio: dla studenta – 1 000 zł, dla doktoranta – 3 000 zł, dla młodego doktora – 5 000 zł miesięcznie),
  • grant badawczy w wysokości do 1 mln zł rocznie (z grantu opłacane może być m.in. wynagrodzenie innych pracowników naukowych).

 

UWAGA! Do 10 września 2014 r. laureaci programu WELCOME mogą ubiegać się o:

  • przedłużenie okresu realizacji projektu,
  • zwiększenie budżetu lub
  • wydłużenie okresu kwalifikowalności wydatków.

Oferta skierowana jest do wszystkich laureatów, których umowy za ostateczną datę zakończenia projektu przyjmują termin inny niż 31 grudnia 2015 r. Nieprzekraczalnym terminem zakończenia realizacji projektów jest obecnie data 31 grudnia 2015 r.

Wniosek oraz plik z informacjami o zmianach w dokumentacji konkursowej w zakresie możliwości przedłużenia projektu oraz ubiegania się o zwiększenie budżetu znajdują się w dziale: Pliki do pobrania (poniżej).

Termin złożenia wniosku dotyczącego planowanych zmian upływa w dniu 10 września 2014 r. o godzinie 16:00 (obowiązuje data wpływu wersji elektronicznej i papierowej ww. dokumentów wraz z wymaganymi załącznikami do siedziby Fundacji).

Procedura

Wniosek składa jednostka naukowa, w której realizowany będzie projekt, wraz z uczonym z zagranicy – kierownikiem projektu. W pierwszym etapie projektu wnioski oceniane są w systemie peer review. Najlepsi kandydacie zostaną zaproszeni do prezentacji projektów przed panelem recenzenckim.

Dokumenty związane z zakończonymi konkursami znajdują się w dziale: Pliki archiwalne do pobrania (poniżej).

NAJBLIŻSZY TERMIN SKŁADANIA APLIKACJI

FNP nie przewiduje kolejnych konkursów w programie.

Kontakt

Dodatkowe Informacje

Warunkiem realizacji projektu jest rekrutacja do zespołu studentów (po ukończeniu 3 roku studiów), doktorantów i uczestników staży podoktorskich (do 4 lat po uzyskaniu stopnia naukowego) wyłącznie w drodze otwartego naboru prowadzonego w kraju i za granicą (procedury otwartego konkursu podlegają szczególnej kontroli i ocenie). Liczba młodych uczonych w zespole nie może być mniejsza niż 6 osób.

Uczony z zagranicy powinien być zatrudniony w jednostce realizującej projekt i pracować w niej co najmniej 10 miesięcy w roku.

 

Program został uruchomiony dzięki pozyskaniu przez Fundację środków z funduszy europejskich w ramach Działania 1.2 „Wzmocnienie potencjału kadrowego nauki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

INNO-EU

Laureaci

Pliki do pobrania

Pliki archiwalne do pobrania