WSPÓŁPRACA KRAJOWA

Krajowe stypendia wyjazdowe

Program WSPÓŁPRACA KRAJOWA był realizowany w latach 2002-2007

Cele

Wspieranie rozwoju kadry naukowej poprzez umożliwienie młodym naukowcom kilkumiesięcznych wyjazdów badawczych do wiodących ośrodków naukowych w Polsce. Program sprzyjał zwiększaniu mobilności kadry naukowej, wymianie poglądów i pomysłów, nawiązywaniu współpracy pomiędzy różnymi ośrodkami badawczymi, a także ułatwiał prowadzenie badań interdyscyplinarnych oraz sprzyjać lepszemu wykorzystaniu aparatury badawczej.

Adresaci

O krajowe stypendia wyjazdowe mogły ubiegać się osoby, które:

  • posiadały stopień naukowy doktora;
  • nie przekroczyły 35. roku życia (lub 37 lat w przypadku kandydatów, którzy korzystali z urlopów wychowawczych);
  • były zatrudnione w szkole wyższej lub w innej krajowej instytucji, do której celów statutowych należy prowadzenie badań naukowych;
  • podczas planowanego wyjazdu nie były jednocześnie beneficjentami innych programów stypendialnych FNP, z wyjatkiem stypendium konferencyjnego.

Oferta

Stypendium mogło być przyznane na okres od 1 do 3 miesięcy na pobyt w jednym lub – w uzasadnionych przypadkach – w kilku krajowych ośrodkach naukowych, znajdujących się w innej miejscowości niż ośrodek zatrudniający stypendystę.

Na wniosek stypendysty, w szczególnych sytuacjach stypendium mogło zostać przedłużone, nie więcej jednak, niż o 3 miesiące.

Wysokość stypendium zależała od miejsca i warunków odbywania stażu i wynosiła od 3000 do 4000 zł miesięcznie.

NAJBLIŻSZY TERMIN SKŁADANIA APLIKACJI

Ostatnia edycja programu WSPÓŁPRACA KRAJOWA była realizowana w 2007 roku.

Laureaci

Pliki archiwalne do pobrania