Ogłoszenie w sprawie planowanej realizacji przez FNP projektu „Międzynarodowe Agendy Badawcze”

Dodano: :: Kategorie: Aktualności
-A A+

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej przygotowuje się do realizacji projektu „Międzynarodowe Agendy Badawcze” (MAB) współfinansowanego w ramach IV osi Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR), Działanie 4.3. Projekt, zgodnie z PO IR, ma na celu stworzenie w Polsce wyspecjalizowanych, wiodących w skali światowej jednostek naukowych, stosujących najlepsze światowe praktyki w zakresie identyfikowania programów i tematów badawczych, polityki personalnej, zarządzania pracami B+R oraz komercjalizacji wyników prac B+R.

Poniższe informacje przedstawiają plany Fundacji dotyczące realizacji projektu „Międzynarodowe Agendy Badawcze”. Warunki konkursu i sposób jego realizacji określi dokumentacja konkursowa, która zostanie ogłoszona przez FNP w terminie uzależnionym od podpisania umowy dotyczącej dofinansowania projektu.

 

Informacje ogólne o projekcie

Projekt „Międzynarodowe Agendy Badawcze” jest wzorowany na programie „Teaming for Excellence” ogłoszonym przez Komisję Europejską w ramach Horyzontu 2020. W ramach projektu wsparcie otrzymają wyspecjalizowane i autonomiczne jednostki naukowe w Polsce, realizujące międzynarodowe agendy badawcze tworzone we współpracy strategicznej z renomowanymi ośrodkami naukowymi z innych państw.

Całkowita suma przeznaczona na dofinansowanie projektu Międzynarodowe Agendy Badawcze w PO IR (Działanie 4.3) wynosi ok. 126 mln EUR, co pozwoli na wsparcie ok. 10 jednostek realizujących MAB-y, wyłonionych w trzech konkursach planowanych na lata: 2015, 2016 i 2017.

Fundacja planuje ogłoszenie pierwszego konkursu i dokumentacji konkursowej w ramach projektu MAB we wrześniu 2015 r. Rozstrzygnięcie pierwszego konkursu planowane jest na drugi kwartał 2016 r. Nabór wniosków do kolejnego konkursu zostanie ogłoszony po opublikowaniu wyników pierwszego konkursu.

Fundacja przewiduje równoległą ścieżkę konkursową dla wnioskodawców, którzy planują wykorzystywać fundusze z projektu MAB do wsparcia realizacji projektów, które uzyskały dofinansowanie w I konkursie „Teaming for Excellence” w ramach Horyzontu 2020.

 

Planowane podstawowe warunki konkursu

Wniosek w konkursie będzie mógł złożyć wybitny uczony z Polski lub zagranicy, o uznanym dorobku naukowym (zwany dalej wnioskodawcą), który weźmie odpowiedzialność za merytoryczną realizację projektu i będzie liderem grupy badawczej w jednostce realizującej MAB oraz zostanie kierownikiem tej jednostki. W uzasadnionych przypadkach wniosek może złożyć dwóch uczonych.

Przedstawiona przez wnioskodawcę agenda badawcza ma być odpowiedzią na jasno sprecyzowane wyzwanie (problem) naukowe lub społeczno-gospodarcze wpisujące się w zakres Krajowych Inteligentnych Specjalizacji (KIS)

Agenda badawcza, obok precyzyjnie określonego problemu badawczego, powinna cechować się nowatorskim i konkurencyjnym podejściem do jego rozwiązywania, które powinno zapewnić jednostce realizującej MAB zdobycie czołowej pozycji na świecie wśród jednostek zajmujących się podobną problematyką badawczą.

 

Jednostka realizująca MAB będzie musiała spełniać przede wszystkim następujące warunki:

1. Partnerstwo z wiodącym ośrodkiem naukowym z zagranicy

Partnerem w projekcie będzie zagraniczny ośrodek naukowy, który prowadzi badania naukowe na najwyższym światowym poziomie, ma znaczące osiągnięcia w zakresie transferu wyników badań do gospodarki i spełnia najwyższe standardy pracy i organizacji badań.

Partnerstwo będzie polegać przede wszystkim na wspólnym wprowadzaniu do nowo powstającej jednostki dobrych praktyk dotyczących organizacji pracy i prowadzenia badań oraz rekrutacji pracowników naukowych prowadzonej przez Międzynarodowy Komitet Naukowy, którego członków rekomendują m. in. organizacje partnerskie.

2. Zaangażowanie Międzynarodowego Komitetu Naukowego

Międzynarodowy Komitet Naukowy będzie się składać z naukowców o uznanym w świecie dorobku, prowadzących badania w zakresie tematycznym, który ma być rozwijany w jednostce realizującej MAB. Członkami Komitetu mogą zostać również przedsiębiorcy mający doświadczenie w prowadzeniu wspólnie z naukowcami prac badawczo – rozwojowych lub przedsiębiorcy z dużym doświadczeniem we wdrażaniu nowych technologii – jeżeli będzie to mieć uzasadnienie dla realizacji celu statutowego tej jednostki. Przedstawiciele środowiska naukowego muszą stanowić co najmniej połowę składu Komitetu. Ponadto, co najmniej połowa członków Komitetu musi być zatrudniona w zagranicznych jednostkach naukowych.

Do obowiązków Międzynarodowego Komitetu Naukowego będzie należeć:

 • przygotowanie, zgodnie z najwyższymi światowymi standardami, agendy badawczej – oryginalnego programu badawczo – rozwojowego,
 • monitorowanie agendy badawczej i wprowadzanie koniecznych zmian, m.in. wynikających z postępu w badaniach naukowych w wybranym zakresie tematycznym,
 • ogłaszanie i przeprowadzanie konkursów na kierowników grup badawczych, spośród których wyłaniany będzie kierownik jednostki.

Sposób przeprowadzania konkursów na kierowników grup badawczych musi być zgodny z zasadami dotyczącymi zatrudniania pracowników naukowych zawartymi w Europejskiej Karcie Naukowca i Kodeksie Postępowania dotyczącym rekrutacji pracowników naukowych oraz dokumentacją konkursową ogłoszoną przez FNP.

3. Przyjęcie formy prawnej pozwalającej nadać wymagane kompetencje Międzynarodowemu Komitetowi Naukowemu

Zgodnie z załączonymi ekspertyzami preferowaną formą prawną jednostki realizującej MAB jest fundacja, której celem statutowym będzie prowadzenie badań naukowych. Statut fundacji pozwoli m.in. na określenie oraz zabezpieczenie celów jej działania i zakresów kompetencji jej organów. Poniżej prezentujemy ww. ekspertyzy prawne oraz przykładowy statut fundacji spełniającej warunki dla jednostki realizującej MAB.

Jednostka, która miałaby realizować MAB w innej formie prawnej niż fundacja, będzie musiała spełnić dodatkowe warunki:

 • podpisać z jednostką partnerską z zagranicy umowę, która zagwarantuje realizację MAB zgodnie z wszystkimi warunkami wskazanymi w dokumentacji konkursowej,
 • przyjąć statut, który umożliwi realizację wszystkich warunków zawartych w dokumentacji konkursowej, stawianych jednostce realizującej MAB,
 • przed podpisaniem umowy, przedstawić zabezpieczenia finansowe opisane w dokumentacji konkursowej,

oraz ewentualnie inne warunki opisane w dokumentacji konkursowej.

4. Dostęp do infrastruktury

Jednostka realizująca MAB powinna uzyskać dostęp do już istniejącej infrastruktury badawczej – pomieszczeń laboratoryjnych, biurowych i sprzętu. (Koszty wynajmu pomieszczeń i ich utrzymania będą mogły być sfinansowane ze środków projektu MAB.)

5. Przeprowadzanie okresowej ewaluacji wszystkich liderów grup badawczych

Nie rzadziej niż co 4 lata, wszyscy liderzy grup badawczych będą musieli poddawać się ewaluacji prowadzonej przez Międzynarodowy Komitet Naukowy lub ekspertów wskazanych przez Komitet. Wyniki ewaluacji powinny mieć wpływ na warunki dalszego zatrudnienia w jednostce.

 

Planowany sposób składania wniosków w pierwszym konkursie – informacje podstawowe

Wnioski będą składane w trzech kolejnych etapach.

Termin zakończenia przyjmowania pierwszej części wniosku planowany jest na październik 2015 r.

Pierwsza część wniosku powinna zawierać przede wszystkim:

1. Dokumenty potwierdzające osiągnięcia naukowe wnioskodawcy:

 • skrócone CV,
 • kopie do 10 najważniejszych osiągnięć, w tym publikacji, patentów lub opisów wdrożeń z ostatnich 10 lat,
 • opis oryginalności osiągnięć naukowych wnioskodawcy z ostatnich 10 lat,
 • listę najważniejszych projektów, na które wnioskodawca uzyskał finansowanie w ciągu ostatnich 10 lat (z informacją o instytucji udzielającej wsparcia i kwocie dofinansowania),
 • opis doświadczenia w następujących obszarach:

– zarządzanie badaniami naukowymi (m.in. administrowanie jednostkami naukowymi, udział w radach naukowych, koordynowanie prac międzynarodowych konsorcjów naukowych)

– współpraca międzynarodowa,

– współpraca międzysektorowa,

– osiągnięte sukcesy wdrożeniowe.

2. Zarys międzynarodowej agendy badawczej – opis wyzwania (problemu) naukowego oraz skrócony opis programu badań, który ma się przyczynić do rozwiązania wskazanego problemu.

3. List intencyjny z jednostki zagranicznej – partnera w projekcie.

4. Skrócony opis formy prawnej i struktury organizacyjnej jednostki realizującej MAB.

5. Listy intencyjne od jednej lub kilku lokalnych instytucji partnerskich (które będą np. udostępniać/wynajmować powierzchnię laboratoryjną, współpracować przy realizacji studiów doktoranckich).

 

Termin zakończenia przyjmowania drugiej części wniosku planowany jest na styczeń 2016 r.

 

Druga część wniosku będzie zawierać:

1. Międzynarodową agendę badawczą – tworzoną we współpracy z instytucjami partnerskimi, ze szczególnym uwzględnieniem instytucji partnerskiej z zagranicy;

2. Opis kompetencji jednostki partnerskiej z zagranicy; opis powinien zawierać co najmniej informacje o:

 • osiągnięciach naukowych i wdrożeniowych,
 • kulturze organizacyjnej,
 • dobrych praktykach związanych z organizowaniem i prowadzeniem badań naukowych oraz ewaluacją pracy grup badawczych.

Wymagania oraz terminy dotyczące trzeciej części wniosku (w tym np. rodzaj i format informacji dotyczących planowanego budżetu nowej jednostki) określi dokumentacja konkursowa.

Warunki oraz terminy podane w niniejszym ogłoszeniu mogą ulec zmianom w zależności od podpisania przez Fundację umowy o dofinansowanie projektu Międzynarodowe Agendy Badawcze.

Załączniki:

Ekspertyza prawna 1 – Ekspertyza prawna 1

Ekspertyza prawna 2 – Ekspertyza prawna 2

Przykładowy statut fundacji – Statut fundacji badawczej_projekt

Kontakt:

Kinga Słomińska, Kierownik Zespołu ds. Międzynarodowych Agend Badawczych – tel.: (22) 845 95 46, e-mail: kinga.slominska@fnp.org.pl;

Dr Tomasz Poprawka, Zastępca Dyrektora ds. Działalności Programowej – tel.: (22) 845 95 42, e-mail: tomasz.poprawka@fnp.org.pl

 

zestawienie 2 logotypów_IR i EFRR_kolor

Cofnij