Prof. dr hab. Grażyna Jurkowlaniec

Dodano: :: Kategorie:
-A A+

 

Urodziła się w 1971 r. w Bogatyni. Ukończyła studia magisterskie w zakresie historii sztuki na Uniwersytecie Warszawskim (1995), gdzie również uzyskała stopień doktora (2000) i doktora habilitowanego (2009); w 2019 r. odebrała tytuł profesora nauk humanistycznych. Od 2000 roku jest zatrudniona na Uniwersytecie Warszawskim (2000-2019 jako adiunkt, od 2019 jako profesor). Zajmuje się kulturą artystyczną i religijną późnego średniowiecza i epoki nowożytnej ze szczególnym uwzględnieniem ikonografii, funkcji oraz recepcji dzieł sztuki, zwłaszcza w kontekście sporów wyznaniowych; w ostatnich latach jej badania dotyczą głównie dawnej grafiki, ilustracji książkowej i, szerzej, początków kultury druku w XV-XVII w. Prowadziła badania lub zajęcia w różnych ośrodkach europejskich: na Humboldt-Universität w Berlinie i w Zentralinstitut für Kunstgeschichte w Monachium (stypendium Fundacji im. Alexandra von Humboldta 2010), w Wissenschaftskolleg zu Berlin (Andrew W. Mellon East-Central European Research Fellows Program, 2005/2006), a także w Rzymie (stypendium Fundacji Lanckorońskich, 2003 i 2007), Herzog August Bibliothek w Wolfenbüttel (2009, 2010 i 2019), Forschungskolleg Humanwissenschaften w Bad Homburg (2017), KU Leuven (2015) i Geisteswissenschaftliches Zentrum Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas (GWZO) w Lipsku (2006). Zrealizowała dwa, a obecnie kieruje trzecim projektem badawczym finansowanym w ramach programu OPUS Narodowego Centrum Nauki. Jest autorką trzech monografii oraz licznych artykułów w czasopismach (m.in „Artibus et Historiae”, „Barockberichte”, „Biuletyn Historii Sztuki”, „Konsthistorisk tidskrift”, „Kwartalnik Historyczny”, „Pamiętnik Literacki”, „Print Quarterly”, „Religions” „Rocznik Historii Sztuki”, „Zeitschrift für Kunstgeschichte”) i tomach zbiorowych. Jej rozprawa doktorska została wyróżniona nagrodą Prezesa Rady Ministrów, a książka stanowiąca podstawę starań o stopień doktora habilitowanego, wydana w serii MONOGRAFIE FNP, uzyskała nagrodę I Wydziału Polskiej Akademii Nauk. Ma też dorobek translatorski (tłumaczyła m.in. Umberto Eco i Erwina Panofsky’ego) i redakcyjny (dwa współredagowane przez nią ostatnio tomy ukazały się w Routledge); obecnie należy do redakcji czasopisma „Journal of Early Modern Christianity” oraz rady naukowej czasopism: „Ikonotheka” (Instytut Historii Sztuki UW) oraz „Eikón Imago” (Departamento de Historia de Arte, Universidad Complutense de Madrid).
Pełniła różne funkcje administracyjne na Uniwersytecie Warszawskim: była dyrektorem Instytutu Historii Sztuki (2012-2016), prodziekanem Wydziału Historycznego (2016-2020); od 2019 r. jest przewodniczącą Rady Naukowej Dyscypliny Nauki o Sztuce, a od 2020 ? prodziekanem Wydziału Nauk o Kulturze i Sztuce. Ponadto jest członkiem Komitetu Nauk o Sztuce PAN (od 2015) oraz Rady Naukowej Instytutu Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk (także od 2015). W latach 2013-2020 była członkiem (2018-2020 także przewodniczącą) jury polsko-niemieckiej nagrody naukowej COPERNICUS, przyznawanej wspólnie przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej i Deutsche Forschungsgemeinschaft, a w latach 2018-2019 członkiem Komisji Etyki i Dobrych Praktyk FNP. Pracowała (często jako przewodnicząca) w wielu zespołach ekspertów Narodowego Centrum Nauki, a także w panelach oceniających European Research Council, Fundacji na rzecz Nauki Polskiej i Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej; w latach 2014-2016 należała do Rady Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki; regularnie recenzuje wnioski dla różnych agencji krajowych i zagranicznych.
W Radzie FNP od 1 września 2020 r.
Więcej informacji