Prof. dr hab. Maciej W. Grabski

Dodano: :: Kategorie:
-A A+

Maciej Władysław Grabski urodził się 20 czerwca 1934 r. w Grabkowie, zmarł 12 lutego 2016 r. w Warszawie.

Absolwent Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Warszawskiej (1960), na którym podjął pracę w 1959 r. w ówczesnej Katedrze Metaloznawstwa przekształconej w 1975 r. w Instytut Inżynierii Materiałowej (na prawach Wydziału) i wreszcie w 1995 r. – w Wydział Inżynierii Materiałowej. Doktorat uzyskał w 1967, habilitację w 1973, prof. nadzwyczajnym został w 1979, a prof. zwyczajnym w 1989 roku. W latach 1969-1970 odbył staż naukowy na Uniwersytecie w Cambridge (W. Bryt). W latach 1981-1987 pełnił z wyboru przez dwie kadencje funkcje dyrektora Instytutu. W latach 1981-87 i ponownie 1991-1996: członek Senatu PW, członek i przewodniczący wielu komisji Senackich i Rektorskich. W latach 1981-85 i ponownie 1989-2005: członek komisji Etyki Zawodowej PW. Był wieloletnim kierownikiem Zakładu Podstaw Nauki o Materiałach.

Zainteresowania naukowe lokował w zakresie nauki o materiałach, zajmując się głównie związkami pomiędzy strukturą granic ziarn a właściwościami metali, oddziaływaniem dyslokacji z granicami oraz stabilnością mikrostruktury. Po objęciu prezesury Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w 1992 r. zrezygnował z kierowania zakładem i aktywnego prowadzenia pracy naukowej, od 2005 r. na emeryturze.

W latach 1990-1994 w zespole ekspertów MEN. W kadencji 1991-1994 przewodniczył zespołowi Nauk Technicznych Komisji Badań Podstawowych KBN, w kolejnej kadencji 1994-1997 był wiceprzewodniczącym Komisji Badań Stosowanych KBN. Od 2000 r.: członek Zespołu ds. Etyki w Nauce przy Ministrze Nauki, od 2004 r. – jego Przewodniczący.

Był członkiem zwycz. Towarzystwa Naukowego Warszawskiego (1988), członkiem koresp. PAN (1991) i członkiem Towarzystwa Popierania i Krzewienia Nauk (1993). Odznaczony K. Kom. OOP (2005), K.Ofic. OOP (1997), K.Kaw. OOP (1989) i Medalem Edukacji Narodowej (1995) oraz Wielkim Krzyżem Orderu Zasługi RFN (2005). Laureat m.in. Nagrody Jerzmanowskich. Dr h.c. Akademii Górniczo-Hutniczej (1999) oraz Politechniki Warszawskiej (2001).

Od października 1992 r. do września 2005 r. pełnił funkcję Prezesa Zarządu Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Od 2005 do 2012 roku był członkiem Rady Fundacji, później jej członkiem honorowym.