Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE

Logo KPK_pl

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej
Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE (KPK PB UE) przy Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN wspiera uczestnictwo polskich jednostek naukowych, przedsiębiorstw oraz innych podmiotów w Programie Ramowym UE HORYZONT 2020. Zadaniem KPK PB UE jest kompleksowe wsparcie na każdym etapie udziału w programie: począwszy od informowania o konkursach, tworzenia konsorcjum, przez konsultowanie wniosków i realizację projektów, na raportowaniu kończąc. KPK realizuje swoją misję poprzez prowadzenie konsultacji indywidualnych, mentoringu, warsztatów z pisania wniosków, a także organizowanie dni informacyjnych i konferencji. Krajowy Punkt Kontaktowy i 11 Regionalnych Punktów Kontaktowych, mieszczących się w największych ośrodkach akademickich, wspólnie realizują powierzone przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zadania jako Sieć KPK.

W ramach Sieci KPK działają również Centra Informacji dla Naukowców EURAXESS, które są częścią europejskiej sieci wspierającej mobilność międzynarodową naukowców.

Na mocy porozumienia o współpracy FNP i KPK PB UE podejmują wspólne działania w zakresie zachęcania polskich naukowców i jednostek badawczych do udziału w programie HORYZONT 2020, między innymi poprzez działanie na rzecz umiędzynarodowienia badań oraz zwiększenia mobilności naukowców.

Strony: www.kpk.gov.pl, www.euraxess.pl

Kontakt: 22 828 74 83, e-mail: kpk@kpk.gov.pl