Pierwsze nabory w działaniu MAB FENG rozstrzygnięte

Dodano: :: Kategorie: Aktualności
-A A+

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej ogłasza wyniki pierwszego i drugiego naboru w działaniu Międzynarodowe Agendy Badawcze finansowanym z programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki.

W ramach działania Międzynarodowe Agendy Badawcze (MAB FENG) wspierane jest powstanie lub rozwój wyspecjalizowanych, wiodących w skali światowej zespołów i organizacji badawczych, w których możliwe będzie osiągnięcie doskonałości naukowej i międzynarodowej konkurencyjności badań.

W naborze nr 1/2023 finansowanie w łącznej wysokości ponad 96 mln zł otrzymały trzy projekty:

1. Platforma RNA i biologii komórki dla badań i innowacji w medycynie (RACE-PRIME) – projekt ten otrzymał ponad 36 mln zł i będzie realizowany w Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie. Głównym celem RACE-PRIME jest ustanowienie MIBMiK jako światowej klasy Centrum Doskonałości w dziedzinie RNA i biologii komórki. Naukowcy chcieliby wykorzystać wyniki badań podstawowych np. do terapii, metod diagnostycznych, odkrywania nowych celów terapeutycznych czy do identyfikowania cząsteczek o pożądanych właściwościach po to, by mogły być rozwijane w kierunku leków. Na czele projektu stanie prof. Marta Miączyńska, wybitna polska specjalistka w dziedzinie molekularnej biologii komórki.

2. Centrum Badań i Zastosowań Terahercowych CENTERA2 – to projekt, który otrzymał 30 mln zł na prowadzenie prac związanych z praktycznym wykorzystaniem fal terahercowych i rozwojem technologii i urządzeń opartych na tych falach. Projekt będzie realizowany na Politechnice Warszawskiej. Pracami badawczymi kierować będzie prof. Wojciech Knap – polski fizyk, o uznanym na świecie dorobku i osiągnięciach dotyczących promieniowania terahercowego.

3. Międzynarodowe Centrum Badań Oka – to centrum doskonałości, które uzyskało 30 mln zł na badania związane z pogłębianiem wiedzy na temat funkcjonowania ludzkiego oka i rozwojem nowatorskich metod diagnostycznych. Celem agendy badawczej jest opracowanie nowych narzędzi do bezpieczniejszych i skuteczniejszych interwencji chirurgicznych oraz terapii chorób oczu i metod diagnostycznych poprawiających rokowanie i przywracających wzrok. Główną technologią rozwijaną w ramach agendy będzie nowatorski, zautomatyzowany system dostarczający terapeutyki do oka i wykonujący biopsję tkanek, w którym mikromanipulacje urządzeniem służącym do wstrzykiwania będą wspomagane systemem robotycznym z obrazowym lokalizowaniem w 3-D. Badania będą realizowane w ramach centrum doskonałości ICTER przy Instytucie Chemii Fizycznej PAN. Pracami kierować będzie prof. Maciej Wojtkowski, wybitny polski fizyk, zajmujący się optyką fizyczną oraz zastosowaniami optyki w medycynie.

Nabór nr 1/2023 był skierowany do wnioskodawców, będących koordynatorami konsorcjum, które uzyskało dofinansowanie lub Seal of Excellence w programie Teaming w ramach Horyzontu Europa. W konkursie wzięły udział trzy projekty i wszystkie otrzymały dofinansowanie.

 

Do konkursu w naborze nr 2/2023, który był ogólnodostępny, zgłoszono 16 wniosków (na publikowanej poniżej liście rankingowej znajdują się projekty, które doszły do III etapu). Cztery z nich zostały rekomendowane do finansowania. Środki w łącznej wysokości niespełna 120 mln zł będą przeznaczone na rozwój międzynarodowych agend badawczych realizowanych w trzech ośrodkach naukowych.

1. Międzynarodowe Centrum Teorii Technologii Kwantowych 2.0: B i R faza przemysłowo-eksperymentalna otrzymało 30 mln zł. Celem projektu jest opracowanie nowych, nieszablonowych i przełomowych metod dla technologii kwantowych oraz ich nowych zastosowań. Prace powinny przyczynić się do sukcesów w obszarze komercjalizacji. Badania skoncentrują się na opracowaniu urządzeń kwantowych takich jak m.in. kwantowe generatory liczb losowych, kwantowe łącza komunikacyjne, ulepszone sensory, a także oprogramowania kwantowego. Projekt będzie realizowany w ramach centrum doskonałości ICTQT na Uniwersytecie Gdańskim. Badaniami kierować będzie prof. Marek Żukowski, wybitny polski fizyk teoretyk, specjalista od zagadnień związanych z podstawami mechaniki kwantowej.

2. Optyczne Technologie Kwantowe to projekt, który uzyskał finansowanie w wysokości 30 mln zł. Celem projektu jest rozwój optycznych technologii kwantowych przetwarzania sygnału. Wyniki prac pomogą w opracowaniu metod bezpiecznej komunikacji. Projekt będzie realizowany na Uniwersytecie Warszawskim w ramach centrum doskonałości QOT. Na czele zespołu badawczego stanie prof. Konrad Banaszek, wybitny fizyk, specjalista z zakresu technologii kwantowych.

3. Międzynarodowe Centrum Sprzężenia Magnetyzmu i Nadprzewodnictwa z Materią Topologiczną – MagTop, otrzymało kwotę w wysokości prawie 30 mln zł. Projekt będzie rozwijany w Instytucie Fizyki PAN. Zakres tematyczny projektu dotyczy fizyki materii skondensowanej oraz nanomateriałów. Jego celem jest rozwijanie wiedzy i zastosowań dotyczących materiałów topologicznych oraz tworzenie nowych materiałów. Badania prowadzone w ramach projektu przyczynią się m.in. do rozwijania energooszczędnej elektroniki. Badaniami kierować będzie prof. Tomasz Dietl, światowej sławy polski fizyk specjalizujący się w zastosowaniach półprzewodników topologicznych, magnetycznych i nadprzewodzących.

4. Nauka dla dobra społecznego, innowacji i skutecznych terapii (SWIFT) – to projekt, który otrzymał środki w wysokości 30 mln zł i będzie realizowany Międzynarodowym Centrum Badań nad Szczepionkami Przeciwnowotworowymi (ICCVS) na Uniwersytecie Gdańskim. Badacze chcą doprowadzić do opracowania kompleksowej terapii przeciwnowotworowej, która zostanie przeniesiona do fazy badań klinicznych i otworzy nowe ścieżki badawcze w onkologii. Badaniami kieruje prof. Natalia Marek-Trzonkowska, wybitna immunolożka, specjalizująca się w zagadnieniach związanych z terapeutycznym zastosowaniem komórek układu immunologicznego.

Wybór projektów do dofinansowania w obu naborach został dokonany na podstawie oceny, która składała się z trzech etapów: oceny formalnej oraz dwuetapowej oceny merytorycznej. Ocena była prowadzona przez Komisję Oceny Projektów, w skład której wchodzili eksperci z poszczególnych dziedzin oraz przedstawiciele Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Komisja dokonała oceny projektów w oparciu o zatwierdzone kryteria oceny formalnej i merytorycznej.

Serdecznie gratulujemy!

Kolejne nabory w działaniu MAB FENG będą prowadzone zgodnie z harmonogramem, który znajduje się na stronie:
www.nowoczesnagospodarka.gov.pl/strony/dowiedz-sie-wiecej-o-programie/nabory-wnioskow

Więcej informacji o działaniu MAB FENG:

FENG_RP_UE_CMYK-01

Cofnij