Płock wczesnośredniowieczny – nowa pozycja serii Origines Polonorum

Dodano: :: Kategorie: Aktualności, Aktualności programowe
-A A+

Płock wczesnośredniowieczny jest kolejną pozycją finansowanej przez Fundację serii Origines Polonorum. Seria obejmuje prace poświęcone najstarszym dziejom Polski, dokumentujące badania nad jej miejscem w geopolitycznej strukturze wczesnośredniowiecznej Europy. Płock wczesnośredniowieczny jest pracą zbiorową pod redakcją naukową Andrzeja Gołembnika. Autorzy poszczególnych rozdziałów – Maciej Trzeciecki, Aneta Bukowska, Andrzej Gołembnik, Zbigniew Polak – podjęli próbę podsumowania i krytycznej oceny dotychczasowych ustaleń dotyczących genezy i rozwoju osadnictwa wczesnośredniowiecznego i średniowiecznego Płocka. Ich prace są odpowiedzią na pilną potrzebę uporządkowania wiedzy o pierwszych wiekach historii miasta i włączenia jej do głównego nurtu dyskusji o początkach państwa polskiego. Główny kierunek analizy skierowany został na ocenę zjawisk przestrzennych i pozostałości najstarszej architektury. Książka prezentuje ustalenia dotyczące fazy rozwoju płockiej aglomeracji w jej najwcześniejszych dziejach aż do wytyczenia miasta lokacyjnego.

Origines Polonorum to wieloletni program wydawniczy, w ramach którego Fundacja na rzecz Nauki Polskiej finansuje cykl monografii, będących rezultatem zrealizowanego przed kilku laty projektu badawczego KBN ?Ziemie polskie na przełomie tysiącleci?, który koordynował Instytut Archeologii i Etnologii PAN. Jego celem było opracowanie i weryfikacja rozpoczętych w latach czterdziestych i pięćdziesiątych XX w. prac wykopaliskowych. W efekcie przeprowadzonych wówczas interdyscyplinarnych badań powstało kilkanaście monograficznych opracowań, pozwalających na dokonanie nowoczesnej interpretacji genezy państwa polskiego. Dopiero dzięki serii Origines Polonorum, cały ten bogaty materiał źródłowy może zostać udostępniony szerszemu gronu badaczy.

Ze względu na wymóg wysokiego poziomu merytorycznego zgłaszanych do serii opracowań oraz zasadę konkursowego charakteru wszystkich programów realizowanych przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej wyboru prac kierowanych do druku dokonuje komisja kwalifikacyjna w składzie: Roman Michałowski (UW), Krzysztof Ożóg (UJ), Jacek Poleski (UJ) oraz Jerzy Strzelczyk (UAM). Funkcję sekretarza naukowego serii powierzono Przemysławowi Urbańczykowi (IAE PAN).

Do tej pory w serri ukazały się tomy: Lublin wczesnośredniowieczny autorstwa Andrzeja Rozwałki, Rafała Niedźwiadka i Marka Stasiaka, Kołobrzeg. Wczesne miasto nad Bałtykiem (praca zbiorowa) oraz Przemyśl wczesnośredniowieczny pod redakcją naukową Ewy Sosnowskiej.

Książki serii Origines Polonorum można kupić w księgarniach na terenie całego kraju. Wydawcą publikacji jest Wydawnictwo TRIO.

Cofnij