Ponad 72 mln złotych od FNP na przełomowe badania

Dodano: :: Kategorie: Informacje prasowe
-A A+

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej rozstrzygnęła trzecie konkursy w programach TEAM i TEAM-TECH oraz drugi konkurs w programie TEAM-TECH Core Facility. Ponad 72 mln złotych trafi do dwudziestu jeden naukowców, którzy będą prowadzić innowacyjne badania finansowane przez FNP ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Do trzeciego konkursu w programie TEAM zgłoszono 75 projektów. Czternastu laureatów otrzyma dofinansowanie na łączną kwotę w wysokości ponad 48 mln zł. Nagrodzeni badacze będą prowadzić swoje projekty we współpracy z łącznie 56 naukowymi partnerami zagranicznymi, 8 polskimi partnerami naukowymi oraz 13 partnerami gospodarczymi z Polski. Środki pozyskane od FNP pozwolą na sfinansowanie ponad 60 miejsc pracy dla naukowców zatrudnionych w projektach oraz ponad 50 stypendiów dla młodych naukowców (studentów i doktorantów) zaangażowanych w realizację prac badawczych.

Z kolei do konkursów w programach TEAM-TECH i TEAM-TECH Core Facility zgłoszono łącznie 41 wniosków, spośród których siedem otrzyma dofinansowanie w łącznej wysokości 24,5 mln zł. Laureaci będą realizować badania we współpracy z 11 partnerami gospodarczymi z Polski, 4 naukowymi partnerami z zagranicy oraz 4 polskimi partnerami naukowymi. W projektach laureatów zatrudnionych zostanie 35 naukowców. W prowadzenie badań zaangażowanych będzie również ponad 20 stypendystów ? studentów i doktorantów.

Finansowanie zostało przyznane na okres 3 lat, z możliwością przedłużenia o kolejne 2 lata. Laureaci zostali wyłonieni w toku trzyetapowej oceny merytorycznej dokonywanej przez recenzentów zagranicznych i ekspertów zasiadających w dwóch panelach: naukowo-gospodarczym oraz interdyscyplinarnym.

Jednym z laureatów programu TEAM został dr hab. Dariusz Plewczyński z Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego. Na prowadzenie badań, których celem jest zbadanie relacji pomiędzy strukturą trójwymiarową genomu a występowaniem i charakterem zmian sekwencji jednowymiarowej ludzkiej nici DNA, prof. Plewczyński otrzymał prawie 3,5 mln złotych. Zespół prof. Plewczyńskiego chce stworzyć algorytm komputerowy, który w przyszłości – w ramach procedur medycyny spersonalizowanej – będzie mógł być powszechnie wykorzystywany w gabinetach diagnostycznych. Lekarz po zsekwencjonowaniu genomu pacjenta, dzięki naszemu algorytmowi, będzie mógł zobaczyć przestrzenny, mechanistyczny i dynamiczny model jego genomu. Następnie będzie mógł zidentyfikować niepokojące rearanżacje i mutacje sekwencyjne oraz odpowiadające im zmiany strukturalne, jak również wykonać analizę funkcjonalną zaobserwowanych u pacjenta jednowymiarowych zmian genomicznych ? wyjaśnia prof. Plewczyński. Jesteśmy przekonani, że dalsze badania przyczynią się do zaproponowania nowatorskich terapii i leków, które będą zmieniały strukturę trójwymiarową genomu ludzkiego – przeprowadzając komórkę ze stanu chorego do stanu zdrowego. Taki mechanistyczny trójwymiarowy model tworzony w oparciu o indywidualną sekwencję genomiczną pacjenta może stanowić unikalny wkład projektu w medycynę precyzyjną ? dodaje laureat. Dodatkowo, dane uzyskane w projekcie powinny pozwolić na lepsze zrozumienie czynników molekularnych wpływających na organizację genomu oraz mechanizmy biofizyczne za nią odpowiedzialne, dzięki czemu możliwe będzie pogłębienie wiedzy o rodzinnej i populacyjnej różnorodności genomu ludzkiego.

W gronie laureatek i laureatów trzeciego konkursu w programie TEAM znaleźli się także: prof. dr hab. Janusz Bujnicki z Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie, prof. dr hab. Tomasz Bulik z Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Warszawskiego,  prof. dr hab. Wiesław I. Gruszecki z Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, prof. dr hab. Daniel Gryko z Instytutu Chemii Organicznej PAN w Warszawie, prof. Jonathan Heddle z Małopolskiego Centrum Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, prof. dr hab. inż. Piotr Kaszyński z Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN w Łodzi, prof. dr hab. Wojciech Knap z Instytutu Wysokich Ciśnień PAN w Warszawie, prof. dr hab. Michał Leszczyński z Instytutu Wysokich Ciśnień PAN w Warszawie, prof. dr hab. Wojciech Macyk z Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, prof. dr hab. Daniel Mege z Centrum Badań Kosmicznych PAN w Warszawie, dr hab. Justyna Olko z Wydziału „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego, dr hab. Dorota Anna Pawlak z Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz dr Szymon Świeżewski z Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN w Warszawie.

Z kolei w programie TEAM-TECH grant w wysokości blisko 3,7 mln złotych uzyskał prof. dr hab. Maciej Wojtkowski z Instytutu Chemii Fizycznej PAN w Warszawie. Celem projektu prof. Wojtkowskiego jest znalezienie odpowiedzi na podstawowe pytania o efektywność procesu absorpcji dwufotonowej w oku oraz możliwości praktycznego wykorzystania tego zjawiska. Chcemy zmierzyć obiektywnie, przy pomocy zewnętrznego systemu detekcji, absorpcję dwufotonową i rozwiązać problemy fizyczne związane z dostarczaniem krótkich impulsów światła do głębokich warstw siatkówki. Będziemy również pracować nad rozwojem nowych, kompaktowych laserów, które pozwolą na zmniejszenie kosztów urządzeń służących do obrazowania dwufotonowego oka ? tłumaczy prof. Wojtkowski. Badania prowadzone przez zespół prof. Wojtkowskiego związane będą również z tworzeniem dwóch nowych instrumentów medycznych wspomagających diagnostykę chorób siatkówki i umożliwiających monitorowanie stanu siatkówki np. przy terapiach lekowych: mikroperymetru dwufotonowego oraz mikroskopu dwufotonowego do obrazowania siatkówki gryzoni. Takie instrumenty i metody jeszcze nigdzie nie istnieją i wprowadzenie ich będzie nowatorskie w skali światowej. Rozwiązanie problemów podstawowych przełoży się bezpośrednio na wprowadzenie nowych technik diagnostycznych i w efekcie na poprawę jakości życia wielu osób cierpiących z powodu zaburzeń działania oka ? mówi prof. Wojtkowski.

Granty w trzecim konkursie w programie TEAM-TECH otrzymali także: prof. François Béguin z Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej, prof. dr hab. Detlef Hommel z Wrocławskiego Centrum Badań EIT +, dr hab. inż. Michał Makowski (konsorcjum Wydziału Fizyki Politechniki Warszawskiej i PCO S.A.), dr Izabela Sabała z Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie oraz dr hab. inż. Mariusz Zdrojek (konsorcjum Wydziału Fizyki Politechniki Warszawskiej i nanoEMI Sp. z o.o.).

Natomiast laureatem programu TEAM-TECH Core Facility, który oferuje środki na tworzenie lub rozwijanie usług badawczych z wykorzystaniem dostępnej aparatury naukowo-badawczej, został prof. dr hab. Michał Dadlez z Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN w Warszawie. Prof. Dadlez otrzymał od FNP grant w wysokości prawie 3,5 mln złotych na realizację projektu, dzięki któremu możliwe będzie m.in. udostępnienie innowacyjnej procedury spektrometrii mas na potrzeby diagnostyki medycznej w ośrodkach służby zdrowia. Dotyczy to chociażby monitorowania poziomu leków i ich metabolitów w zindywidualizowanej terapii, na przykład u osób po przeszczepach. Dzięki temu możliwa będzie poprawa jakości opieki zdrowotnej dla wybranych grup chorych ? mówi prof. Dadlez. Zespół prof. Dadleza będzie również wspomagać firmy farmaceutyczne w tworzeniu nowych leków lub w kontroli jakości leków generycznych ? przez opracowywanie nowych procedur pomiarowych farmakokinetyki nowo opracowywanych potencjalnych leków i procedur oceny jakości strukturalnej generycznych przeciwciał terapeutycznych. Projekt przyczyni się zatem do stworzenia nowych leków, również przeciwnowotworowych, lub wprowadzenia nowych polskich produktów terapeutycznych na rynek ? dodaje laureat programu TEAM-TECH Core Facility.

Na zdjęciu: prof. Maciej Wojtkowski z Instytutu Chemii Fizycznej PAN w Warszawie, laureat trzeciego konkursu w programie TEAM-TECH, fot. Magdalena Wiśniewska Krasińska.

Materiały do pobrania:

Ponad 72 mln zł od FNP na przełomowe badania_Informacja prasowa FNP (docx)

Lista laureatów_TEAM_3_2016

Lista laureatów_TEAM TECH_3_2016_Core Facility_2_2016

Infografiki

Wyniki TEAM w liczbach (jpg)

Wyniki TEAM-TECH i TEAM-TECH Core Facility w liczbach (jpg)

Wyniki TEAM, TEAM-TECH i TEAM TECH Core Facility w liczbach (mp4)

Zdjęcia z archiwum FNP do nieodpłatnego wykorzystania:

  1. Dr hab. Dorota Anna Pawlak z Centrum Nowych Technologii UW, laureatka 3 konkursu w programie TEAM FNP – POBIERZ ZDJĘCIE
  2. Prof. dr hab. Wiesław I. Gruszecki z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, laureat 3 konkursu w programie TEAM FNP – POBIERZ  ZDJĘCIE
  3. Prof. François Béguin z Politechniki Poznańskiej, laureat 3 konkursu w programie TEAM-TECH FNP – POBIERZ ZDJĘCIE
  4. Prof. dr hab. Maciej Wojtkowski z Instytutu Chemii Fizycznej PAN w Warszawie, laureat 3 konkursu w programie TEAM-TECH FNP – POBIERZ ZDJĘCIE

 Autorką wszystkich zdjęć jest Magdalena Wiśniewska-Krasińska.

 Kontakt prasowy: Marta Michalska-Bugajska, Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, tel. 22 845 95 36, tel. kom. 604 128 182, bugajska@fnp.org.pl.

***

Programy TEAM, TEAM-TECH i TEAM-TECH Core Facility są realizowane przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej ze środków pochodzących z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR) 2014-2020.

Program TEAM oferuje granty na przełomowe w skali międzynarodowej badania realizowane przez wybitnych uczonych w zespołach badawczych. Program TEAM-TECH umożliwia finansowanie projektów B+R związanych z powstawaniem produktu lub procesem produkcyjnym o dużym znaczeniu dla gospodarki. Program TEAM-TECH Core Facility natomiast oferuje środki na tworzenie lub rozwijanie usług badawczych z wykorzystaniem dostępnej aparatury naukowo-badawczej. W ramach programów można zdobyć granty w wysokości ok. 3,5 mln zł. Finansowanie jest przyznawane na okres 3 lat (z możliwością przedłużenia na kolejne 2 lata). Wnioskodawcy ? niezależnie od narodowości ? muszą posiadać co najmniej stopień naukowy doktora. W zespołach, które stworzą, zatrudnienie znajdą także studenci i doktoranci oraz młodzi doktorzy.

Projekty mogą być realizowane nie tylko w jednostkach naukowych, ale także w przedsiębiorstwach lub konsorcjach naukowo-przemysłowych (ten wariant nie jest możliwy tylko w module Core Facility). Oznacza to, że z finansowania mogą skorzystać również firmy, które już posiadają działy B+R i takie, które chcą te działy tworzyć. Firmy mogą otrzymać nawet do 80% dofinansowania na projekty w oparciu o zasady przyznawania pomocy publicznej.

Aktualnie trwa nabór do kolejnych konkursów w programach TEAM, TEAM-TECH, TEAM-TEACH Core Facility oraz do pierwszego konkursu w TEAM-TECH Core Facility Plus, nowym programie FNP finansowanym ze środków PO IR, w którym można się ubiegać o środki w wysokości ok. 1,5 mln zł na projekty trwające do 18 miesięcy. Granty w tym programie – podobnie jak w TEAM-TECH Core Facility ? są przyznawane na realizację projektów B+R związanych z powstawaniem, rozwojem i wprowadzeniem na rynek usług badawczych na rzecz odbiorców biznesowych lub innych odbiorców, w tym również innych jednostek naukowo-badawczych. Wnioski w programach można składać do 20 czerwca 2017 r.

 

zestawienie 2 logotypów_IR i EFRR_kolor

Cofnij