rogalskiLaureat Nagrody FNP’97 w dziedzinie nauk technicznych za prace nad detektorami promieniowania podczerwonego z wykorzystaniem potrójnych związków półprzewodnikowych.

Ur. w 1946 r. Ukończył studia w specjalności fizyka techniczna w Wojskowej Akademii Technicznej (1972). Stopień doktora nauk technicznych uzyskał w 1976, a następnie habilitował się w macierzystej uczelni w 1982 r. Tytuł profesora otrzymał w 1990 r. Ma stopień wojskowy pułkownika.

Od czasu ukończenia studiów pracuje w Instytucie Fizyki Technicznej WAT, początkowo jako asystent i adiunkt, później (od 1984 r.) zastępca dyrektora, a obecnie jako dyrektor tego Instytutu. Jest także kierownikiem Zakładu Fizyki Ciała Stałego. Przebywał jako visiting professor na Northwestern University w Evanston w USA (1995). Jest członkiem rad programowych międzynarodowych konferencji, edytorem pism fachowych oraz członkiem kilku stowarzyszeń naukowych.

Zajmuje się technologią, badaniem właściwości i zastosowaniem półprzewodników do detekcji promieniowania elektromagnetycznego. Jego praca naukowa koncentruje się głównie na detektorach podczerwieni konstruowanych z półprzewodników o wąskiej przerwie energetycznej. Dziedzina ta burzliwie rozwija się w ostatnich latach w związku z szerokim zastosowaniem militarnym i cywilnym detektorów podczerwieni.

Prof. Rogalski jest autorem wielu prac monograficznych, w tym kilku o charakterze pionierskim w skali światowej. Nagroda Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej przyznana została prof. Rogalskiemu za prace nad detektorami promieniowania podczerwonego z wykorzystaniem potrójnych związków półprzewodnikowych. Badania te dotyczą teorii i technologii detektorów podczerwieni konstruowanych z takich związków, jak InAsSb, HgCdTe, HgZnTe, HgMnTe i z tzw. supersieci półprzewodnikowych.

Cofnij