sondelLaureat Nagrody FNP’98 w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych za Słownik łacińsko-polski dla prawników i historyków – dzieło pomnażające wiedzę o łacińskich źródłach kultury duchowej Polaków.

Ur. we Lwowie w 1937 r. Po ukończeniu studiów na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego podjął pracę w Katedrze Prawa Rzymskiego UJ, przechodząc wszystkie szczeble kariery naukowej od zastępcy asystenta do profesora zwyczajnego. W latach 1981-1987 sprawował funkcje prodziekana Wydziału Prawa, natomiast w okresie 1990-1993 – prorektora UJ do spraw ogólnych. Jest członkiem Komitetu Nauk o Kulturze Antycznej PAN, Komisji Prawniczej PAU oraz Komisji Filologii Klasycznej PAU.

Przedmiotem jego zainteresowań naukowych było początkowo rzymskie prawo obligacyjne. Z tego zakresu opublikował on rozprawę „Szczególne rodzaje depozytu w prawie rzymskim”, która na międzynarodowym konkursie prac doktorskich organizowanym przez Centro di Studi Romanistici w Neapolu nagrodzona została srebrnym medalem. Problematyki zobowiązań w prawie rzymskim dotyczyła też jego praca habilitacyjna na temat precarium. W latach 70. prof. Sondel rozpoczął badania nad znaczeniem i wpływami prawa rzymskiego w kulturze prawnej Polski przedrozbiorowej. Ich efektem oprócz kilkudziesięciu artykułów było kilka monografii.

Słownik ten stanowi imponujące osiągnięcie naukowe jako opracowanie nie mające odpowiednika w światowej literaturze przedmiotu. W przeciwieństwie bowiem do innych wydawnictw tego rodzaju obejmuje ono nie tylko terminologię prawną oraz pozostałe hasła z zakresu łaciny antycznej, ale również i średniowiecznej, a ponadto uwzględnia ewolucję, jakiej ulegało znaczenie poszczególnych terminów na przestrzeni wieków.

Część leksykalną „Słownika” prof. Sondel poprzedził obszernym studium, w którym przedstawił początki i rozwój języka łacińskiego, jego znaczenie w dawnej Polsce, dzieje łacińsko-polskiej leksykografii prawniczej, charakterystykę terminologii prawnej, miejsce łaciny w świecie współczesnym, historie źródeł prawa rzymskiego i in.

W warunkach swoistego renesansu zainteresowania łaciną (czego spektakularnym dowodem jest m.in. nadawanie przez radio fińskie informacji o bieżących wydarzeniach na świecie również i w tym języku) tak pomyślany „Słownik” będzie niewątpliwie służyć nie tylko specjalistom, tym bardziej, że przy szeregu haseł autor zamieścił wyczerpujące wyjaśnienia o charakterze encyklopedycznym. Jest przy tym rzeczą godną podkreślenia, że to monumentalne dzieło, zawierające 100 000 haseł, jest efektem pracy jednego tylko człowieka, chociaż na całym świecie tego rodzaju wydawnictwa przygotowują na ogół kilku- lub nawet kilkunastoosobowe zespoły.

Cofnij