Ur. w 1953 roku w Legnicy.
Jest absolwentem Akademii Leśno-Technicznej w Leningradzie (St. Petersburg) – 1976 r. Doktorat w zakresie nauk biologicznych uzyskał na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach (1982), a habilitację w Akademii Rolnicznej w Poznaniu (1994). W 2002 r. uzyskał tytuł profesora. Od 1976 r. pracuje w Instytucie Dendrologii PAN, gdzie kieruje Pracownią Ekofizjologii. Od 2007 r. jest członkiem korespondentem Polskiej Akademii Nauk.

Zajmuje się botaniką eksperymentalną, ekofizjologią roślin, ekologią i ochroną środowiska.

Jest autorem przeszło 120 publikacji naukowych, w tym 17 rozdziałów w monografiach.
W latach 1988-1991 był stypendystą Fundacji Fulbrighta. Prowadził badania naukowe na Uniwersytecie w Arizonie (w Tucson) i Uniwersytecie Wisconsin-Madison. W 1992 r. uzyskał w National Academy of Sciences (USA) fundusze na 10-miesięczne badania na Uniwersytecie w Minnesocie. Od tamtego czasu prowadzi stałą współpracę ztą uczelnią. Prowadził także badania na Uniwersytecie Macquarie (Sydney) i Uniwersytecie w Helsinkach, odbył również szereg krótszych staży w kilkunastu placówkach naukowych na świecie. Był koordynatorem realizacji 7 zagranicznych grantów badawczych, m.in. z Unii Europejskiej, National Science Foundation (USA), National Geographic Society (USA).

Nagrodą Fundacji na rzecz Nauki Polskiej wyróżnione zostały badania Laureata w zakresie ekofizjologii roślin, które doprowadziły do stworzenia spójnego globalnego opisu kluczowych cech liści roślin (chemicznych, strukturalnych i fizjologicznych). Pozwoliły one na wykazanie zależności między sposobem gospodarowania przez rośliny pierwiastkami a ich geograficzną lokalizacją oraz opisać uniwersalną zależność między zawartością azotu a metabolizmem oddechowym roślin. Opublikowane w trzech publikacjach w Nature i PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America) koncepcje na temat biogeograficznych, strukturalnych
i chemicznych uwarunkowań podstawowych procersów fizjologicznych wywarły znaczący wpływ na modelowanie procesów ekologicznych. Badania Laureata, prowadzone w wielonarodowym zespole naukowców z różnych kontynentów, są oparte na bardzo obszernym materiale badawczym – obejmują przeszło 1% wszystkich roślin naczyniowych z kilkuset stanowisk na całym świecie.

Cofnij