Urodził się w 1941 r. w Poznaniu.
Absolwent Wydziału Historycznego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza. Doktorat uzyskał w 1968 r., habilitację w 1975 r., tytuł profesora nadzwyczajnego w 1984 r., a profesora zwyczajnego w roku 1990.

Obecnie kieruje Zakładem Historii Średniowiecznej UAM. Od 1975 do 1996 roku był kolejno prodziekanem Wydziału Historycznego UAM, wicedyrektorem Instytutu Historii UAM, prorektorem UAM i dyrektorem Instytutu Historii UAM. Od roku 1995 jest członkiem korespondentem, a od 2007 r. członkiem czynnym Polskiej Akademii Umiejętności.

Dwukrotny stypendysta Fundacji von Humboldta, odbył liczne staże badawcze i studia za granicą m.in. w Niemczech, Francji, Włoszech, Irlandii, Czechach, Austrii i na Węgrzech.

Autor 24 książek naukowych lub popularno-naukowych a wśród nich Odkrywanie Europy (1970, II wyd. 2000), Goci ? rzeczywistość i legenda (1984), Iroszkoci w kulturze średniowiecznej Europy (1987, II wyd. 2008), Wandalowie i ich afrykańskie państwo (1992, II wyd. 2005), Apostołowie Europy (1997), Średniowieczny obraz świata (2004), Zapomniane narody Europy (2006) oraz ponad tysiąca innych prac naukowych.

W 1976 r. odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, dziewięć lat później – Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, a w roku 1989 -Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Jest również wielokrotnym laureatem Nagrody Ministra za osiągnięcia naukowe, a za książkę Zapomniane narody Europy otrzymał Nagrodę im. Długosza w 2007 r.

Wyróżniona Nagrodą Fundacji na rzecz Nauki Polskiej książka Pióro w wątłych dłoniach. O twórczości kobiet w dawnych wiekach. Początki (od Safony do Hroswity) prezentuje sylwetki, działalność i osiągnięcia kobiet ? intelektualistek działających w różnych regionach Europy, od antyku do X w. Autor stawia sobie za cel odkrycie i przypomnienie dzisiejszemu czytelnikowi kobiecej obecności we wczesnych okresach dziejów literatury. Wnikliwie omawia twórczość dotąd mało znanych postaci pisarek, poetek, a także autorek wszelkich wyrażonych poprzez słowo pisane form wypowiedzi, zachowujących osobisty autorski charakter. Prof. Strzelczyk identyfikuje wielką liczbę postaci, odtwarza ich twórczą działalność, a także indywidualne, niepowtarzalne losy życiowe. Wśród bohaterek książki są zarówno obecna w dziejach literatury Safona, autorki kojarzone przez nielicznych znawców tematu (np. Hypatia, Egeria), jak też cała rzesza pisarek całkiem w literaturze polskiej nieznanych. Prof. Strzelczyk analizuje różnorodny materiał literacki, składający się z gatunków takich jak: poematy, opowiadania, traktaty, utwory hagiograficzne (żywoty, opisy cudów), kroniki, pamiętniki, listy, relacje z nadprzyrodzonego objawienia, przekłady lub parafrazy wcześniejszego utworu.

Pióro w wątłych dłoniach
to podsumowanie długoletnich badań Jerzego Strzelczyka nad nowym w polskiej historiografii wątkiem intelektualnej aktywności kobiet. Prezentacje poszczególnych bohaterek tworzą szeroką panoramę historyczną, twórczość i losy każdej z nich wkomponowane zostały w skomplikowany kontekst stosunków politycznych, społecznych i kulturowych. Przynosząc obraz kobiety intelektualistki, skazanej w omawianych czasach na określoną rolę społeczną i stąd w swych intelektualnych dążeniach ograniczaną, czasem nawet z tragicznymi skutkami ? nagrodzona praca mieści się w nurcie gender studies, jest jednak przede wszystkim historyczną rozprawą doskonale przybliżającą czytelnikowi zarówno specjalistycznemu, jak też zwykłemu, wielkie problemy nauki światowej.

Cofnij