Prof. L. Szczucki
Prof. Lech Szczucki, fot. M. Grynberg/ archiwum FNP

Prof. Lech Szczucki (ur. w 1933 r. w Warszawie) – historyk filozofii i kultury. W latach 1955 ? 2004 prowadził badania w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN w Warszawie. Członek czynny Pols­kiej Akademii Umiejętności, członek zwyczajny Towarzystwa Naukowe­go Warszawskiego, członek Towarzystwa Popierania i Krzewienia Nauk. Autor monografii: Marcin Czechowic. Studium z dziejów antytrynitaryzmu polskiego, 1964; Michał Servet. Wybór pism i dokumentów, 1967; Myśl filozoficzno-religijna reformacji XVI wieku, 1972; W kręgu myślicieli heretyckich, 1972; Filozofia i myśl społeczna XVI wieku (700 lat myśli polskiej, t. 2), 1978; Nonkonformiści religijni XVI i XVII wieku, 1993; Humaniści, heretycy, inkwizytorzy, 2006. Były redaktor ?Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej?, obecnie członek Rady Programowej pisma.


Prof. Lech Szczucki otrzymał Nagrodę Fundacji na rzecz Nauki Polskiej 2014 w obszarze nauk humanistycznych i społecznych za wyjaśnienie związków kulturowych Europy Środkowej i Zachodniej w monumentalnej edycji korespondencji Andrzeja Dudycza, XVI-wiecznego myśliciela, reformatora religijnego i dyplomaty.

Andrzej Dudycz (1533-1589) był urodzonym na Węgrzech szlachcicem pochodzenia chorwackiego. W 1565 r. przyjechał do Krakowa jako ambasador cesarza Maksymiliana, króla Czech i Węgier. Choć był biskupem kościoła katolickiego, bliskie były mu idee reformacji ? w Polsce przeszedł ostatecznie na unitaryzm. Dudycz prowadził ożywioną korespondencję z wieloma wybitnymi osobistościami szesnastowiecznej Europy. Jego listy charakteryzują się niezwykłym bogactwem tematyki, odzwierciedlają także jego rozliczne zainteresowania obejmujące teologię, astronomię, matematykę, medycynę, filozofię, historię starożytną i prawo. Unikalną cechą epistolografii tego humanisty jest także jej wielojęzyczność: Dudycz pisał swoje listy w pięciu językach: po włosku, węgiersku, niemiecku, polsku i po łacinie.

Profesor Lech Szczucki pracował nad siedmiotomowym dziełem edytorskim obejmującym całość korespondencji Andrzeja Dudycza przez prawie trzy dekady. Realizacja projektu, za który otrzymał Nagrodę FNP, wymagała od laureata współpracy z wieloma badaczami z całej Europy – pomogli oni w przeprowadzeniu rozległych i wszechstronnych poszukiwań manuskryptów Dudycza w europejskich archiwach. Wielojęzyczność tej korespondencji wymagała także zaproszenia do współpracy szerokiego zespołu specjalistów z dziedziny lingwistyki. Oprócz kierowania całym projektem, wielkim wkładem profesora Szczuckiego w opracowanie korespondencji Andrzeja Dudycza było dodanie komentarzy oraz napisanie wstępów do wszystkich tomów, opatrzenie ich przypisami i uzupełnienie o dodatkowe informacje. Dokonana przez laureata edycja dalece wykracza poza zaprezentowanie korespondencji i poglądów szesnastowiecznego humanisty, myśliciela religijnego i dyplomaty. Wyjaśnia ona głębię oraz rozpiętość europejskich powiązań politycznych i kulturowych, a także oddziaływanie idei na politykę i religię. Praca ta stanowi ogromny wkład w rozwój polskiej i europejskiej humanistyki, umożliwiając wnikliwy wgląd w przemyślenia czołowych intelektualistów w ważnym dla rozwoju Europy okresie.

 

Cofnij