Studia chemiczne ukończył w 1963 r. na Politechnice Łódzkiej, pracę doktorską w zakresie chemii organicznej obronił na macierzystej uczelni w 1968 r. Habilitował się w 1974 r. w Instytucie Chemii Organicznej PAN, zaś tytuł naukowy profesora uzyskał w roku 1979 (prof. zwyczajny – 1986).
Od początku swej kariery naukowej związany jest z Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN w Łodzi, gdzie kieruje utworzonym od podstaw (1976) Zakładem Chemii Bioorganicznej.
W 1994 r. wybrany został w poczet członków-korespondentów PAN.
Prof. Stec należy do grona najwybitniejszych polskich chemików-organików, uznawany jest za twórcę polskiej szkoły chemii bioogranicznej. Tematyka jego badań naukowych dotyczy w głównej mierze chemii biofosforanów: syntezy, analizy i wykorzystania wytwarzanych związków jako narzędzi badawczych w biologii molekularnej i medycynie. Jest m.in. twórcą oryginalnej metody stereokontrolowanej syntezy tiofosforanowych analogów DNA, która znalazła zastosowanie w nowej strategii terapeutycznej, nazwanej technologią antygenową.
Dzięki wcześniejszym pracom w zakresie syntezy i stereochemii organicznych związków fosforu oraz opracowaniu metody syntezy enancjomerów grupy leków przeciwnowotworowych, takich jak cyklofosfamid, izofosfamid, trofosfamid, nazwisko prof. Steca wymieniane jest jako współtwórcy tzw. chirotechnologii. Syntezy wymienionych substancji stały się przedmiotem międzynarodowych patentów oraz podstawą opracowania polskiej technologii wytwarzania Macdafenu – ważnego leku przeciwnowotworowego.
Prof. Stec należy do grona polskich uczonych, którzy wcześnie dostrzegli potrzebę badań interdyscyplinarnych oraz do skoncentrowania badań w tych dyscyplinach nauki, jakie tworzą zręby nowoczesnej biotechnologii.
Dorobek prof. Steca to ponad 350 prac opublikowanych, w tym wiele we współpracy z ośrodkami zagranicznymi, oraz ponad 60 patentów i zgłoszeń patentowych.
Za swą działalność uhonorowany został w 1992 r. przez amerykański Narodowy Instytut Zdrowia prestiżowym stypendium oraz honorowym tytułem Fogarty Scholar-in-Residence. Odznaczony w 1997 r. Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, zaś w r. 1999 – Nagrodą Premiera RP. Jest członkiem Komitetu Biotechnologii przy Prezydium PAN oraz członkiem wielu innych komitetów i towarzystw naukowych w kraju i za granicą.

Cofnij