Nowelizacja Przewodnika kwalifikowalności kosztów w programie Międzynarodowe Agendy Badawcze 25.06.2018 r.

Dodano: :: Kategorie: Aktualności programowe
-A A+

Z dniem 25 czerwca 2018 r. wchodzi w życie nowelizacja Przewodnika kwalifikowalności kosztów w programie Międzynarodowe Agendy Badawcze (MAB), stanowiącego załącznik do Dokumentacji Konkursowej dla naborów:  MAB1/2015, MAB 2/2015, MAB 3/2016, MAB 4/2017, MAB 5/2017, MAB 6/2017 (PWM), MAB 7/2017 (MAB Plus), MAB 8/2017, MAB 9/2017 (MAB Plus) oraz obowiązującego dla ogłaszanych kolejnych konkursów MAB.

W związku z przyjęciem przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej zmian dotyczących zasad  rozliczania projektów realizowanych przez Grantobiorców Programu MAB publikujemy nowy Przewodnik kwalifikowalności kosztów w ramach Działania 4.3 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Nowe zasady, które wprowadza nowelizowany Przewodnik obowiązują od dnia jego publikacji, tj. od dnia 25 czerwca 2018r. Zapraszamy Państwa do zapoznania się z jego treścią. Poniżej zamieszczamy  pomocne informacje dotyczące wykazu wprowadzonych zmian i terminu obowiązywania nowej wersji Przewodnika.

Najważniejsze zmiany wprowadzone w Przewodniku:

  • dostosowano definicję Grantobiorcy oraz podstawę prawną Przewodnika do aktualnego statusu  aktów prawnych;
  • doprecyzowano  kwestię zakresu obowiązywania Przewodnika, w szczególności w odniesieniu do obowiązywania zmian związanych ze zwiększeniem stawki ryczałtowej oraz limitów przypadających na poszczególne kategorie wydatków w projekcie;
  • dostosowano zapisy zasad kwalifikowalności kosztów  do aktualnie obowiązujących Wytycznych  horyzontalnych w związku ze zniesieniem obowiązywania Wytycznych kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój ;
  • zaktualizowano zapisy dotyczące kwalifikowalności podatku VAT, które doprecyzowują i rozszerzają zasady kwalifikowania, w tym umożliwiają rozliczanie VAT wg struktury / prewspółczynnika;
  • doprecyzowano zasady realizacji zamówień, w szczególności dotyczące sposobu publikacji zapytań ofertowych w ramach zasady konkurencyjności, które będą musiały zostać upubliczniane za pomocą bazy konkurencyjności Ministerstwa Rozwoju. Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z bazą konkurencyjności i zarejestrowanie się w niej, tak aby zapewnić możliwość upubliczniania ewentualnych zapytań za pośrednictwem bazy od 25 czerwca;
  • doprecyzowano zasady kwalifikowania kosztów wynagrodzeń, w szczególności w zakresie umów zleceń. Ponadto dodano możliwość zaangażowania do projektu dyrektorów ds. organizacji działalności naukowej
  • zmieniono limit kosztów przypadających na kategorię podwykonawstwa (E) z 50% na 20%;
  • zmieniono limit kosztów na zakup nisko-kosztowej aparatury badawczo-rozwojowej z 5% na 10%;
  • doprecyzowano zasady związane z kwalifikowaniem kosztów w kategorii pozostałych kosztów  bezpośrednich;
  • wprowadzono zmiany w stosowaniu uproszczonych metod rozliczania wydatków dla tzw. kosztów pośrednich (O) i zwiększono limit kosztów dla tej kategorii z 17% do 25%;